Skip to content

Fitɛ Mǐ ka Sixu Mɔ Nǔkanbyɔ Taji Gbɛmɛ Tɔn lɛ Sín Xósin Ðè?

Fitɛ Mǐ ka Sixu Mɔ Nǔkanbyɔ Taji Gbɛmɛ Tɔn lɛ Sín Xósin Ðè?

Xósin lɛ ɖò . . .

  • nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ gɔ́n wɛ à?

  • tamɛ-núkplɔnmɛtɔ́ lɛ gɔ́n wɛ à?

  • Biblu mɛ wɛ à?

 BIBLU WLANTƆ́ ÐÉ ÐƆ NÚ MAWU ÐƆ

“Blǒ bonu má mɔ nǔ jɛ [nǔ] wu . . . Xó towe bǐ wɛ nyí nǔgbo.”—Ðɛhan 119:144, 160, MAWUXÓWEMA.

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ bɔ ye ɖò xósin lɛ mɔ wɛ.

A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Tɛn Ɛntɛnɛti tɔn jw.org® hɛn ɔ, é na d’alɔ we.

 NǓKANBYƆ TƐ KA NƆ ÐU AYI MƐ NÚ WE HUGǍN ÐÒ NǓKANBYƆ TAJI ELƆ LƐ MƐ?

Kpɔ́n xósin e Biblu na nú nǔkanbyɔ enɛ lɛ é ɖò jw.org jí.

(Zǐn NǓKPLƆNMƐ BIBLU TƆN LƐ > NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN)