Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 16

Etɛ Devizɔwatɔ́ Sinsɛnzɔ́wiwa Tɔn lɛ ka Nɔ Wà Ðò Agun Mɛ?

Etɛ Devizɔwatɔ́ Sinsɛnzɔ́wiwa Tɔn lɛ ka Nɔ Wà Ðò Agun Mɛ?

Birmanie

Azɔ̌wiwa ɖò kplé jí

Gbɛ̌ta kúnnuɖegbe tɔn

Nukúnkpikpe dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn wu

Biblu ɖɔ xó dó kplékplé sunnu Klisanwun lɛ tɔn wè wu, bɔ ye nɔ kpé nukún dó azɔ̌ lɛ wu ɖò agun ɔ mɛ. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ylɔ ye ɖɔ “nukúnkpénuwutɔ́ lɛ” kpo “devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ” kpo. (Filipunu lɛ 1:1, nwt) È nɔ yawǔ mɔ nɔví sunnu mɔhunkɔtɔn nabi ɖé bɔ ye nɔ wà sinsɛnzɔ́ ɖò agun ɖokpo ɖokpo mɛ. Azɔ̌ tɛ devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ ka nɔ wà nú lè mǐtɔn?

Ye nɔ d’alɔ kplékplé mɛxo lɛ tɔn. Devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ na bo nyí dɔnkpɛvu alǒ mɛxomɔ ɔ, ye nɔ nyí sunnu e gbigbɔ sín nǔ lɛ nɔ mya nukún na é, mɛ e wu è sixu ɖeji dó lɛ é, bo nɔ wà azɔ̌ kpo sɔxwixwe kpo. Ye nɔ kpé nukún dó azɔ̌ kpaà e ɖò taji bo nɔ zɔ́n bɔ agun ɔ nɔ ɖò tito jí lɛ é wu. Enɛ nɔ zɔ́n bɔ mɛxo lɛ nɔ sɔ́ ayi ɖó azɔ̌ mɛkplɔnkplɔn kpo lɛngbɔ̌ nyínyí tɔn kpo jí.

Ye nɔ wà sinsɛnzɔ́ ɖagbe vovo. È ɖè azɔ̌ tɛnmɛnamɛtɔ́ tɔn nú devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn ɖé lɛ, bɔ ye nɔ dó doo nú mɛ e wá kplé lɛ é bǐ. Devizɔwatɔ́ ɖevo lɛ nɔ kpé nukún dó mɔ gbezeyiaga tɔn, wema lɛ mímá, akwɛzinzan agun tɔn kpo fí e è na ɖɔ Mawuxó ɖè lɛ é ɖíɖé nú hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ kpo wu. Ye nɔ lɛ́ d’alɔ ɖò nukúnkpikpe dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn wu mɛ. Mɛxo agun tɔn lɛ sixu byɔ ɖɔ ye ni d’alɔ mɛxomɔ lɛ. Jlǒ ɖagbe e devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ nɔ sɔ́ dó wà azɔ̌ ɖebǔ e è sɔ́ d’así nú ye é nɔ zɔ́n bɔ mɛ bǐ nɔ ɖó sísí nú ye.​—1 Timɔtée 3:13.

Ye nɔ zé xlɛ̌ ɖagbe ɖ’ayǐ. È nɔ ɖè devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ ɖó jijɔ ɖagbe Klisanwun tɔn yetɔn lɛ wu. Hwenu e ye ɖò azɔ̌ e è ɖè nú ye ɖò kplé lɛ jí é wà wɛ é ɔ, ye nɔ hɛn nùɖiɖi mǐtɔn lidǒ. Kpɔ́ndéwú ɖagbe yetɔn ɖò azɔ̌ Mawuxóɖiɖɔ tɔn ɔ mɛ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖókan dó azɔ̌ enɛ ɔ wu. Awǎjijɛ kpo kpɔ́ninɔ kpo nɔ tíìn, ɖó ye nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ ganji xá kplékplé mɛxo lɛ tɔn. (Efɛzinu lɛ 4:16) Hwenu ɖò yiyi wɛ ɔ, ye lɔmɔ̌ sixu wá nyí mɛxo agun tɔn.

  • Sunnu alɔkpa tɛ devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ ka nyí?

  • Nɛ̌ devizɔwatɔ́ lɛ ka nɔ d’alɔ bɔ nǔ lɛ nɔ yì lyɛ̌ngbelyɛ̌ngbe ɖò agun ɔ mɛ gbɔn?