Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 15

Nɛ̌ Mɛxo Agun Tɔn lɛ ka Nɔ D’alɔ Agun ɔ Gbɔn?

Nɛ̌ Mɛxo Agun Tɔn lɛ ka Nɔ D’alɔ Agun ɔ Gbɔn?

Finlande

Mɛkplɔnkplɔn

Azɔ̌ lɛngbɔnyitɔ́ tɔn

Kúnnuɖiɖe

Mǐ ɖó sinsɛngán e è nɔ sú axɔ lɛ é ɖò tutoblonunu mǐtɔn mɛ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, lee é nyí gbɔn hwenu e è ɖó agun Klisanwun tɔn ayǐ é ɔ, è nɔ ɖè nukúnkpénuwutɔ́ nǔwukpétɔ́ lɛ bonu ye na nɔ “kpé nukún dó agun Mawu tɔn wu.” (Mɛsɛ́dó 20:28, nwt) Mɛxo agun tɔn enɛ lɛ e ko ɖó nukɔnyiyi ɖò nùɖiɖi mɛ lɛ é nɔ nɔ nukɔn bo nɔ kpé nukún dó agun ɔ wu, ‘é nyí gǎn wɛ è hú ye ǎ, amɔ̌ ye nɔ sɔ́ jlǒ ɖagbe dó bló na; mɔ̌ ɖokpo ɔ, é nyí akwɛ wɛ ye xwedó ǎ, amɔ̌ ye nɔ bló kpo bibǐ dó nǔ wu kpo.’ (1 Piyɛ́ɛ 5:1-3) Azɔ̌ tɛ ye ka nɔ wà dó ta mǐtɔn mɛ?

Ye nɔ kpé nukún dó mǐ wu bo nɔ nya xɛ ɖò mǐ jí. Mɛxo agun tɔn lɛ nɔ xlɛ́ ali agun ɔ bo nɔ d’alɔ dó nya xɛ ɖ’eji ɖò gbigbɔ lixo. Ðó ye tuùn ɖɔ Mawu wɛ sɔ́ azɔ̌ taji enɛ ɔ d’así nú ye wutu ɔ, mɛxo lɛ nɔ kpa acɛ gannaganna nú mɛtɔn lɛ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, ye nɔ wà azɔ̌ nú ganjininɔ kpo awǎjijɛ mǐtɔn kpo. (2 Kɔlɛntinu lɛ 1:24) Lee lɛngbɔnyitɔ́ ɖé nɔ kpé nukún dó lɛngbɔ̌ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo wu kpo sɔxwixwe kpo gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛn mɛxo lɛ nɔ dó gǎn bo nɔ tuùn mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo é nɛ.​—Nùnywɛxó 27:23.

Ye nɔ kplɔ́n lee mǐ na wà jlǒ Mawu tɔn gbɔn ɔ mǐ. Ðò aklunɔzán gbla lɛ bǐ mɛ ɔ, mɛxo lɛ nɔ kpé nukún dó kplé agun tɔn lɛ wu bonu mǐ na lidǒ ɖò nùɖiɖi mɛ. (Mɛsɛ́dó 15:32) Sunnu enɛ lɛ e sɔ́ yeɖée jó é nɔ lɛ́ nɔ nukɔn ɖò azɔ̌ wɛnɖagbejijla tɔn ɔ mɛ, nɔ wà azɔ̌ xá mǐ bo nɔ kplɔ́n azɔ̌ mǐ ɖò akpáxwé sinsɛnzɔ́ ɔ tɔn lɛ bǐ mɛ.

Ye nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo. Bo na dó d’alɔ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo bonu mǐ na lidǒ ɖò nùɖiɖi mɛ ɔ, mɛxo agun tɔn mǐtɔn lɛ sixu ba mǐ kpɔ́n ɖò xwé mǐtɔn lɛ gbè, alǒ ɖɔ xó xá mǐ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ bo na dó d’alɔ mǐ bo sɔ́ Biblu dó dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ.​—Jaki 5:14, 15.

Gɔ́ nú azɔ̌ e mɛxo lɛ nɔ wà ɖò agun mɛ é ɔ, ye mɛ gègě lɛ ɖó agbazazɔ́, bo lɛ́ nyí xwétɔ́-xwénɔ bɔ é nɔ byɔ hwenu kpo ayiɖonuwu yetɔn kpo. É jɛxa ɖɔ mǐ ni ɖó sísí nú nɔví sunnu azɔ̌syɛnsyɛnwatɔ́ enɛ lɛ.​—1 Tɛsalonikinu lɛ 5:12, 13.

  • Azɔ̌ tɛ mɛxo agun tɔn lɛ ka nɔ wà ɖò agun mɛ?

  • Nɛ̌ mɛxo agun tɔn lɛ ka nɔ xlɛ́ gbɔn ɖɔ nǔ mǐtɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú emi?