Skip to content

A ka jlo na tuùn Nugbo ɔ à?

A ka jlo na tuùn Nugbo ɔ à?

NUGBO ɔ dó etɛ wu? Dó nùkanbyɔ titeungbe ɖee gbɛtɔ lɛ nɔ kanbyɔ yeɖee lɛ é wu. Vlafo a na ko kan nùkanbyɔ elɔ lɛ byɔ hwiɖee kpɔn:

  • Mawu kɔn nɔ kpé nukun dó mǐ wu nugbo à?
  • Ahwan kpo wuvɛmimɔ kpo na nɔ tè gbè ɖě à?
  • Etɛ wɛ nɔ jɔ ɖò kú mǐtɔn gudo?
  • Nukunɖiɖo ɖě ka ɖè nú mɛkúkú lɛ à?
  • Nɛ nyɛ ka na xo ɖɛ̀ nú Mawu bɔ é ka na sè gbɛn?
  • Nɛ nyɛ ka na mɔ̀ vivo ɖò gbɛ̀ ce mɛ gbɛn?

Fitɛ wɛ a na ba sìn nùkanbyɔ elɔ lɛ tɔn ɖè? Enyi a yì wemaxaxɔsa lɛ alǒ wemasatɛn lɛ ɔ, a na mɔ̀ wema wɔbuwɔbu ɖe e ɖɔ ɖɔ emi mɔ sìn nú yě lɛ ɔ. Amɔ̌, hwɛ̌hwɛ̌ ɔ, wema ɖe lɛ nɔ ɖɔ ká bɔ ɖe lɛ nɔ ɖɔ gò. Ðe lɛ nɔ ɖi nú e sɔgbe ehɔnmɛ e bɔ zaanɖe ɔ, ye kɔn nɔ ko cá bɔ è nɔ lɛ́ blo ye ɖó, alǒ è nɔ ɖyɔ ye.

Amɔ̌, wema ɖevo tíìn bɔ è sixu ɖeji dó sìn ɖee é na lɛ e wú. Wema nugbo ɔ tɔn wɛ. Jezu Klisu ɖɔ ɖò ɖɛ̀ mɛ nú Mawu ɖɔji: “Xó towe…nyi nugbǒ.” (Jaan 17:17) Egbe ɔ, mǐ nɔ ylɔ Xó enɛ ɔ ɖɔ Biblu Wiwe ɔ. Ðò wema-nukunmɛ ee bɔ ɖ’ewu lɛ mɛ ɔ, a na mɔ̀ sìn Biblu tɔn ee sɔgbe lɛ dó nùkanbyɔ e ɖò aga lɛ ji.

Mawu kɔn nɔ kpé nukun dó mǐ wu nugbo à?

Dawe ɖe ɖò togùn mɛ

ETƐ WƐ HƐN NÙKANBYƆ ENƐ Ɔ WÁ: Mǐ ɖò gbɛ̀ ee mɛ dakaxixo kpo hwɛɖiɖɔ agɔ kpo tíìn ɖe é. Sìnsɛ̀n gege nɔ kplɔn mɛ ɖɔ wuvɛmimɔ lɛ nyi jlǒ Mawu tɔn.

NǓ E BIBLU KPLƆN MƐ É: Mawu nɔ nɔ̀ gudo nú nǔ nyanya gbeɖe à́. Jɔbu 34:10 ɖɔ: “E lín do Mawu bɔ é na wà nǔ nyanya alǒ, ɖɔ Nǔbiwukpetɔ ɔ ni ɖɔ̀ hwɛ agɔ̀.” Mawu ɖó linlin ɖagbe nú gbɛtɔ lɛ. E sin enɛ ɔ wú bɔ Jezu kplɔn mǐ ɖɛxixo elɔ: “Tɔ́ mìtɔn e ɖó sɛxwé ɔ…Axɔsuɖuɖu towe ni wá; jlǒ towe ni nyí wiwa ɖò ayikúngban jí fí, lee é nɔ nyí wiwa ɖò sɛ́xwé ɔ ɖɔhun.” (Matie 6:9, 10) Mawu nɔ lin mǐtɔn kpɔ́n sɔmɔ bɔ é wà nǔ gege bonu nǔ e é lin dó mǐ wu lɛ ni do cɛ̀.—Jaan 3:16.

Lɛ́ kpɔ́n Genèse 1:26-28; Jaki 1:13 kpo 1 Piyɛɛ 5:6, 7 kpo.

Ahwan kpo wuvɛmimɔ kpo na nɔ tè gbè ɖě à?

Ahwanfuntɔ́ lɛ

ETƐ WƐ HƐN NÙKANBYƆ ENƐ Ɔ WÁ: Ahwan gbɛ̀ kpò ɖo gbɛtɔ maxamaxa lɛ hù wɛ. Mǐ mɛ bǐ wɛ ɖò wuvɛ mɔ wɛ.

NǓ E BIBLU KPLƆN MƐ É: Mawu ko ɖɔ hwenu e é na hɛn fifa wá ayikungban ji do é ɖ’ayi. Ðò Axɔsuɖuɖu tɔn ee nyi acɛkpikpa jixwe tɔn ɔ glɔ ɔ, mɛ ɖebu “sɔ na kplɔn ahwan à́.” E nyɔ wà ɔ, “ye na ze hwǐ yetɔn dó tùn glelɛ̀nú.” (Isaie 2:4) Mawu na bló bɔ wuvɛmimɔ kpo hwɛɖiɖɔ agɔ̀ kpo na tíìn ǎ. Biblu d’akpa ɖɔ: “[Mawu] na sunsun ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ ; aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ; nǔ xóxó lɛ [kpodo hwɛɖiɖɔ agɔ̀ kpo wuvɛmimɔ egbe tɔn lɛ kpo] ko bú.”—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4.

Lɛ́ kpɔ́n Psaume 37:10, 11; 46:9; kpo Mika 4:1-4 kpo.

Etɛ wɛ nɔ jɔ ɖò kú mǐtɔn gudo?

Kúxwé

ETƐ WƐ HƐN NÙKANBYƆ ENƐ Ɔ WÁ: Sìnsɛ̀n gbɛ̀ elɔ tɔn lɛ nɔ kplɔn mɛ ɖɔ nuɖe ɖò gbɛtɔ mɛ bo nɔ lɛ́ nɔ gbɛ̀ ɖò kú tɔn gudo. Mɛɖe lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ mɛkúkú lɛ sixu wà nǔ nyanya nú gbɛtɔ ɖee ɖò gbɛ̀ lɛ é alǒ, Mawu nɔ ɖó hwɛ̀ nú mɛ nyanya lɛ bo nɔ zé yě dò zomɛ nú ye ni jiya kaka sɔyi.

NǓ E BIBLU KPLƆN MƐ É: Ðò kú gudo ɔ, gbɛ̀ gbɛtɔ lɛ tɔn nɔ ɖò alɔ tè. “Mɛkúkú lɛ…tuùn nǔ ti ǎ” wɛ Ecclésiaste 9:5 ɖɔ. Ðee mɛkúkú lɛ ma sixu tuùn nuɖe ǎ ɔ, ma nɔ mɔ nǔ ɖò lanmɛ ǎ ɔ, alǒ ma nɔ wà nǔ ɖebǔ ǎ ɔ, enɛ ɔ wu ɔ yé sixu wà nǔ nyanya ɖe nú mɛ alǒ d’alɔ gbɛtɔ lɛ ǎ.—Psaume 146:3, 4.

Lɛ́ kpɔ́n Genèse 3:19 kpo Ecclésiaste 9:6, 10 kpo.

Nukunɖiɖo ɖě ka ɖè nú mɛkúkú lɛ à?

Yɔkpɔvu ɖe ɖo alwɛ mɛ ɖo mɛ vivɛna etɔn ɖe kú

ETƐ WƐ HƐN NÙKANBYƆ ENƐ Ɔ WÁ: Mǐ jlo na nɔ gbɛ̀ bo na ɖù vivi gbɛ ɔ tɔn kpo mɛ ɖee mǐ yì wǎn ná lɛ kpo. E nyɔ bo sɔgbe nú mǐ na lɛ mɔ̀ mɛ mǐtɔn vivɛna e ko kú lɛ é.

NǓ E BIBLU KPLƆN MƐ É: Mɛ gege ee ko kú lɛ na fɔ́n. Jezu d’akpa nú mǐ ɖɔ “ye na tɔ́n sín yɔdo yetɔn lɛ mɛ.” (Jaan 5:28, 29) Sɔgbe kpodo linlin ee Mawu ɖó ɖò bibɛ mɛ ɔ kpo ɔ, mɛ e na fɔ́n lɛ na mɔ gbɛ̀ ɖò ayikungban ee nyi paladisi é mɛ. (Luka 23:43) Ðò sɔgudo ɔ, gbɛtɔ tonusetɔ lɛ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi bo ka sɔ na j’azɔn kpɔn gbeɖe ǎ. Akpa Mawu tɔn wɛ enɛ nyi. Biblu ɖɔ: “Ayikungban na nyi hwɛjijɔnɔ lɛ tɔn bɔ ye na nɔ̀ ɛ jí kaka sɔyi.”—Psaume 37:29.

Lɛ́ kpɔ́n Job 14:14, 15; Luka 7:11-17; kpo Mɛsɛdo 24:15 kpo.

Nɛ nyɛ ka na xo ɖɛ̀ nú Mawu bɔ é na sè gbɛn?

Dawe ɖe ɖo ɖɛ̀ xo wɛ

ETƐ WƐ HƐN NÙKANBYƆ ENƐ Ɔ WÁ: Gbɛtɔ su kpɔ ɖò sìnsɛ̀n gege mɛ wɛ nɔ xo ɖɛ̀. E ɖo mɔ có, mɛ ɖe lɛ nɔ mɔ ɖɔ ɖɛxixo yetɔn kún nyi sìsè ó.

NǓ E BIBLU KPLƆN MƐ É: Jezu kplɔn mǐ ɖɔ ɖɛxixo mǐtɔn kún ɖona nyi ɖɔvɔɖɔ ó. “Mi ɖo ɖɛ xo wɛ hǔn, mi ma [nɔ ɖò xó ɖokpo ɔ lɛ wli ɖɔ wɛ ó, NW].” (Matie 6:7) Enyi mǐ ka jlo ɖɔ Mawu ni sè ɖɛxixo mǐtɔn lɛ ɔ, mǐ ɖona xo ɖɛ̀ ɖó lee é yi gbè na gbɛn é. Cobonu mǐ na wà mɔ̌ ɔ, mǐ ɖona kplɔn jlǒ Mawu tɔn bo xo ɖɛ̀ sɔgbe kpo e kpo. Jaan nukɔntɔn 5:14 tinmɛ ɖɔ: “Mì byɔ nǔ [ɖebǔ,] nú e sɔgbe xá jlǒ [Mawu] tɔn ɔ, é nɔ ɖótó mǐ.”

Lɛ́ kpɔ́n Psaume 65:2; Jaan 14:6, 14; kpo 1 Jaan 3:22 kpo.

Nɛ nyɛ ka na mɔ̀ vivo ɖò gbɛ̀ ce mɛ gbɛn?

Nawe ɖe ɖo vivo bà bo ɖo Biblu xà

ETƐ WƐ HƐN NÙKANBYƆ ENƐ Ɔ WÁ: Mɛ gege nɔ lin ɖɔ akwɛ, mɛjɔmɛ-nyinyi alǒ ɖɛkpɛ-nyinyɔ nɔ na yě vivo. Enɛ wutu ɔ, ye nɔ jɛ nǔ enɛ lɛ gudo bo nɔ lin ɖɔ emi na vo, bɔ è ka sɔ nɔ nyi mɔ̌ ǎ.

NǓ E BIBLU KPLƆN MƐ É: Jezu dlɛn alɔ dó ali vivo-mɛninɔ tɔn hwenu ee é ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú mɛ e nyí wamamɔnɔ ɖò [gbigbɔ mɛ, NW] lɛ.” (Matie 5:3) Mǐ sixu mɔ̀ vivo nugbo ɔ, enyi mǐ ɖè afɔ nujɔnu tɔn e jɛ lɛ—e wɛ nyi ɖɔ mǐ na jlo na tuùn Mawu kpodo linlin ee é ɖó nú mǐ lɛ kpo. E nɔ mɔ nugbo enɛ ɔ ɖò Biblu mɛ. Nugbo enɛ tuùntuùn nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ mɔ nù jɛ nǔ e nyi nǔjɔnǔ kpo ee ma nyi mɔ̌ ǎ lɛ kpo mɛ. Enyi ɖɔ mǐ jó mǐɖee dó nú nugbo Biblu tɔn ɔ, é na d’alɔ mǐ ɖò ɖiɖe kpo nùwiwa mǐtɔn lɛ kpo mɛ.—Luka 11:28.

Lɛ́ kpɔ́n Proverbes 3:5, 6, 13-18 kpo 1 Timɔtée 6:9, 10 kpo.

Nǔ e a xà wayi lɛ na mǐ nukunnumɔjɛnumɛ kpɛvi ɖe dó tinmɛ nùkanbyɔ ayizɛn Biblu tɔn e nyi ɖiɖɔ wayi lɛ é ji. A lɛ́ jlo na tuùn nǔ humɔ à? Enyi a nyi ‛wamamɔnɔ ɖò gbigbɔ mɛ’ ɔ, enɛ na nyi jlǒ towe. Vlafo, a nɔ kan nǔ ɖevo lɛ byɔ hwiɖee ɖi: ‛Enyi Mawu nɔ kpé nukun dó mǐ wu ɔ, etɛ wutu e jo tɛn dó nú danuwiwa kpodo wuvɛmimɔ kpo sɔmɔ ɖò hwenuxó gbɛtɔ tɔn mɛ? Nɛ nyɛ sixu blo gbɛ̀ xwédo ce tɔn ɖó gbɛn? Biblu na mǐ tinmɛ gigɔ e sɔgbe e dó nùkanbyɔ elɔ lɛ kpo gege ɖevo lɛ kpo wu.

E ɖo mɔ có, ɖò egbe ɔ, gege gbɛtɔ lɛ tɔn nɔ jlo na kplɔn Biblu ǎ. Ye nɔ mɔ ɖɔ wema ɖaxo ee mɛɖe ma sixu mɔ nukun nu jɛ mɛ ǎ ɖe kpoun wɛ. E jlo we nú mɛ ɖe ni d’alɔ we bonu a na mɔ̀ sìn nùkanbyɔ enɛ lɛ tɔn ɖò Biblu mɛ à? Kunnuɖetɔ Jehova tɔn lɛ nɔ zé ali wè ɖò nukɔn nú mɛ.

Nukɔntɔn ɔ, wema Etɛwɛ Mawu Byɔ ɖo Mi Si? nyi ɖiɖe tɔ́n bo na d’alɔ mɛ e sin alɔ nú jan lɛ bo nu ye na ba dò nú tinmɛ Biblu tɔn do nùkanbyɔ nǔjɔnǔ tɔn lɛ wu. Ali wegɔ wɛ nyi nukplɔnmɛ xwégbè tɔn vɔ̌nu dó Biblu ji. Kunnuɖetɔ Jehova tɔn nuwukpetɔ ee nɔ nɔ̀ sla towe mɛ ɔ ɖe sixu wá kplɔn Biblu xá we fata. É sixu blo mɔ̌ ɖo xwé towe gbè alǒ fí ɖevo nú hwenu kleun ɖo azan ɖebu gbè. Gbɛtɔ livi lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ ko mɔ̀ nyɔna yí ɖò tito elɔ mɛ. Gege yetɔn mɔ̀ kpodo xomɛhunhun kpo ɖɔ: “Nugbo ɔ ɖie.”

Dɔkun ɖaxo ɖebu zɛ elɔ wu ǎ. Nugbo Biblu tɔn nɔ ɖè mǐ sin gblǒɖiɖɔ, nuwluwlu wiwà kpo xɛsi e ma sɔgbe ǎ e kpo mɛ. E nɔ ze nyawli ɖagbe ɖò nukɔn nú mǐ, nɔ na mǐ nukunɖíɖó kpo awajijɛ kpo. Jezu ɖɔ: “Mi na tunwun nugbǒ ɔ, bɔ nugbǒ ɔ ka na ɖè mi sín kannumɔgbenu.”—Jaan 8:32.

1. Dawe ɖe ɖo Biblu plɔn wɛ; 2. Nawe ɖe ɖo Biblu plɔn wɛ