Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ Égbé?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ bo gosin akɔ lɛ bǐ mɛ. Etɛ ka dɔn gbɛ̌ta vovo enɛ lɛ bǐ cá?

Etɛ ka Nyí Jlǒ Mawu Tɔn?

Mawu jló ɖɔ mǐ ni nɔ gbɛ̀ ɖò fífá kpo awǎjijɛ kpo mɛ gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí. Etɛ ka nyí jlǒ enɛ? Mɛ̌ mɛ̌ e ka ɖò mɛ ɖevo lɛ kplɔ́n wɛ bonu ye na wà mɔ̌?

Mɛ Alɔkpa Tɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nyí?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn nabi wɛ a tuùn? Etɛ a ka tuùn tawun dó mǐ wu?

Etɛwu È ka Nɔ Ylɔ Mǐ Ðɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ?

Kpɔ́n hwɛjijɔ e wu mǐ sɔ́ nyikɔ enɛ é atɔn.

Nɛ̌ È ka Lɛ́ Wá Ba Nugbǒ Biblu Tɔn lɛ Mɔ Gbɔn?

Nɛ̌ mǐ ka sixu kanɖeji ɖɔ mǐ ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é dó nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ é jí gbɔn?

Etɛwu Mǐ ka Ðè Lilɛdogbeɖevomɛ Biblu Tɔn ɖé Tɔ́n?

Etɛ ka zɔ́n bɔ lilɛdogbeɖevomɛ Xó Mawu tɔn tɔn enɛ gbɔn vo nú ɖevo lɛ bǐ?

Etɛ A ka Na Mɔ Ðò Kplé Klisanwun Tɔn Mǐtɔn lɛ Jí?

Mǐ nɔ kplé ɖó kpɔ́, bo nɔ kplɔ́n Biblu, lobo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐɖée. Mǐ na dó doo nú we kpo xomɛhunhun kpo.

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ Ðù Lè Gbɛ̌dido Xá Klisanwun Hàtɔ́ lɛ Tɔn Gbɔn?

Xó Mawu tɔn nɔ na kanmɛsyɛn gbɛ̌dido Klisanwun tɔn. Kplɔ́n lee a sixu ɖu gbɛ̌dido alɔkpa enɛ sín lè gbɔn é.

Nɛ̌ È ka Nɔ Bló Kplé Mǐtɔn lɛ Gbɔn?

A ka ko kàn nǔ e nɔ jɛ ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí é byɔ hwiɖée kpɔ́n gbeɖé à? É ɖò wɛn ɖɔ lee è na kplɔ́n Biblu we gbɔn ɖò finɛ é na jɛji nú we tawun.

Etɛwu Mǐ ka Nɔ Sɔnǔ Ganji Cobo Nɔ Yì Kplé Lɛ?

Nǔ e mǐ nɔ dó lɛ é ka kàn Mawu wɛ à? Kplɔ́n nugbodòdó Biblu tɔn ɖěɖee nɔ xlɛ́ ali mǐ bɔ mǐ nɔ cyan nǔ ɖěɖee mǐ nɔ dó sɔnǔ lɛ é kpo ee mǐ nɔ dó b’acɔ́ lɛ é kpo.

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Sɔnǔ nú Nǔ E Mǐ Na Kplɔ́n Ðò Kplé lɛ Jí É Ganji Gbɔn?

Nǔsisɔ jɛ nukɔn cobo yì kplé lɛ na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na ɖu lè yetɔn hugǎn.

Etɛ ka Nyí Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn?

Kpɔ́n lee tuto enɛ sixu d’alɔ we bɔ a na sɛkpɔ Mawu, bo lɛ́ bló bɔ kancica e ɖò xwédo towe mɛ é na syɛn gbɔn é.

Etɛwu Mǐ ka Nɔ Yì Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Lɛ?

Xwewu xwewu ɔ, mǐ nɔ kplé ɖó kpɔ́ nú nǔwiwa bunɔ atɔn. Nɛ̌ a ka sixu ɖu lè kpléɖókpɔ́ enɛ lɛ tɔn gbɔn?

Nɛ̌ È ka Bló Tuto nú Axɔsuɖuto Jijlazɔ́ Mǐtɔn Gbɔn?

Mǐ nɔ xwedó kpɔ́ndéwú e Jezu zé ɖ’ayǐ hwenu e é ɖò ayikúngban jí é. Wlɛnwín wɛnɖagbejijla enɛ tɔn ɖé lɛ ɖíe.

Etɛ ka Nyí Gbexosin-alijitɔ́?

Kúnnuɖetɔ́ ɖé lɛ nɔ zán ganxixo 30, 50, alǒ hú mɔ̌ ɖò sunmɛ sunmɛ dó jla wɛnɖagbe ɔ. Etɛ ka nɔ sísɛ́ ye?

Wemaxɔmɛ Tɛ ka Tíìn nú Gbexosin-alijitɔ́ Lɛ?

Azɔ̌ bunɔ tɛ è ka nɔ kplɔ́n mɛ ɖěɖee nɔ zán hwenu yetɔn bǐ dó Axɔsuɖuto jijlazɔ́ ɔ takúnmɛ lɛ é?

Nɛ̌ Mɛxo Agun Tɔn lɛ ka Nɔ D’alɔ Agun ɔ Gbɔn?

Mɛxo agun tɔn lɛ nyí sunnu ɖé lɛ, bo zin ɖò gbigbɔ lixo, lobo nɔ kpé nukún dó agun ɔ wu. Ali tɛ lɛ nu ye ka nɔ d’alɔ mɛ ɖè?

Etɛ Devizɔwatɔ́ Sinsɛnzɔ́wiwa Tɔn lɛ ka Nɔ Wà Ðò Agun Mɛ?

Devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ nɔ d’alɔ agun ɔ bɔ nǔ lɛ nɔ yì lyɛ̌ngbelyɛ̌ngbe. Kplɔ́n lee azɔ̌ yetɔn lɛ nɔ hɛn lè wá nú kpléwatɔ́ lɛ bǐ gbɔn é.

Nɛ̌ Nukúnkpénuwutɔ́ Lɛdo Tɔn lɛ ka Nɔ D’alɔ Mǐ Gbɔn?

Aniwutu nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ ka nɔ yì ba agun lɛ kpɔ́n? Nɛ̌ a ka sixu ɖu lè mɛbakpɔ́n yetɔn lɛ tɔn gbɔn?

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ D’alɔ Nɔví Mǐtɔn E Jí Adla Jɛ lɛ É Gbɔn?

Enyi adla j’ayǐ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ yawu bló tuto alɔdo kpo gbɔdónúmɛ gbigbɔ tɔn tawun tawun lɛ kpo tɔn nǔ mɛ e wu nǔ gblé dó lɛ é. Ðò ali tɛ lɛ nu?

Mɛ̌ ka Nyí Deví Gbejinɔtɔ́, Ayiɖotenanɔ Ɔ?

Jezu d’akpá ɖɔ emi na sɔ́ deví ɖé, bɔ é na nɔ na nùɖuɖu gbigbɔ tɔn mɛ ɖò gbesisɔmɛ. Nɛ̌ deví ɔ ka nɔ wà mɔ̌ gbɔn?

Nɛ̌ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ ka Nɔ Wà Azɔ̌ Gbɔn Égbé?

Ðò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, gbɛ̌ta kpɛví e mɛ sunnu mɛxo lɛ kpo mɛsɛ́dó lɛ kpo nɔ é ɖé wɛ nyí Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ nú agun Klisanwun tɔn ɔ. Égbé ka lo?

Etɛ ka Nɔ Nyí Betɛli?

Betɛli nyí fí nukúnɖeji e è nɔ nya nǔ taji ɖé gbé ɖè é. Kplɔ́n nǔ dó mɛ e nɔ w’azɔ̌ ɖò finɛ lɛ é wu d’eji.

Azɔ̌ Tɛ lɛ È ka Nɔ Wà Ðò Alaxɔ Mɛ?

Mi wá ɖi sà gbɔn alaxɔ mǐtɔn ɖebǔ mɛ. Mǐ ylɔ we ɖɔ hwi ni wá!

Nɛ̌ È ka Nɔ Wlan Wema Mǐtɔn lɛ Bo Lilɛ Dó Gbè Ðevo Mɛ Gbɔn?

Mǐ nɔ ɖè wema lɛ tɔ́n dó gbè 750 jɛji mɛ. Etɛwu mǐ ka nɔ dó gǎn ɖó mɔ̌ dò?

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ Mɔ Akwɛ Gbɔn Dó Wà Azɔ̌ E Mǐ Nɔ Wà Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ É?

Enyi é byɔ ɖɔ è ni na akwɛ ɔ, nɛ̌ tutoblonunu mǐtɔn ka gbɔn vo nú sinsɛn ɖevo lɛ gbɔn?

Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ: Etɛwu È ka Nɔ Gbá Ye? Nɛ̌ È ka Nɔ Gbá Ye Gbɔn?

Etɛwu è ka nɔ ylɔ fí e mǐ nɔ sɛ̀n Mawu ɖè lɛ é ɖɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn? Kplɔ́n nǔ dó lee nɔtɛn enɛ lɛ e nɔ ɖò jlɛ̌ jí é nɔ d’alɔ agun mǐtɔn lɛ gbɔn é wu.

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Kpé Nukún Dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Wu Gbɔn?

Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn nɔ kpa susu nú nyikɔ mímɛ́ Mawu tɔn. Tuto tɛ lɛ è ka nɔ bló bonu Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn na nɔ mimɛ̌ jí?

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Ðu Lè Wemasɛxwetɛn Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Tɔn Gbɔn?

A ka jló na ba dò nú nǔ bonu nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Biblu tɔn towe na jɛji à? Yì kpɔ́n Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn sín wemasɛxwetɛn!

Etɛ È ka Sixu Mɔ Ðò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn Mǐtɔn Jí?

A sixu kplɔ́n nǔ gègě dó mǐ kpo nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é kpo wu, lobo na lɛ́ mɔ xósin nǔ ɖěɖee a nɔ kanbyɔ dó Biblu jí lɛ é tɔn.

A ka Na Wà Jlǒ Jehovah Tɔn À?

Jehovah Mawu yí wǎn nú we tawun. Nɛ̌ a ka sixu ɖexlɛ́ ɖò gbɛzinzan towe ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ ɖɔ emi jló na hɛn xomɛ Tɔn hun gbɔn?