Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 13

Etɛ ka Nyí Gbexosin-alijitɔ́?

Etɛ ka Nyí Gbexosin-alijitɔ́?

Canada

Xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè

Biblu kplɔnkplɔn

Nùkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn

Xógbe “gbexosin-alijitɔ́” ɔ nɔ yawǔ dó gesí mɛ e yì fí yɔyɔ̌ ɖé jɛ nukɔn bo hun ali nú mɛ ɖevo lɛ é. Jezu cí gbexosin-alijitɔ́ ɖé ɖɔhun, ɖó è sɛ́ ɛ dó ayikúngban jí bonu é na wà azɔ̌ gbɛxɔnúmɛ tɔn bo hun ali hwlɛngán tɔn nyite. (Matie 20:28) Égbé ɔ, ahwanvu tɔn lɛ nɔ zé afɔ dó afɔdo tɔn mɛ, bo nɔ zán hwenu gègě dó kplɔ́n nǔ mɛ ɖevo lɛ bonu ye na huzu ahwanvu, lee ye kpéwú gbɔn é. (Matie 28:19, 20) Mɛɖé lɛ ko kpéwú bo wà nǔ e mǐ nɔ ylɔ ɖɔ azɔ̌ gbexosin-alijitɔ́ tɔn é.

Gbexosin-alijitɔ́ ɔ wɛnɖagbejlatɔ́ hwebǐnu tɔn wɛ. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ bǐ wɛ nyí wɛnɖagbejlatɔ́. É ɖò mɔ̌ có, mɛɖé lɛ ko bló tuto yetɔn bo nyí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn, bo nɔ zán ganxixo 70 ɖò azɔ̌ Mawuxóɖiɖɔ tɔn ɔ mɛ sunmɛ sunmɛ. Bo na dó sixu bló enɛ ɔ, mɛ gègě ko ɖè hwenu e ye nɔ zán ɖò agbazazɔ́ yetɔn mɛ é kpò. È ko ɖè mɛ ɖevo lɛ bonu ye na wà azɔ̌ gbexosin-alijitɔ́ titewungbe tɔn tɔn ɖò fí e è ɖó hudo wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ tɔn ɖè hugǎn é, bɔ ye nɔ ɖè ganxixo 130 alǒ hú mɔ̌ ɖó vo nú sinsɛnzɔ́ ɔ sunmɛ sunmɛ. Gbexosin-alijitɔ́ lɛ nɔ zán gbɛzán jlɛ̌ jí tɔn bo nɔ ganjɛ Jehovah wu ɖɔ é na na dandannú gbɛmɛ tɔn lɛ emi. (Matie 6:31-33; 1 Timɔtée 6:6-8) Mɛ e ma sixu nyí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn ǎ lɛ é sixu wà azɔ̌ gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ tɔn tɔn hwenu e ye kpéwú dó ɔ, bo na ɖɔ Mawuxó nú ganxixo 30 alǒ 50 ɖò sun ɖokpo mɛ.

Wǎn yí nú Mawu kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo wɛ nɔ sísɛ́ gbexosin-alijitɔ́ ɖé. Ði Jezu ɖɔhun ɔ, mǐ nɔ mɔ ɖɔ ninɔmɛ mɛ gègě tɔn blawu ɖò égbé. (Maki 6:34) Amɔ̌, mǐ ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sixu d’alɔ ye dìn, bo na na ye nukúnɖiɖo nùjɔnǔ tɔn nú sɔgudo é. Wǎn yí nú nɔzo wɛ nɔ sísɛ́ gbexosin-alijitɔ́ ɖé bɔ é nɔ sɔ́ xomɛnyínyɔ́ dó zán hwenu kpo hlɔnhlɔn tɔn kpo dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ ɖò gbigbɔ lixo. (Matie 22:39; 1 Tɛsalonikinu lɛ 2:8) Enɛ nɔ zɔ́n bɔ nùɖiɖi tɔn nɔ lidǒ, bɔ é nɔ sɛkpɔ Mawu d’eji bo nɔ mɔ awǎjijɛ gègě.​—Mɛsɛ́dó 20:35.

  • Nɛ̌ a ka sixu tín azɔ̌ gbexosin-alijitɔ́ tɔn mɛ gbɔn?

  • Etɛ ka nɔ sísɛ́ mɛɖé lɛ bɔ ye nɔ nyí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn?