Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 9

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Sɔnǔ nú Nǔ E Mǐ Na Kplɔ́n Ðò Kplé lɛ Jí É Ganji Gbɔn?

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Sɔnǔ nú Nǔ E Mǐ Na Kplɔ́n Ðò Kplé lɛ Jí É Ganji Gbɔn?

Cambodge

Ukraine

Enyi a ko ɖò Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé wɛ ɔ, a sixu ko nɔ tɛnkpɔn bo nɔ gbéjé nǔ e mi na kplɔ́n lɛ é kpɔ́n jɛ nukɔn nú nùkplɔnkplɔn ɖokpo ɖokpo. Enyi a na ɖu lè kplé agun tɔn lɛ tɔn ganji ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ a ni nɔ wà nǔ ɖokpo ɔ cobo nɔ yì. Enyi a sɔ́ aca ɖagbe enɛ ɔ, a na mɔ lè ɖ’emɛ tawun.

Ba hwenu kpo fí e a na nɔ kplɔ́n nǔ ɖè é kpo. Hwetɛnu ayi towe ka nɔ nɔ fí ɖokpo hugǎn? Ayitéhɔnnu có a na bɛ́ kézezɔ́ ɔ wɛ à, alǒ gbadanu hwenu e vǐ lɛ ko yì xɔ gudo é? Enyi a na bo ma sixu kplɔ́n nǔ nú hwenu gègě ǎ hǔn, ba hwenu nabi e a na sixu nɔ zán ɔ bo tɛnkpɔn bo ma lɔn nú nǔ ɖebǔ nɔ jɛmɛ ó. Ba fí e ɖò xwii é, cí hladio, televiziɔn, kpo alokan akpomɛ tɔn kpo bo na dó ɖè nǔ e na fɛ́ ayi towe lɛ é bǐ síìn. Ðɛxixo cobo jɛ nǔ kplɔ́n jí na d’alɔ we bɔ a na ɖè linkpɔ́n kéze ɔ tɔn lɛ sín ayi mɛ bo na sixu sɔ́ ayi ɖó Mawuxó ɔ jí.​—Filipunu lɛ 4:6, 7.

Ðǒ wuntun nǔ taji lɛ bo sɔnǔ ba na xósin. Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, tɛnkpɔn bo mɔ nukúnnú jɛ xota ɔ mɛ. Lin tamɛ dó xota nùkplɔnkplɔn ɔ tɔn jí, ɖǒ ayi nǔ e dɔn xotalá ɖokpo ɖokpo ɖó bǔ kpo xota ɔ kpo é wu, bo gbéjé lee fɔtóo kpo nùkanbyɔ nùflínmɛ tɔn lɛ kpo ɖè xó taji lɛ tɔ́n gbɔn é kpɔ́n. Enɛ gudo hǔn, xà akpáxwé ɖokpo ɖokpo bo ba xósin nùkanbyɔ lɛ tɔn. Ba wemafɔ Biblu tɔn e è ɖè lɛ é bo xà lobo lin nǔ kpɔ́n dó lee ye nɔ gudo nú nùkplɔnmɛ ɔ gbɔn é wu. (Mɛsɛ́dó 17:11) Enyi a mɔ xósin nùkanbyɔ ɖé tɔn hǔn, zɛ xwi dó glɔ na, alǒ ɖǒ wuntun xógbe klewun e na d’alɔ we bɔ a na flín xósin ɔ é ɖò akpáxwé ɔ mɛ. Enɛ gudo ɔ, ɖò kplé jí ɔ, a sixu zé alɔ bo na xósin klewun ɖé dó xógbe towe ɖesu mɛ, enyi a jló ɔ nɛ.

Enyi a nɔ gbéjé xota vovo e jí mǐ na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó ɖò kplé lɛ jí ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ é kpɔ́n ɔ, linlin yɔyɔ̌ lɛ na zɔ́n bɔ “dɔkun” ɖee nǔ e a tuùn dó Biblu wu lɛ é nyí é na sukpɔ́ d’eji.​—Matie 13:51, 52.

  • Aca tɛ a ka sixu sɔ́ ɖ’ayǐ bo na nɔ sɔnǔ nú kplé lɛ?

  • Nɛ̌ a ka sixu sɔnǔ bo na nɔ na xósin ɖò kplé lɛ jí gbɔn?