Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

2017 Sín Kɛ́n Lɛ

2017 Sín Kɛ́n Lɛ
 • Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Sín Alaxɔ Lɛ: 90

 • Tò Nabi E Sɛ́ Wɛnɖagbejijla Sín Gbeɖiɖó Yetɔn Dó lɛ É: 240

 • Agun Lɛ: 120 053

 • Mɛ Nabi E Wá Flǐn Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ É: 20 175 477

 • Mɛ Nabi E Sɔ́ Wɔxúxú ɔ Bo Ðu, Bo Sɔ́ Vɛ̌ɛn ɔ Bo Nu lɛ É: 18 564

 • Wɛnjlatɔ́ Lɛ *: 8 457 107

 • È Má Ðó Zɛ̌nzɛ̌n ɔ, Wɛnjlatɔ́ Nabi E Jla Wɛn Ðò Sun Ðokpo Ðokpo Mɛ É: 8 248 982

 • Ðò Kanweko Jí ɔ, Mɛ Nabi E Jɛ Kɛ́n 2016 Tɔn Jí É: 1,4

 • Mɛ Nabi E Bló Baptɛm É *: 284 212

 • È Má Ðó Zɛ̌nzɛ̌n ɔ, Wɛnjlatɔ́ Nabi E Nyí Gbexosin-Alijitɔ́ * Ðò Sun Ðokpo Ðokpo Mɛ É: 1 249 946

 • È Má Ðó Zɛ̌nzɛ̌n ɔ, Wɛnjlatɔ́ Nabi E NyíGbexosin-Alijitɔ́ Alɔgɔtɔ́ Tɔn Ðò Sun Ðokpo Ðokpo Mɛ É: 439 571

 • Ganmɛ Nabi E È Zǎn Ðò Sinsɛnzɔ́ ɔ Mɛ É: 2 046 000 202

 • È Má Ðó Zɛ̌nzɛ̌n ɔ, Mɛ Nabi E È Kplɔ́n Biblu * Xá Ðò Sun Ðokpo Ðokpo Mɛ É: 10 071 524

Ðò xwè sinsɛnzɔ́ tɔn 2017 tɔn mɛ ɔ, * Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ zán ɖɔ̌la Amɛlika tɔn livi 202 jɛji (alǒ 112 000 000 000F CFA jɛji), bo dó kpé nukún dó gbexosin-alijitɔ́ titewungbe lɛ, mɛsɛ́dó lɛ kpo nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ kpo wu ɖò sinsɛnzɔ́ kúnnuɖegbe tɔn yetɔn mɛ. Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, devizɔwatɔ́ e è na gbè é 19 730 w’azɔ̌ ɖò alaxɔ lɛ mɛ. Ye bǐ wɛ ɖò Gbɛ̌ta Sinsɛnzɔ́ Hwebǐnu Tɔn Bunɔ Sín Azɔ̌watɔ́ E Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ É Tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn mɛ.

^ akpá. 7 Wɛnjlatɔ́ ɖé wɛ nyí mɛ e nɔ dó alǒ jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn kpo kanɖodonǔwu kpo é. (Matie 24:14) Bo na dó mɔ nukúnnú jɛ lee è nɔ tuùn kɛ́n enɛ gbɔn é mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ hǔn, kpɔ́n xota jw.org jí tɔn “Combien y a-t-il de Témoins de Jéhovah dans le monde?”

^ akpá. 10 Bo na dó mɔ tinmɛ ɖevo lɛ dó afɔ ɖěɖee è nɔ ɖè cobo nɔ bló baptɛm, bo nɔ huzu ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ é wu hǔn, kpɔ́n xota “Comment devenir un Témoin de Jéhovah?”

^ akpá. 11 Gbexosin-alijitɔ́ ɖé ɔ, Kúnnuɖetɔ́ e ko bló baptɛm bo ɖó kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé, bo zé éɖée jó bo na zán ganxixo nabi ɖě tawun ɖò sunmɛ sunmɛ dó jla wɛnɖagbe ɔ é wɛ.

^ akpá. 14 Bo na dó mɔ tinmɛ ɖevo lɛ hǔn, kpɔ́n xota jw.org jí tɔn “En quoi consistent vos cours bibliques?”

^ akpá. 15 Xwè sinsɛnzɔ́ tɔn 2017 tɔn bɛ́sín 1er septembre 2016 bo wá fó ɖó 31 août 2017.