Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 14

Wemaxɔmɛ Tɛ ka Tíìn nú Gbexosin-alijitɔ́ Lɛ?

Wemaxɔmɛ Tɛ ka Tíìn nú Gbexosin-alijitɔ́ Lɛ?

États-Unis

Wemaxɔmɛ Galadi tɔn, ɖò Patterson, New York

Panama

Nùkplɔnmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn ko nyí wuntun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn. Wemaxɔmɛ bunɔ lɛ tíìn nú mɛ e nɔ zán hwenu yetɔn bǐ dó jla Axɔsuɖuto ɔ na lɛ é, bonu ye na dó sixu “wà mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn sín azɔ̌ [yetɔn] ganji.”​—2 Timɔtée 4:5.

Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Gbexosinalijitɔ́ Tɔn. Enyi gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn ɖé wà azɔ̌ enɛ ɔ nú xwè ɖokpo gudo ɔ, è nɔ ylɔ ɛ nú wemaxɔmɛ azǎn ayizɛ́n tɔn ɖé. È sixu bló wemaxɔmɛ enɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn e sɛkpɔ ɛ é ɖé mɛ. Nǔ e wu wemaxɔmɛ enɛ ɔ tíìn é wɛ nyí ɖɔ, é na d’alɔ gbexosin-alijitɔ́ ɔ bɔ é na sɛkpɔ Jehovah, bo na lɛ́ kpé nǔ wu d’eji ɖò akpáxwé sinsɛnzɔ́ ɔ tɔn lɛ bǐ mɛ, lobo na lɛ́ kpó ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn wà wɛ kpo gbejininɔ kpo.

Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ. Wemaxɔmɛ enɛ ɔ, sun wè wɛ è nɔ bló na, bɔ è nɔ kplɔ́n azɔ̌ gbexosin-alijitɔ́ ɖěɖee ko mɔ nǔ kpɔ́n, bo ɖò gbesisɔmɛ bo na jó xwé yetɔn dó bo na yì d’alɔ ɖò fí ɖebǔ e è ɖó hudo yetɔn ɖè lɛ é. Mɔ̌ mɛ ɔ, ye nɔ xwedó kpɔ́ndéwú Wɛnɖagbejlatɔ́ ɖaxó hugǎn e wà devizɔ́ ɖò ayikúngban jí kpɔ́n é, Jezu Klisu tɔn bo nɔ ɖɔ: “Nyɛ na yì, sɛ́ mì dó!” (Ezayíi 6:8; Jaan 7:29) Ðó ye na sɛ̀ tɛn bo na lín dó xwé yetɔn wutu ɔ, é sixu byɔ ɖɔ ye na sɔgbe xá gbɛzinzan fí e ye na yì é tɔn. Aca, lee ayi mɛ nɔ nɔ é, kpo nùɖuɖu lɛ kpo sixu gbɔn vo bǐ sésé nú nǔ e ko má ye lɛ é. É tlɛ sixu lɛ́ byɔ ɖɔ ye ɖó na kplɔ́n gbè ɖevo. Wemaxɔmɛ enɛ ɔ nɔ d’alɔ nɔví sunnu tlɛnnɔ lɛ, nɔví nyɔnu tlɛnnɔ lɛ, gɔ́ nú asú kpo asì kpo lɛ, bonu ye na tɛnkpɔn bo ɖó jijɔ Klisanwun tɔn e sín hudo ye na ɖó ɖò azɔ̌ yetɔn kɔn lɛ é. É nɔ lɛ́ d’alɔ ye bonu ye na tɛnkpɔn bo ɖó nǔwukpikpé e na zɔ́n bɔ Jehovah kpo tutoblonunu tɔn kpo na kpó ɖò ye zán wɛ lɛ é. Mɛ ɖěɖee ɖó xwè bɛ́sín 23 jɛ 65 lɛ é wɛ nɔ yì wemaxɔmɛ enɛ ɔ.

Wemaxɔmɛ Biblu Kpinkplɔn Watchtower Galadi Tɔn. Ðò Ebléegbe mɛ ɔ, tinmɛ “Galadi” tɔn wɛ nyí “Kɔ́ta Kúnnuɖiɖe tɔn.” Sín hwenu e è ɖó Galadi ayǐ ɖò 1943 é ɔ, gbɛtɔ́ nǔ hú 8 000 wɛ ko yí kúnnuɖewema wemaxɔmɛ enɛ ɔ tɔn, bɔ è sɛ́ ye dó ɖi mɛsɛ́dó lɛ, bonu ye na ɖekúnnu “kaka yì fí e gbɛ̀ ɔ kponu ɖó é” kpodo ɖuɖeji ɖaxó kpan. (Mɛsɛ́dó 13:47) Hwenu e mɛ e yí kúnnuɖewema enɛ ɔ lɛ é wá Pérou dó nukɔn é ɔ, agun ɖebǔ ɖò finɛ ǎ. Dìn ɔ, agun e ɖò finɛ é ko hugǎn 1 000. Hwenu e mɛsɛ́dó mǐtɔn lɛ bɛ́ azɔ̌ ɖò Japon é ɔ, Kúnnuɖetɔ́ e ɖò tò ɔ mɛ lɛ é yì wǒ ǎ. Amɔ̌ dìn ɔ, ye ko hú 200 000. Ðò sun atɔ́ɔ́n e ye nɔ dó kplɔ́n nǔ ɖò Galadi lɛ é mɛ ɔ, ye nɔ kplɔ́n Mawuxó ɔ céɖécéɖé tɔn. È nɔ ylɔ mɛ e nyí gbexosin-alijitɔ́ titewungbe tɔn alǒ mɛsɛ́dó lɛ é, mɛ e nɔ wà azɔ̌ ɖò alaxɔ mɛ lɛ é, alǒ nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ wá wemaxɔmɛ mɔhun. Wemaxɔmɛ enɛ ɔ nɔ d’alɔ ye bɔ azɔ̌ e è nɔ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é nɔ yì ganji.

  • Aniwu Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Gbexosin-alijitɔ́ tɔn ka tíìn?

  • Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ɔ, mɛ̌ mɛ̌ e ka sixu yì?