Kplɔ́n Vǐ Towe Lɛ

Mɛjitɔ́ lɛ emi, mi zán tan enɛ lɛ dó kplɔ́n vǐ mitɔn lɛ nǔkplɔnmɛ xɔ akwɛ Biblu tɔn lɛ.

Xónusɔ́ɖóte

Xó e ɖò wema Sɛ́nflínmɛ tɔn mɛ lɛ é sixu xlɛ́ ali we hwenu e a na ɖò vǐ towe lɛ kplɔ́n wɛ é.

Nǔbudo E Tuùntuùn Tɔn Hɛn Awǎjijɛ Wá nú Mǐ É

Biblu ɖɔ “nǔbudo” bǔnɔ ɖé xó bɔ é gosin Mawu gɔ́n. A ka jló na mɔ nukúnnú jɛ nǔbudo enɛ wu à?

Hlebeka Jló Na Hɛn Xomɛ Jehovah Tɔn Hun

Etɛ mǐ ka sixu wà bo na cí Hlebeka ɖɔhun? Xà tan ɔ bo kplɔ́n nǔ dó wǔ tɔn d’eji.

Hlaxabu Ði Nǔ nú Jehovah

Kplɔ́n lee Hlaxabu kpo mɛ tɔn lɛ kpo gán gbɔn hwenu e è gbà Jeliko é.

É Hɛn Xomɛ Tɔ́ Tɔn kpo Jehovah kpo Tɔn Hun

Akpá tɛ Jɛfutée sín vǐ nyɔnu ka ɖè? Nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú tɔn gbɔn?

Samuwɛli Nɔ Ðò Nǔ E Sɔgbe É Wà Wɛ

Nɛ̌ a ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú Samuwɛli tɔn bo wà nǔ ɖagbe, é na bo tlɛ nyí hwenu e mɛ ɖevo lɛ ɖò nǔ nyanya wà wɛ é gbɔn?

Davidi Ði Xɛsi Ǎ

Xà tan Biblu tɔn elɔ e sɔ́ akpakpa mɛ é bá tuùn nǔ e zɔ́n bɔ Davidi kpankɔ́n sɔmɔ̌ é.

A Ko Lin Ðɔ A Ðò Hwiɖokpo Bɔ Xɛsi Lɛ́ Ði We Kpɔ́n À?

Hwenu e Elíi mɔ ɖɔ emi ɖò emiɖokponɔ é ɔ, etɛ Jehovah ka ɖɔ n’i? Etɛ nǔ e jɛ dó Elíi wu é ka sixu kplɔ́n we?

Joziyasi Ðó Xɔ́ntɔn Ðagbe Lɛ

Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ nǔ e sɔgbe é wiwa vɛwǔ tawun nú nyaví e nɔ nyí Joziyasi é. Amɔ̌, é ɖó xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ bɔ ye d’alɔ ɛ.

Jelemíi Ðó Xó Jehovah Tɔn Ðiɖɔ Te Ǎ

Mɛ lɛ ɖɔ slamɛ Jelemíi wu bo sin xomɛ dó è có, etɛwu é ka ɖókan dó xó Mawu tɔn ɖiɖɔ wu?

Jezu Setónú Hwebǐnu

Tónúsíse nú mɛjitɔ́ towe lɛ nɔ bɔwǔ hwebǐnu ǎ. Kpɔ́n lee kpɔ́ndéwú Jezu tɔn sixu d’alɔ we gbɔn é.

Ye Kpi Tan Jezu Tɔn

Kplɔ́n nǔ dó Biblu wlantɔ́ 8 e nɔ gbɛ̀ ɖò táan ɖokpo ɔ mɛ xá Jezu, bo kpi gbɛzán tɔn sín tan lɛ é wu.

Nylɔ-Ylɔ́-Ví Pɔlu Tɔn Kpankɔ́n

Dɔnkpɛvu enɛ xɔ gbɛ̀ nú nylɔ tɔn. Etɛ é ka wà?

Timɔtée Jló Na D’alɔ Gbɛtɔ́ Lɛ

Nɛ̌ a ka sixu ɖó gbɛzán awǎjijɛnɔ Timɔtée ɖɔhun gbɔn?

Axɔ́suɖuto E Na Kpa Acɛ Dó Ayikúngban ɔ Bǐ Jí É

Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí hwenu e Jezu na kpa acɛ dó ayikúngban ɔ bǐ jí é? A ka jló na nɔ finɛ à?