Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 12

Nɛ̌ È ka Bló Tuto nú Axɔsuɖuto Jijlazɔ́ Mǐtɔn Gbɔn?

Nɛ̌ È ka Bló Tuto nú Axɔsuɖuto Jijlazɔ́ Mǐtɔn Gbɔn?

Espagne

Bélarus

Hong Kong

Pérou

Azǎn klewun ɖé jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn ɔ, é ɖɔ jí: “È na jla [Axɔsuɖuto] Mawu tɔn sín Wɛnɖagbe gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bonu é na nyí kúnnuɖiɖe nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ. Enɛ ɔ gudo ɔ, gbɛ̀ ɔ na vɔ.” (Matie 24:14) Amɔ̌, nɛ̌ è ka na wà azɔ̌ Mawuxóɖiɖɔ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ tɔn elɔ yì fó gbɔn? Gbɔn afɔdomɛ e Jezu sɔ́ ɖ’ayǐ nú mǐ hwenu e é ɖò ayikúngban jí ɔ xwixwedó gblamɛ wɛ.​—Luki 8:1.

Mǐ nɔ tɛnkpɔn bo nɔ yì gbɛtɔ́ lɛ gɔ́n ɖò xwé yetɔn lɛ gbè. Jezu kplɔ́n azɔ̌ ahwanvu tɔn lɛ bonu ye na jla wɛnɖagbe ɔ sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè. (Matie 10:11-13; Mɛsɛ́dó 5:42; 20:20) È ɖè ayikúngban tawun e jí wɛnɖagbejlatɔ́ xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn enɛ lɛ na ɖɔ Mawuxó ɖè ɔ nú ye. (Matie 10:5, 6; 2 Kɔlɛntinu lɛ 10:13) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, è bló tuto nú azɔ̌ Mawuxóɖiɖɔ tɔn mǐtɔn ganji ɖò égbé, bo ɖè fí e agun ɖokpo ɖokpo na wà azɔ̌ ɖè ɔ n’i. Enɛ ɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ xwedó gbeɖiɖe Jezu tɔn e ɖɔ “mǐ ni jla togun ɔ bǐ, bo ɖekúnnu” ganji é.​—Mɛsɛ́dó 10:42.

Mǐ nɔ dó gǎn bo nɔ yì gbɛtɔ́ lɛ gɔ́n ɖò fí ɖebǔ e è sixu mɔ ye ɖè é. Jezu lɛ́ jó xlɛ̌ nyì ayǐ nú mǐ, bo nɔ ɖɔ Mawuxó nú gbɛtɔ́ lɛ ɖò agbawungba, ɖi xutó kabǐ ɖò sɛ́tɔ̀ e nu mɛ gègě nɔ wá ɔ. (Maki 4:1; Jaan 4:5-15) Mǐ lɔmɔ̌ nɔ ɖɔ xó nú gbɛtɔ́ lɛ dó Biblu wu ɖò fí ɖebǔ e mǐ kpéwú ɖè é: ɖò ali lɛ jí, ajɔ̌watɛn lɛ, hunglintɛn lɛ, gbɔjɛtɛn lɛ, kabǐ alokan jí. Mǐ nɔ lɛ́ ɖekúnnu nú mɛ e ɖò xwé mǐtɔn kpá lɛ é, azɔ̌gbɛ́ lɛ, azɔ̌mɛvigbɛ́ lɛ, kpo mɛtuùnmɛ mǐtɔn lɛ kpo hwenu e ali tɔn hun nú mǐ é. Gǎndido mǐtɔn lɛ bǐ ɖò kpɔ́ ɔ ko zɔ́n bɔ gbɛtɔ́ livi mɔkpan ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí ko sè ‘wɛnɖagbe hwlɛngán tɔn’ ɔ.​—Ðɛhan 96:2.

A ka tuùn mɛɖé, bo jló na má wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu tɔn ɔ tɔn xá kpo nǔ e wɛn enɛ ɔ na hɛn wá nú ye ɖò sɔ é kpo à? Ma hɛn wɛn nukúnɖiɖo tɔn elɔ nú hwiɖokpo ó. Yawǔ má ɛ xá ye lee a kpéwú gbɔn é!

  • “Wɛnɖagbe” tɛ mǐ ka ɖó na jla?

  • Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka nɔ xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn dó ɖɔ Mawuxó ɔ gbɔn?