Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Etɛ ka Nyí Jlǒ Mawu Tɔn?

Etɛ ka Nyí Jlǒ Mawu Tɔn?

Jlǒ Mawu tɔn wɛ nyí ɖɔ mǐ ni nɔ gbɛ̀ ɖò fífá kpo awǎjijɛ kpo mɛ ɖò palaɖisi ayikúngban jí tɔn ɖé mɛ kaka sɔyi!

A sixu ko kanbyɔ hwiɖée ɖɔ ‘Nɛ̌ enɛ ka sixu jɛ gbɔn?’ Biblu ɖɔ ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu tɔn wɛ na bló bɔ nǔ na nyí mɔ̌, bɔ jlǒ Mawu tɔn wɛ nyí ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ bǐ ni kplɔ́n nǔ dó Axɔsuɖuto enɛ kpo linlin e É ɖó nú mǐ ɔ kpo wu.​—Ðɛhan 37:11, 29; Ezayíi 9:6.

Jlǒ Mawu tɔn wɛ nyí ɖɔ mǐ ni ɖu gbɛ̀ sín vivǐ.

Lee tɔ́ ɖagbe ɖé nɔ jló nǔ ɖagbe nú vǐ tɔn lɛ gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛn Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn nɔ jló ɖɔ mǐ ni ɖu vivǐ awǎjijɛ tɔn kaka sɔyi é nɛ. (Ezayíi 48:17, 18) É ko dó akpá ɖɔ “mɛ e nɔ bló jlǒ Mawu tɔn ɔ . . . nɔ nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi.”​—1 Jaan 2:17.

Jlǒ Mawu tɔn wɛ nyí ɖɔ mǐ ni ɖi zɔnlin gbɔn ali tɔn lɛ jí.

Biblu ɖɔ ɖɔ Gbɛɖotɔ́ ɔ jló na “kplɔ́n nǔ e é jló ɖɔ mǐ na wà é mǐ” bonu mǐ na sixu “xwedó ali e é ɖè nú mǐ é.” (Ezayíi 2:2, 3) É ko bló tuto nú “togun ɖé nú nyikɔ tɔn” bonu è na tuùn jlǒ tɔn ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí.​—Mɛsɛ́dó 15:14, nwt.

Jlǒ Mawu tɔn wɛ nyí ɖɔ mǐ ni nɔ kpɔ́ dó sɛ̀n ɛ.

Sinsɛn-biblo mímɛ́ Jehovah tɔn nɔ dɔn gbɛtɔ́ lɛ ɖó kpɔ́ ɖò wanyiyi nùjɔnǔ tɔn mɛ wɛ, é nɔ klán ye ǎ. (Jaan 13:35) Ðò égbé ɔ, mɛ ɖětɛ lɛ ka nɔ kplɔ́n sunnu lɛ kpo nyɔnu lɛ kpo ɖò fí lɛ bǐ lee è na sɛ̀n Mawu ɖò kpɔ́ gbɔn é? Mǐ byɔ we ɖɔ a ni ba xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn ɖò wema elɔ mɛ.