Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 7

A Ko Lin Ðɔ A Ðò Hwiɖokpo Bɔ Xɛsi Lɛ́ Ði We Kpɔ́n À?

A Ko Lin Ðɔ A Ðò Hwiɖokpo Bɔ Xɛsi Lɛ́ Ði We Kpɔ́n À?

Kpɔ́n nyaví kpɛví e ɖò ɖiɖe ɔ mɛ é. É cí ɖɔ é ɖò éɖokponɔ bɔ xɛsi lɛ́ ɖò ɖiɖi i wɛ, kabǐ? É ka ko cí mɔ̌ nú we kpɔ́n à?— Mɛ bǐ wɛ é nɔ wá cí mɔ̌ na hweɖelɛnu. Biblu ɖɔ xɔ́ntɔn Jehovah tɔn ɖé lɛ xó, bɔ ye mɔ ɖɔ emi ɖò emiɖokponɔ bɔ xɛsi lɛ́ ɖi ye. Elíi ɖò ye mɛ enɛ lɛ mɛ. Nǔ mǐ ni kplɔ́n nǔ dó wǔtu tɔn.

Jezabɛli jló na hu Elíi

Elíi nɔ gbɛ̀ ɖò Izlayɛli é ɔ, é ko lín tawun cobɔ è wá jì Jezu. Axɔ́su Izlayɛli tɔn Akabu nɔ sɛn Jehovah Mawu nǔgbo ɔ ǎ. Vodun Baalu wɛ é kpo asì tɔn Jezabɛli kpo nɔ sɛn. Enɛ wu ɔ, Izlayɛli-ví gegě jɛ Baalu sɛn jí. Adakaxotɔ́ tawun wɛ nú axɔ́si Jezabɛli, bɔ é jló na hu mɛ e ɖò Jehovah sɛn wɛ lɛ é bǐ, kaka jɛ Elíi jí! A ka tuùn nǔ e Elíi wà é à?—

É hɔn! É hɔn kaka yì gbetótló mɛ bo yì hwlá cí só ɖé xomɛ. Etɛwu é ka wà  mɔ̌ bɔ a lin?— É ɖi xɛsi. Amɔ̌, Elíi ka ɖó na ɖi xɛsi ǎ. Etɛwu? Ðó, é tuùn ɖɔ Jehovah hɛn ɔ, é na d’alɔ emi. Jehovah ko ɖè hlɔnhlɔn tɔn xlɛ́ Elíi wá yì. É sè ɖɛ Elíi tɔn gbè ɖokpo bo sɛ́ myɔ dó sín jixwé. Enɛ wu ɔ, é ɖò gaan ɖɔ Jehovah hɛn ɔ, é na lɛ́ d’alɔ ɛ dìn!

Nɛ̌ Jehovah ka d’alɔ Elíi gbɔn?

Hwenu e Elíi ɖò só ɔ xomɛ é ɔ, Jehovah ɖɔ xó n’i bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Etɛ wà wɛ a ka ɖè ɖò fí?’ Elíi ɖɔ: ‘Nyiɖokponɔ wɛ kpó ɖò sinsɛn we wɛ. Mɛɖebǔ sɔ́ gɔ́ nú mì ǎ, bɔ un ɖò xɛsi ɖi wɛ ɖɔ è na hu mì.’ Elíi lin ɖɔ Jehovah sɛntɔ́ ɖevo lɛ bǐ wɛ è ko hu. Amɔ̌, Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Eǒ, xó enɛ nyí nǔgbo ǎ. Mɛ 7 000 ɖevo lɛ́ kpò, bo ɖò sinsɛn mì wɛ. Kpankɔ́n. Un ɖó azɔ̌ ɖevo lɛ bo na zɔ́n we!’ A ka lin ɖɔ hwenu e Elíi sè mɔ̌ é ɔ, é víví n’i à?—

Etɛ nǔ e jɛ dó Elíi wu é ka sixu kplɔ́n we?— A ɖó na lin ɖɔ a ɖò hwiɖokponɔ bɔ xɛsi na ɖi we gbeɖé kpɔ́n ǎ. A ɖó xɔ́ntɔn e yí wǎn nú Jehovah bo lɛ́ yí wǎn nú we lɛ é. Gɔ́ na ɔ, Jehovah ɖó hlɔnhlɔn tawun, bo na d’alɔ we hwebǐnu! Xomɛ hun we ɖɔ a kún ɖò hwiɖokponɔ gbeɖé ó à cé?—