Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 17

Nɛ̌ Nukúnkpénuwutɔ́ Lɛdo Tɔn lɛ ka Nɔ D’alɔ Mǐ Gbɔn?

Nɛ̌ Nukúnkpénuwutɔ́ Lɛdo Tɔn lɛ ka Nɔ D’alɔ Mǐ Gbɔn?

Malawi

Kplé kúnnuɖegbe tɔn

Sinsɛnzɔ́ kúnnuɖegbe tɔn

Kplé mɛxo agun tɔn lɛ tɔn

Akpáxwé Biblu tɔn e è wlan dó Glɛkigbe mɛ ɔ nɔ yawǔ ɖɔ xó dó Banabasi kpo mɛsɛ́dó Pɔlu kpo wu. Sunnu enɛ lɛ wà sinsɛnzɔ́ nukúnkpénuwutɔ́ tomɛyitɔ́ tɔn bo nɔ yì ba agun bǐbɛ̌mɛ tɔn lɛ kpɔ́n. Etɛwutu? Ðagbe mɛ ninɔ nɔví gbigbɔ tɔn yetɔn lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú ye tawun. Pɔlu ɖɔ emi jló “na lɛkɔ yì kpɔ́n nɔví” lɛ bo na kpɔ́n lee ye ɖè gbɔn ɔ. É ɖò gbesisɔmɛ bo na bló kilomɛtlu kanweko donu mɔkpan bo na dó hɛn ye lidǒ. (Mɛsɛ́dó 15:36) Jlǒ ɖokpo ɔ wɛ nukúnkpénuwutɔ́ tomɛyitɔ́ mǐtɔn lɛ ɖó ɖò égbé.

Ye nɔ wá na kanmɛsyɛn mǐ. Nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɖokpo ɖokpo nɔ yì kpɔ́n agun na yì 20 mɔ̌ bo nɔ zán aklunɔzán gblamɛ ɖokpo kpo ye mɛ ɖokpo ɖokpo kpo azɔn wè ɖò xwè ɖokpo mɛ. Nǔ e nɔví sunnu enɛ lɛ ko mɔ kpɔ́n ɖò gbɛmɛ é sixu kplɔ́n nǔ gègě mǐ; enyi ye ɖó asì ɔ, asì yetɔn tɔn lɔ sixu kplɔ́n nǔ mǐ. Ye nɔ dó gǎn bo na má dó yɔkpɔvu kpo mɛxo kpo bǐ, bo nɔ ba na kplá mǐ sɔ́ yì kúnnuɖegbe, bo na lɛ́ kplá mǐ sɔ́ yì mɛ e mǐ nɔ kplɔ́n Biblu xá lɛ é gɔ́n. Nukúnkpénuwutɔ́ enɛ lɛ nɔ nɔ kpɔ́ kpo mɛxo agun tɔn lɛ kpo bo nɔ wà azɔ̌ lɛngbɔnyitɔ́ tɔn, bo nɔ ɖɔ xó wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn lɛ ɖò kplé kpo kpléɖókpɔ́ lɛ kpo jí bo na dó hɛn mǐ lidǒ.​—Mɛsɛ́dó 15:35.

Ye nɔ keya nú mɛ bǐ. Ninɔmɛ gbigbɔ tɔn agun lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ tawun. Ye nɔ kplé kpo mɛxo lɛ kpo kpodo devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ kpo, bo nɔ kpɔ́n nukɔnyiyi agun ɔ tɔn, bo nɔ ɖè wě xá ye dó lee ye na wà azɔ̌ yetɔn lɛ gbɔn ɔ wu. Ye nɔ d’alɔ gbexosin-alijitɔ́ lɛ bonu ye na dó wà azɔ̌ yetɔn ganji. Gɔ́ na ɔ, mɛ yɔyɔ̌ lɛ mímá dó bo sè lee ye ɖò nukɔn yì wɛ ɖò gbigbɔ lixo gbɔn ɔ nɔ víví nú ye. Nɔví enɛ lɛ ɖokpo ɖokpo sɔ́ yeɖée jó kpo jlǒ kpo ɖi ‘azɔ̌gbɛ̌ mǐtɔn bo na dó d’alɔ mǐ.’ (2 Kɔlɛntinu lɛ 8:23) Mǐ ɖó na ɖó nùɖiɖi kpo mɛɖéezejo nú Mawu kpo ye ɖɔhun.​—Eblée lɛ 13:7.

  • Aniwutu nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ ka nɔ yì ba agun lɛ kpɔ́n?

  • Nɛ̌ a ka sixu ɖu lè yetɔn gbɔn ɖò hwenu e ye na wá kpɔ́n agun ɔ é?