Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 1

Nǔbudo E Tuùntuùn Tɔn Hɛn Awǎjijɛ Wá nú Mǐ É

Nǔbudo E Tuùntuùn Tɔn Hɛn Awǎjijɛ Wá nú Mǐ É

Mɛɖé ka ko ɖɔ nǔbudo ɖé nú we kpɔ́n à?— * Biblu ɖɔ “nǔbudo” bǔnɔ ɖé xó bɔ é gosin Mawu gɔ́n. È ylɔ́ ɖɔ nǔbudo, ɖó gbɛtɔ́ lɛ mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖò hwexónu ǎ. Wɛnsagun lɛ lɔ tlɛ jló na tuùn nǔ gegě d’ewu. A ka jló na mɔ nukúnnú jɛ nǔbudo enɛ wu à?—

Etɛ a ka lin ɖɔ wɛnsagun lɛ tɛ́n kpɔ́n bá mɔ dò na?

É ko lín tawun dìn bɔ Mawu dá sunnu nukɔntɔn ɔ kpo nyɔnu nukɔntɔn ɔ kpo. Nyikɔ yetɔn nɔ nyí Adamu kpo Ɛvu kpo. Mawu na xwé ɖagbeɖagbe ɖé ye, bɔ è nɔ ylɔ́ ɖɔ jikpá Edɛni tɔn. Enyi Adamu kpo Ɛvu kpo ko setónú nú Mawu wɛ ɔ, ye kpo vǐ yetɔn lɛ kpo sixu ko bló bɔ ayikúngban ɔ bǐ na huzu palaɖisi ɖé, bo na cí jikpá enɛ ɖɔhun. Bɔ ye na ko nɔ gbɛ̀ ɖò Palaɖisi mɛ kaka sɔyi. Amɔ̌, a ka flín nǔ e Adamu kpo Ɛvu kpo wà é à?—

Adamu kpo Ɛvu kpo tlitó nú Mawu. Nǔ e wu mǐ ma sɔ́ ɖò gbɛ̀ ɖò palaɖisi ɖé mɛ ɖò égbé ǎ é nɛ. Amɔ̌, Mawu ɖɔ ɖɔ emi na bló, bɔ ayikúngban ɔ bǐ na huzu fí ɖagbeɖagbe ɖé, bɔ mɛ bǐ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò awǎjijɛ mɛ. Nɛ̌ é ka na bló enɛ gbɔn? Gbɛtɔ́ lɛ mɔ nukúnnú jɛ enɛ mɛ ǎ nú hwenu línlín. Nǔbudo ɖé wɛ.

Hwenu e Jezu wá ayikúngban jí é ɔ, é kplɔ́n nǔ mɛ lɛ dó nǔbudo enɛ wu. É ɖɔ ɖɔ é kúnkplá Axɔ́suɖuto Mawu tɔn. Jezu ɖɔ nú mɛ lɛ ɖɔ ye ni nɔ xoɖɛ ɖɔ Axɔ́suɖuto enɛ ɔ ni wá. Axɔ́suɖuto enɛ na bló bɔ ayikúngban ɔ na nyí palaɖisi ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé.

Xomɛ hun we ɖɔ a mɔ nǔ jɛ nǔbudo enɛ mɛ à cé?— Flín ɖɔ mɛ e nɔ setónú nú Jehovah lɛ é kɛɖɛ wɛ na nɔ Palaɖisi mɛ. Biblu kpi sunnu kpo nyɔnu kpo e setónú nú Jehovah lɛ é gegě sín tan nú mǐ. A ka jló na kplɔ́n nǔ dó ye wu à?— Mǐ ni kpɔ́n mɛ alɔkpa e ye mɛ ɖé lɛ nyí é kpo lee mǐ sixu wà nǔ ye ɖɔhun gbɔn é kpo.

^ akpá. 3 Ðò tan e ɖò wema elɔ mɛ lɛ é mɛ ɔ, a na mɔ wuntun elɔ (—) bɔ é nɔ bɔ dó nǔkanbyɔ ɖé lɛ wu. Hwenu e é jɛ ɖɔ a ni yì agbɔ̌n jí bonu vǐ towe ni na xósin é nɛ.