Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 11

Etɛwu Mǐ ka Nɔ Yì Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Lɛ?

Etɛwu Mǐ ka Nɔ Yì Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Lɛ?

Mexique

Allemagne

Botswana

Nicaragua

Italie

Nɛ̌ ka gbɔn bɔ awǎjijɛ ɖò mɛ elɔ lɛ sín nukúnta sɔmɔ̌? Kpléɖókpɔ́ mǐtɔn lɛ ɖokpo jí wɛ ye ɖè. Mawu sɛntɔ́ hwexónu tɔn e Mawu byɔ ɖɔ ye ni nɔ kplé ɖó kpɔ́ azɔn atɔn ɖò xwè ɖokpo ɖokpo mɛ lɛ é ɖɔhun ɔ, akpàkpà nɔ sɔ́ mǐ lɔ nú kpléɖókpɔ́ mǐtɔn lɛ. (Sɛ́nflínmɛ 16:16) Kpléɖókpɔ́ atɔn wɛ mǐ ɖó xwewu xwewu. Kpléɖókpɔ́ lɛdo tɔn, azǎn ɖokpo wɛ è nɔ bló na, bɔ è nɔ bló azɔn wè. Kpléɖókpɔ́ ɖaxó, azǎn atɔn wɛ éyɛ nɔ xɔ. Nɛ̌ mǐ ka nɔ ɖu lè kpléɖókpɔ́ enɛ lɛ tɔn gbɔn?

Ye nɔ hɛn nɔví nyínyí Klisanwun tɔn mǐtɔn syɛn d’eji. Lee Izlayɛli-ví lɛ nɔ jɛ awǎ bo nɔ kpa susu nú Jehovah ɖò kpléɖókpɔ́ lɛ jí gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛn mǐ lɔ nɔ ɖu vivǐ sinsɛn-biblo ɖó kpɔ́ tɔn ɖò nǔwiwa kpligidi lɛ hwenu ɔ nɛ. (Ðɛhan 26:12; 111:1) Kpléɖókpɔ́ enɛ lɛ nɔ hun ali bɔ mǐ nɔ xò gò bo nɔ lɛ́ kplé xá Kúnnuɖetɔ́ e gosin agun alǒ tò ɖevo mɛ lɛ é. Mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ hɛn nùɖuɖu tɔn wá bɔ mǐ nɔ ɖu nǔ ɖò kpléɖókpɔ́ ɔ tɛnmɛ ɖò gbɔjɛ hwenu, bɔ enɛ nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖu vivǐ xɔ́ntɔn nyínyí tɔn ɖò nǔwiwa gbigbɔ tɔn enɛ lɛ hwenu. (Mɛsɛ́dó 2:42) Ðò kpléɖókpɔ́ enɛ lɛ hwenu ɔ, mǐɖesunɔ nɔ mɔ wanyiyi e dɔn “kplékplé nɔví lɛ bǐ tɔn” ɖó kpɔ́ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é.​—1 Piyɛ́ɛ 2:17, nwt.

Ye nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ yì nukɔn ɖò gbigbɔ sín akpáxwé. Izlayɛli-ví lɛ lɔ nɔ j’awǎ ɖó ye nɔ “mɔ nǔ jɛ Mawuxó” e è nɔ tinmɛ nú ye ɖò kpléɖókpɔ́ mɔhun lɛ tɛnmɛ ɔ mɛ. (Nɛɛmíi 8:8, 12) Mǐɖesunɔ tuùn ɖɔ nùkplɔnmɛ Biblu tɔn e mǐ nɔ mɔ ɖò kpléɖókpɔ́ mǐtɔn lɛ jí lɛ é xɔ akwɛ. Tuto kpléɖókpɔ́ lɛ bǐ tɔn nɔ jinjɔn xota Biblu tɔn ɖé jí. Gbɔn xóɖiɖɔ, xómaɖɔ kpo vɔ̌-bló (reconstitutions) lɛ kpo gblamɛ ɔ, mǐ nɔ kplɔ́n lee mǐ na wà jlǒ Mawu tɔn gbɔn ɖò gbɛ̀ mǐtɔn mɛ é. Hwenu e mǐ sè mɛ e ɖò gbɛzán Klisanwun tɔn sín wuvɛ̌ mɔ wɛ cobo ka ɖò gǎn dó wɛ, bo na nɔ gbeji nú Mawu é sín tan lɛ é ɔ, mǐ nɔ mɔ akɔnkpinkpan. Ðò kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ jí ɔ, nùkpinkpɔn-dó-kplɔ́n nǔ lɛ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ dó nukún nǔ e jɛ bɔ Biblu ɖɔ lɛ é mɛ kpɔ́n b’ɛ nɔ cí ɖɔ mǐ mɔ gannaganna ɖɔhun, bɔ ye nɔ kplɔ́n nǔ mǐ. Ðò kpléɖókpɔ́ lɛ jí ɔ, mɛ e jló na ɖexlɛ́ ɖɔ emi ko sɔ́ emiɖée jó nú Mawu lɛ é nɔ bló baptɛm.

  • Nɛ̌ ka gbɔn bɔ kpléɖókpɔ́ lɛ nɔ nyí hwenu awǎjijɛ tɔn?

  • Nɛ̌ a ka sixu ɖu lè kpléɖókpɔ́ lɛ yiyi tɔn gbɔn?