Gbeɖiɖó Azɔ̌ E Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Wà Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ Ðò Xwè Sinsɛnzɔ́ Tɔn 2018 Tɔn Mɛ É Tɔn

Kpɔ́n wɛnɖagbejijlazɔ́ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wà bɛ́sín septembre 2017 jɛ août 2018 gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é sín doyidoslɔ́.

2018 Sín Kɛ́n Lɛ

Gbeɖiɖó xwè 2018 tɔn tɔn elɔ xlɛ́ gǎn e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ dó dó wɛnɖagbejijla gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ sín azɔ̌ yetɔn wu é, kpo akwɛ e ye zán dó takúnmɛ tɔn mɛ é kpo.

Gbè E Tò lɛ Ðó Ðò 2018 lɛ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah lɛ sín kɛ́n, kɛ́n mɛ nabi e bló baptɛm é tɔn, mɛ nabi e wá Flǐn é kpo kɛ́n ɖevo lɛ kpo ɖò gbeɖiɖó elɔ mɛ.

Kplɔ́n Nǔ Ɖevo Lɛ

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Nabi ka Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ?

Kpɔ́n lee mǐ nɔ lɛ́n mɛ nabi e nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ é gbɔn é.

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Gbɔn Xwégbe Xwégbe?

Kpɔ́n nǔ e Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn nukɔntɔn lɛ ɖɔ ye ni wà é.