Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Yǐ Wǎn nú Jehovah kpo Ayi Towe Bǐ Kpo

Yǐ Wǎn nú Jehovah kpo Ayi Towe Bǐ Kpo

SƐ́NFLÍNMƐ 13:4

ZǍNZǍN

 • 9:40 Nǔxixo

 • 9:50 Han 109 kpo Ðɛ Kpo

 • 10:00 ‘Nǔ E Wǎn Yí nú Mawu Nyí É’

 • 10:15 Wǎn Yí nú Jehovah Wɛ Nyí È Ni Yí Wǎn nú Nɔví Lɛ

 • 10:30 ‘Yǐ Wǎn nú Nɔzo Towe Hwiɖesunɔ Ðɔhun’

 • 10:55 Han 82 kpo Ðɔnúese lɛ Kpo

 • 11:05 “Wanyiyi Nɔ Cyɔn Nǔ Dó Hwɛ Wɔbuwɔbu”

 • 11:35 Mɛɖée Zízé Jó kpo Baptɛm Kpo

 • 12:05 Han 50

 HWELƐKƆ

 • 1:20 Nǔxixo

 • 1:30 Han 62

 • 1:35 Nǔkanbyɔmɛ

 • 1:45 Atɔxwɛ Kplɔnkplɔn

 • 2:15 Xómáɖɔ: Kpa Susu nú Jehovah nú Gbɛhwenu Towe Bǐ

  • Yɔkpɔvu Lɛ

  • Mɛ Winnyawinnya Lɛ

  • Mɛxo Lɛ

 • 3:00 Han 10 kpo Ðɔnúese lɛ Kpo

 • 3:10 Yǐ Wǎn nú Jehovah kpo Ayi Towe Bǐ Kpo

 • 3:55 Han 37 kpo Ðɛ Kpo