Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 13

Timɔtée Jló Na D’alɔ Gbɛtɔ́ Lɛ

Timɔtée Jló Na D’alɔ Gbɛtɔ́ Lɛ

Dɔnkpɛvu ɖé wɛ nú Timɔtée, bɔ alɔdidó gbɛtɔ́ lɛ nɔ hun xomɛ n’i. É yì d’alɔ mɛ ɖevo lɛ ɖò fí gegě. Enɛ zɔ́n bɔ é ɖó gbɛzán awǎjijɛnɔ ɖé. A ka jló na tuùn i d’eji à?—

Timɔtée sín nɔ kpo gǎn’máa tɔn kpo kplɔ́n nǔ i dó Jehovah wu

Toxo e nɔ nyí Lisitli é mɛ wɛ Timɔtée sù ɖè. Hwenu e é ɖò vǔ bǐ é wɛ gǎn’máa tɔn Lɔyisi kpo nɔ tɔn Enisi kpo jɛ nǔ kplɔ́n ɛ dó Jehovah wu jí. Ee Timɔtée ɖò susu wɛ é ɔ, é jló na kplɔ́n nǔ mɛ ɖevo lɛ dó Jehovah wu.

Hwenu e Timɔtée kpó ɖò dɔnkpɛvu mɛ é ɔ, Pɔlu kanbyɔ ɛ ɖɔ é jló na xwedó emi, bo na jla Mawuxó ɔ xá emi ɖò tò ɖevo lɛ mɛ à jí. Timɔtée ɖɔ: ‘Ɛɛn!’ É ɖò gbesisɔmɛ bo na yì, bá d’alɔ mɛ ɖevo lɛ.

 Timɔtée xwedó Pɔlu yì toxo Masedwani tɔn e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Tɛsaloniki é mɛ. Cobonu ye na yì dɔ̌n ɔ, ye ɖó na ɖi zɔnlin tawun bo na lɛ́ dó tɔjihun. Hwenu e ye jɛ dɔ̌n é ɔ, ye kplɔ́n nǔ mɛ gegě dó Jehovah wu. Amɔ̌, mɛɖé lɛ sin xomɛ, bo tɛ́n kpɔ́n bá xò daka ye wu. Enɛ wu ɔ, Pɔlu kpo Timɔtée kpo ɖó na gosin finɛ bá yì jla Mawuxó ɔ ɖò fí ɖevo lɛ.

Timɔtée ɖó gbɛzán awǎjijɛnɔ ɖé

Sun ɖé lɛ gudo ɔ, Pɔlu ɖɔ nú Timɔtée ɖɔ é ni lɛkɔ yì Tɛsaloniki, bo kpɔ́n lee nɔví lɛ ɖè gbɔn é. É byɔ ɖɔ è ni kpankɔ́n tawun cobo lɛkɔ yì toxo baɖabaɖa enɛ mɛ! Amɔ̌, Timɔtée yì, ɖó nɔví e ɖò finɛ lɛ é sín nǔ ɖò ayi mɛ ɖu n’i wɛ. É hɛn wɛnɖagbe wá nú Pɔlu. Nɔví e ɖò Tɛsaloniki lɛ é ɖò nukɔn yì wɛ ganji!

Timɔtée wà azɔ̌ xá Pɔlu nú xwè gegě. Pɔlu wlan gbè ɖokpo ɖɔ Timɔtée wɛ nyí mɛ ɖagbe hugǎn e emi sixu sɛ́dó, bonu é na yì d’alɔ agun lɛ é. Timɔtée yí wǎn nú Jehovah kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo.

Hwi lɔ ka yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ, bo jló na d’alɔ ye bonu ye na kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu à?— Enyi a bló mɔ̌ ɔ, gbɛzán towe na ɖó awǎjijɛ tawun Timɔtée tɔn ɖɔhun!