Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 10

Etɛ ka Nyí Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn?

Etɛ ka Nyí Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn?

Corée du Sud

Brésil

Australie

Guinée

Sín hwexónu ɖokpoo wɛ Jehovah ko jló ɖɔ xwédo ɖokpo ɖokpo ni nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́, nɔ dó gǎn bo vɛ́ kpo emi kpo, bo nɔ hɛn bǔninɔ yetɔn syɛn d’eji. (Sɛ́nflínmɛ 6:6, 7) Enɛ wɛ zɔ́n bɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ɖè hwenu ɖó vo ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ nú xwédo yetɔn bo nɔ sɛ̀n Mawu ɖó kpɔ́, ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó hudo gbigbɔ tɔn yetɔn lɛ jí, ɖò ninɔmɛ ɖagbe ɖé mɛ. Hwiɖokpo na bo ɖ’ayǐ ɔ, a sixu zán hwenu mɔhunkɔ ganji bo sɛkpɔ Mawu d’eji, gbɔn xota Biblu tɔn e jló we é kpinkplɔn gblamɛ.

É nɔ nyí hwenu e è na sɛkpɔ Jehovah d’eji ɔ. “Mi sɛkpɔ Mawu; enɛ ɔ é na sɛkpɔ mi.” (Jaki 4:8) Enyi mǐ nɔ kplɔ́n nǔ ganji dó mɛ alɔkpa e Jehovah nyí é kpo nǔwiwa tɔn lɛ kpo wu ɖò Xó tɔn Biblu ɔ mɛ ɔ, mǐ na tuùn i d’eji. Alixo e bɔwǔ bɔ mi na dó bɛ́ sinsɛn-biblo xwédo tɔn ɔ ɖokpo wɛ nyí ɖɔ, mi ni nɔ zán hwenu ɖé dó xà Biblu ɖó kpɔ́ d’aga, vlafo mi sixu xwedó tuto Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn aklunɔzán gblamɛ ɔ tɔn. È sixu ko ɖè akpáxwé Biblu xixa ɔ tɔn ɖé nú hagbɛ̌ xwédo ɔ tɔn ɖokpo ɖokpo, bɔ enɛ gudo ɔ, mɛ bǐ sixu ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó nǔ e é kplɔ́n mɛ é jí.

É nɔ nyí hwenu e hagbɛ̌ xwédo ɔ tɔn lɛ na sɛkpɔ yeɖée d’eji ɔ. Asú kpo asì kpo lɛ, kabǐ mɛjitɔ́ kpo vǐ lɛ kpo nɔ hɛn bǔninɔ yetɔn syɛn d’eji, enyi ye nɔ kplɔ́n Biblu ɖò xwédo ɔ mɛ ɔ nɛ. É ɖó na nyí hwenu awǎjijɛ kpo fífá kpo tɔn, hwenu e nyɔ́ hugǎn ɖò aklunɔzán gbla ɔ mɛ é. Mɛjitɔ́ lɛ sixu cyan xota e nyɔ́ bɔ è na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ d’eji lɛ é sɔgbe xá xwè vǐ lɛ tɔn, vlafo é sixu nyí xota ɖé lɛ ɖò Atɔxwɛ kpo wema mǐtɔn ɖevo lɛ kpo mɛ, alǒ ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jw.org jí. Mi sixu ɖɔ xó dó nǔ e nɔ kpé vǐ mitɔn lɛ ɖò wemaxɔmɛ lɛ é kpo lee ye na ɖu ɖò ye jí gbɔn ɔ kpo wu. Etɛwu mi ma ka na kpɔ́n tuto televiziɔn jí tɔn JW Télédiffusion tɔn (tv.jw.org) ɖé, bɔ enɛ gudo ɔ, mǐ na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ d’eji à? Mi sixu nɔ ɖu vivǐ han e è na jì ɖò kplé lɛ é kpinkplɔn tɔn bo ɖu nùjlómɛnú klewun ɖé ɖò sinsɛn-biblo xwédo tɔn ɔ gudo.

Hwenu titewungbe enɛ zinzan ɖò aklunɔzán gbla lɛ bǐ mɛ dó sɛ̀n Jehovah ɖò kpɔ́ na d’alɔ mɛ bǐ ɖò xwédo ɔ mɛ, bɔ mi na mɔ awǎjijɛ ɖò Mawuxó ɔ kpinkplɔn mɛ lobɔ Mawu ka na dó nú gǎndido mitɔn tawun.​—Ðɛhan 1:1-3.

  • Nɛ̌ ka gbɔn bɔ mǐ nɔ ɖè hwenu ɖó vo nú sinsɛn-biblo xwédo tɔn?

  • Nɛ̌ mɛjitɔ́ lɛ ka sixu bló gbɔn bɔ hwenu enɛ ɔ na nyí awǎjijɛnú nú mɛ lɛ bǐ ɖò xwédo ɔ mɛ?