Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 12

Nɛ̌ A ka Sixu Huzu Xɔ́ntɔn Mawu Tɔn Gbɔn?

Nɛ̌ A ka Sixu Huzu Xɔ́ntɔn Mawu Tɔn Gbɔn?

1, 2. Mɛ̌ ɖětɛ lɛ mɔ̌ ka nyí xɔ́ntɔn Jehovah?

MƐ̌ A ka ba ɖɔ é ni nyí xɔ́ntɔn emitɔn? Mɛ e a yí wǎn na é. Mɛ e a nɔ sè nǔ jɛ gbè tɔn mɛ, bɔ é lɔ nɔ sè nǔ jɛ gbè towe mɛ é. Mɛ e nyí gbɛtɔ́ alɔkpa e a nɔ ba é, bo lɛ́ ɖó jijɔ ɖěɖee a yí wǎn na lɛ é.

2 Jehovah Mawu cyan gbɛtɔ́ ɖé lɛ bɔ ye zun xɔ́ntɔn xá ɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Ablaxamu nyí ɖokpo ɖò xɔ́ntɔn Jehovah tɔn lɛ mɛ. (Ezayíi 41:8; Jaki 2:23) Jehovah lɛ́ yí wǎn nú Davidi. É ɖɔ dó Davidi wu ɖɔ ‘mɛɖé wɛ é nyí, bɔ jijɔ tɔn nyɔ́ nukún emitɔn mɛ.’ (Mɛsɛ́dó 13:22) Gbeyiɖɔ Daniyɛli nyí mɛɖé bɔ Jehovah ‘yí wǎn n’i ɖesu.’​—Daniyɛli 9:23.

3. Etɛwu Ablaxamu, Davidi kpo Daniyɛli kpo ka nyí xɔ́ntɔn Jehovah tɔn?

3 Nɛ̌ Ablaxamu, Davidi kpo Daniyɛli kpo ka huzu xɔ́ntɔn Jehovah tɔn gbɔn? Jehovah ɖɔ dó Ablaxamu wu ɖɔ: “A setónú nú mì.” (Bǐbɛ̌mɛ 22:18) Jehovah nɔ huzu xɔ́ntɔn mɛ ɖěɖee nɔ sɔ́ yeɖée hwe bo nɔ setónú n’i lɛ é tɔn. Akɔta ɖokpo blebu tlɛ sixu huzu xɔ́ntɔn tɔn. Jehovah tinmɛ nú akɔta Izlayɛli tɔn ɖɔ: “[Mi] sè xó ce, bonu má nyí Mawu [mi]tɔn, bɔ [mi] na nyí togun ce.” (Jelemíi 7:23) Enɛ wu ɔ, hwi lɔ ɖó na setónú nú Jehovah nú a ba na nyí xɔ́ntɔn tɔn nugbǒ nugbǒ ɔ nɛ.

JEHOVAH NƆ CYƆN ALƆ XƆ́NTƆN TƆN LƐ JÍ

4, 5. Nɛ̌ Jehovah ka nɔ cyɔn alɔ xɔ́ntɔn tɔn lɛ jí gbɔn?

4 Biblu ɖɔ ɖɔ Jehovah nɔ ɖò wlɛnwín lɛ ba wɛ bo na “dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ e yí wǎn n’i kpo ayixa yetɔn bǐ kpo  lɛ.” (2 Tan 16:9) Ðò Ðɛhan 32:8 mɛ ɔ, Jehovah d’akpá nú xɔ́ntɔn tɔn lɛ ɖɔ: “Un na na nukúnnúmɔjɛnǔmɛ we, un na xlɛ́ ali e a ɖó na gbɔn ɔ we; un na kplɔ́n nǔ we; nukún ce na ɖó jǐ towe.”

5 Kɛntɔ́ hlɔnhlɔnnɔ ɖé jló na bló bɔ xɔ́ntɔn mǐ kpo Mawu kpo tɔn na gblé. Amɔ̌ Jehovah ka jló na cyɔn alɔ mǐ jǐ. (Xà Ðɛhan 55:23.) Ðó mǐ nyí xɔ́ntɔn Jehovah tɔn lɛ wutu ɔ, mǐ nɔ sɛ̀n ɛ kpo ayixa mǐtɔn bǐ kpo. Mǐ nɔ nɔ gbeji n’i, enyi é na bo tlɛ nyí ɖò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ ɔ nɛ. Mǐ nɔ ɖó jiɖe ɖokpo ɔ e Ðɛhan wlantɔ́ elɔ ɖó é: “Mawu Mavɔmavɔ ɖò kpɔ́ xá mì; nùɖé nɔ gbà ayi dó nú mì ǎ.” (Ðɛhan 16:8; 63:8) Nɛ̌ Satáan ka nɔ tɛnkpɔn bá hɛn xɔ́ntɔn mǐ kpo Mawu kpo tɔn gblé gbɔn?

HWƐDÓMƐ SATÁAN TƆN

6. Etɛ Satáan ka ɖɔ dó gbɛtɔ́ lɛ wu?

6 Ðò Wemata 11gɔ́ ɔ mɛ ɔ, mǐ kplɔ́n ɖɔ Satáan fɔ́n gǔ dó Jehovah jí bo dóhwɛ ɛ ɖɔ é nyí adingbannɔ, bo kún nɔ wà nǔ jlɔjlɔ ó, ɖó É jó Adamu kpo Ɛvu kpo dó bɔ yeɖesunɔ na nɔ cyan nǔ ɖagbe ɖò nǔ nyanya mɛ ǎ wutu. Wema Biblu tɔn e nyí Jɔbu é kplɔ́n mǐ ɖɔ Satáan lɛ dóhwɛ gbɛtɔ́ ɖěɖee jló na nyí xɔ́ntɔn Mawu tɔn lɛ é. Satáan ɖɔ ɖɔ nǔ e ye nɔ mɔ sín Mawu gɔ́n lɛ é wu wɛ ye nɔ sɛ̀n Mawu, lé é kún nyí wǎn wɛ ye yí n’i wutu wɛ ó. Satáan tlɛ ɖɔ ɖɔ emi hɛn ɔ, emi na bló bɔ mɛ bǐ na fɔ́n gǔ dó Mawu jí. Mi nú mǐ ni kpɔ́n nǔ e kpɔ́ndéwú Jɔbu tɔn sixu kplɔ́n mǐ é kpo lee Jehovah cyɔn alɔ jǐ tɔn gbɔn é kpo.

7, 8. (a) Nɛ̌ Jɔbu sín nǔ ka nɔ cí nú Jehovah? (b) Etɛ Satáan ka ɖɔ dó Jɔbu wu?

7 Mɛ̌ ka nyí Jɔbu? Gbɛtɔ́ ɖagbe ɖé wɛ, bɔ é nɔ gbɛ̀ dìn é ɔ, é ko ɖó xwè 3 600 mɔ̌. Jehovah ɖɔ jí étɔn ɖɔhun ɖě kún ɖò ayikúngban ɔ jí hwenɛnu ó. Jɔbu ɖó sísí ɖaxó  nú Mawu, bo gbɛ́ wǎn nú nǔ nyanya. (Jɔbu 1:8) Nugbǒ ɔ, Jɔbu nyí xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn nú Jehovah.

8 Satáan ɖɔ ɖɔ Jɔbu ɖò Mawu sɛ̀n wɛ ɖó cejɛnnabi wutu. Satáan ɖɔ nú Jehovah ɖɔ: “É ma nyí hwi wɛ cyɔn alɔ é kpodo mɛ tɔn lɛ kpo, kpodo dɔkun tɔn lɛ kpo jí à? A bló bɔ nǔ e wà wɛ é ɖè ɔ ɖò yiyi n’i wɛ ganji, bɔ kanlin tɔn lɛ gbakpé tò ɔ bǐ mɛ. Vɛ̌ hɛn nǔ tɔn lɛ gblé dìn, bo na kpɔ́n ɖɔ é ma na dónu we agbawungba à jí.”​—Jɔbu 1:10, 11.

9. Etɛ Jehovah ka jó Satáan dó b’ɛ wà?

9 Satáan dóhwɛ Jɔbu ɖɔ é ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ ɖó nǔ e É nɔ na ɛ lɛ é wu. Satáan lɛ́ ɖɔ emi hɛn ɔ, emi na bló bɔ Jɔbu na jó Jehovah sinsɛn dó. Jehovah yí gbè nú Satáan sín xó ǎ, amɔ̌, É na tɛn Satáan bɔ é tɛ́n Jɔbu kpɔ́n bo kpɔ́n ɖɔ wǎn wɛ é yí nú Jehovah wu wɛ é nyí xɔ́ntɔn Tɔn à jí.

SATÁAN NYA JƆBU GBÉ

10. Nɛ̌ Satáan ka nya Jɔbu gbé gbɔn? Nɛ̌ Jɔbu ka wà nǔ gbɛn?

10 Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, Satáan sú kún dó nú kanlin Jɔbu tɔn lɛ bǐ. Enɛ gudo ɔ, é hu mɛsɛntɔ́ Jɔbu tɔn gègě. Jɔbu hɛn nǔ tɔn lɛ bǐ bú. Bɔ gudo mɛ ɔ, é hu Jɔbu sín vǐ wǒ lɛ bǐ ɖò jɔhɔn ɖaxó ɖé mɛ. Amɔ̌, Jɔbu kpò ɖò gbeji nú Jehovah. “Nǔ enɛ lɛ bǐ gbò Jɔbu có, é ka hu hwɛ ɖebǔ ǎ, é ɖɔ nǔ ɖebǔ nyì dò nú Mawu ǎ.”​—Jɔbu 1:12-19, 22.

Jehovah d’ajɔ Jɔbu ɖó xɔ́ntɔn gbejinɔtɔ́ e é nyí é wu

11. (a) Nǔ ɖevo tɛ Satáan ka wà nú Jɔbu? (b) Nɛ̌ Jɔbu ka lɛ́vɔ wà nǔ gbɔn?

11 Awakanmɛ ko kú Satáan ǎ. É gla kaka bo ɖɔ nú Mawu ɖɔ: “Vɛ̌ nú alɔ towe jɛ wǔ tɔn dìn, bonu a na kpɔ́n ɖɔ é ma na dónu we agbawungba à jí.” Enɛ wu ɔ, Satáan dó wutuzɔn baɖabaɖa ɖé Jɔbu. (Jɔbu 2:5, 7) “Nǔ enɛ lɛ bǐ gbò Jɔbu, có é hu hwɛ ɖebǔ ɖò xóɖiɖɔ mɛ ǎ.” É lɛ́vɔ nɔ gbeji nú Jehovah!​—Jɔbu 2:10.

12. Nɛ̌ Jɔbu ka xlɛ́ ɖɔ Satáan nyí adingbannɔ gbɔn?

12 Jɔbu tuùn nǔ ɖebǔ dó hwɛ e Satáan dó gbɛtɔ́ lɛ é, alǒ  nǔ e wu é ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ sɔmɔ̌ é wu ǎ. É lin ɖɔ Jehovah wɛ zɔ́n wuvɛ̌ emitɔn lɛ. (Jɔbu 6:4; 16:11-14) É ɖò mɔ̌ có, Jɔbu kpò ɖò gbeji nú Jehovah. Dìn ɔ, nǔxokpɔ́n sɔ́ ɖ’emɛ ǎ. Jɔbu nyí cejɛnnabinɔ ǎ. Wǎn wɛ é yí nú Mawu wutu wɛ é nyí xɔ́ntɔn Tɔn. Hwɛdómɛ Satáan tɔn lɛ bǐ nyí adingban!

13. Etɛ mɛ gbejininɔ Jɔbu tɔn ka tɔ́n kɔ dó?

13 Jɔbu tuùn nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò jixwé é ǎ có, é ka nɔ gbeji nú Mawu, bo xlɛ́ ɖɔ Satáan nyí mɛ nyanya. Jehovah d’ajɔ Jɔbu ɖó xɔ́ntɔn gbejinɔtɔ́ e é nyí é wu.​—Jɔbu 42:12-17.

LEE SATÁAN NƆ DÓHWƐ WE GBƆN É

14, 15. Hwɛ tɛ Satáan ka dó sunnu lɛ bǐ kpo nyɔnu lɛ bǐ kpo?

14 Nǔ e gbò Jɔbu é sixu kplɔ́n nǔ taji ɖé lɛ we. Égbé ɔ, Satáan nɔ dóhwɛ mǐ ɖɔ mǐ ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ, ɖó nǔ e É nɔ na mǐ lɛ é wutu. Ðò Jɔbu 2:4 mɛ ɔ, Satáan ɖɔ: “Gbɛtɔ́ nɔ jó nǔ e é ɖó ɔ bǐ bo nɔ dó hwlɛn gbɛ̀ éɖée tɔn gán.” Enɛ wu ɔ, Satáan dóhwɛ gbɛtɔ́ lɛ bǐ, sunnu kpo nyɔnu kpo, ɖɔ ye nyí cejɛnnabinɔ, é nyí Jɔbu kɛɖɛ ǎ. Xwè kanweko mɔkpan ɖò kú Jɔbu tɔn gudo ɔ, Satáan lɛ́ kpó ɖò Jehovah sín nǔ ɖɔ wɛ, bo kpó ɖò hwɛ dó mɛ e nɔ sɛ̀n ɛ lɛ é wɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ xà ɖò Nùnywɛxó 27:11 mɛ ɖɔ: “Vǐ ce, yǐ nùnywɛ, bonu xomɛ na hun mì; enɛ ɔ, un hɛn ɔ, un na kɛnu nú mɛ e nɔ ɖò nǔ ce ɖɔ wɛ é.”

15 A hɛn ɔ, a na ɖɔ ɖɔ emi na setónú nú Jehovah bo na nyí xɔ́ntɔn gbejinɔtɔ́ Tɔn, bo na xlɛ́ ɖɔ Satáan nyí adingbannɔ. Enyi é na bo tlɛ byɔ ɖɔ a ni bló huzuhuzu ɖaxó ɖé lɛ ɖò gbɛzán towe mɛ, bo na dó sixu nyí xɔ́ntɔn Mawu tɔn hǔn, tuùn ɖɔ nǔ ɖagbe hugǎn e jí a sixu site dó é jɛn nɛ! Nǔ taji ɖé wɛ bɔ a na bló. Satáan ɖɔ hwi kún sixu nɔ gbeji nú Mawu hwenu e a na ɖò tagba lɛ mɛ é ó. É nɔ tɛnkpɔn bo na bló bɔ mǐ na gɔn gbeji nɔ nú Mawu. Gbɔn nɛ̌ é?

16. (a) Wlɛnwín tɛ lɛ Satáan ka nɔ zán bo na dó bló bɔ gbɛtɔ́ na jó Jehovah sinsɛn dó? (b) Nɛ̌ Awovi ka sixu tɛnkpɔn bo na ɖó Jehovah e sɛ̀n wɛ a ɖè é te gbɔn?

 16 Satáan nɔ zán wlɛnwín vovo gègě bo na dó hɛn xɔ́ntɔn e mǐ kpo Mawu kpo nyí é gblé. É nɔ nya mɛ gbé “kinnikinni e ɖò adǎn jí é ɖɔhun, bo ɖò mɛ e é na vún ɖu ɔ ba wɛ.” (1 Piyɛ́ɛ 5:8) É ni ma kpaca we hwenu e xɔ́ntɔn towe lɛ, xwédo towe sín mɛ lɛ, alǒ mɛ ɖevo lɛ na tɛnkpɔn bo na ɖɔ hwi ni jó Biblu kplɔnkplɔn, kpo nǔsɔgbewiwa kpo dó é ó. A sixu mɔ ɖɔ è ɖò gbě emitɔn nya wɛ. * (Jaan 15:19, 20) Satáan nɔ lɛ́ sɔ́ éɖée dó huzu “wɛnsagun weziza tɔn.” Enɛ wu ɔ, é sixu tɛnkpɔn bo na bló bɔ mǐ na gbɛ́ gbè nú Jehovah. (2 Kɔlɛntinu lɛ 11:14) Wlɛnwín ɖevo e Satáan nɔ zán bo na dó ɖó Jehovah sinsɛn mǐtɔn te é wɛ nyí ɖɔ, é na bló bɔ mǐ na lin ɖɔ mǐ kún nyí mɛ ɖagbe ɖé sɔmɔ̌ bo na sɛ̀n Mawu ó.​—Nùnywɛxó 24:10.

SETÓNÚ NÚ SƐ́N JEHOVAH TƆN LƐ

17. Aniwu mǐ ka nɔ setónú nú Jehovah?

17 Enyi mǐ nɔ setónú nú Jehovah ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ Satáan nyí adingbannɔ. Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nɔ setónú? Biblu ɖɔ: “A na yí wǎn nú Mawu Mavɔmavɔ, Mawu towe kpodo ayi towe bǐ kpo, kpodo lindɔ̌n towe bǐ kpo, kpodo hlɔnhlɔn towe bǐ kpo.” (Sɛ́nflínmɛ 6:5) Mǐ nɔ setónú nú Jehovah ɖó mǐ yí wǎn n’i wutu. Lee wǎn e mǐ yí nú Jehovah é ɖò jijɛ jí wɛ sɔ́ é ɔ, mɔ̌ wɛ mǐ na jló bo na bló nǔ e é byɔ mǐ lɛ é bǐ gbɔn é nɛ. Mɛsɛ́dó Jaan wlan ɖɔ: “Wǎn yí nú Mawu wɛ nyí è ni nyì sɛ́n tɔn lɛ; sɛ́n tɔn lɛ ka vɛ́ nyì ǎ.”​—1 Jaan 5:3.

18, 19. (a) Etɛ ka nyí ɖé lɛ ɖò nǔ e Jehovah ɖɔ é nyla lɛ é mɛ? (b) Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Jehovah kún nɔ byɔ nǔ e hú agbɔ̌n mǐ lɛ é mǐ gbeɖé ó?

 18 Amɔ̌, etɛ lɛ ka nyí ɖé lɛ ɖò nǔ e Jehovah ɖɔ nú mǐ ɖɔ é nyla lɛ é mɛ? Ðé lɛ ɖò gbàví “ Gbɛ̌ Wǎn nú Nǔ E Jehovah Gbɛ́ Wǎn Na lɛ É” mɛ. Tlolo hwɛ̌ ɔ, a sixu lin ɖɔ ɖé lɛ ɖò nǔ enɛ lɛ mɛ kún nyla sɔmɔ̌ ó. Amɔ̌, nú a xà wemafɔ Biblu tɔn lɛ bo lin tamɛ dó ye jí ganji ɔ, a na mɔ nukúnnú jɛ nùnywɛ e ɖò tónúsíse nú sɛ́n Jehovah tɔn lɛ mɛ é mɛ. A sixu lɛ́ mɔ ɖɔ emi ɖó na bló huzuhuzu ɖé lɛ ɖò gbɛzán emitɔn mɛ. Nǔ enɛ lɛ biblo sixu vɛwǔ hweɖelɛnu, amɔ̌, nú a bló huzuhuzu enɛ lɛ ɔ, a na mɔ fífá kpo awǎjijɛ kpo e xɔ́ntɔn zunzun xá Mawu kpo gbejininɔ kpo nɔ na mɛ é. (Ezayíi 48:17, 18) Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ è hɛn ɔ è na bló huzuhuzu enɛ lɛ?

 19 Jehovah nɔ byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni wà nǔ e hú agbɔ̌n mǐ é gbeɖé ǎ. (Sɛ́nflínmɛ 30:11-14) Ðó é nyí Xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn ɖé wutu ɔ, é tuùn mǐ hú mǐɖesunɔ. É tuùn fí e mǐ ɖó gǎn ɖè lɛ é kpo fí e mǐ ma ɖó gǎn ɖè ǎ lɛ é kpo. (Ðɛhan 103:14) Mɛsɛ́dó Pɔlu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ: “Mawu nɔ gɔn akpá e é dó lɛ ɖè ǎ; é na lɔn bɔ tɛnkpɔn ɖé na wá nú mi bo hugǎn hlɔnhlɔn e mi ɖó é ǎ; amɔ̌ hwenu e tɛnkpɔn na wá nú mi ɔ, é na na hlɔnhlɔn mi bɔ mi na dɛ ɖ’enu; enɛ ɔ, é na ɖè ali nú mi bɔ mi na tɔ́n sín mɛ.” (1 Kɔlɛntinu lɛ 10:13) Mǐ sixu ɖeji ɖɔ Jehovah na na hlɔnhlɔn mǐ hwebǐnu bɔ mǐ na dó wà nǔ e nyí nǔ ɖagbe é. É na na we “hlɔnhlɔn aditi” ɔ b’ɛ na d’alɔ we bɔ a na dɛ ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ nu. (2 Kɔlɛntinu lɛ 4:7) Ðó Pɔlu ko mɔ alɔdo Jehovah tɔn ɖò hwe mɔhun lɛ nu wutu ɔ, é ɖɔ: “Mɛ e nɔ na hlɔnhlɔn mì ɔ wɛ nɔ zɔ́n, bɔ un nɔ sixu kpé nǔ enɛ lɛ bǐ wu.”​—Filipunu lɛ 4:13.

 KPLƆ́N BO NƆ YÍ WǍN NÚ NǓ E MAWU YÍ WǍN NA LƐ É

20. Jijɔ tɛ lɛ a ka ɖó na xwedó? Etɛwu?

20 Enyi mǐ ba na nyí xɔ́ntɔn Jehovah tɔn ɔ, mǐ ɖó na nyì alɔ nú nǔ e Jehovah ɖɔ é nyla é, amɔ̌, mǐ ɖó na lɛ́ wà nǔ hugǎn mɔ̌. (Hlɔmanu lɛ 12:9) Mawu sín xɔ́ntɔn lɛ nɔ yí wǎn nú nǔ e é yí wǎn na lɛ é. È ɖɔ nǔ enɛ lɛ sín xó ɖò Ðɛhan 15:1-5 mɛ. (Xà.) Jehovah sín xɔ́ntɔn lɛ nɔ xwedó jijɔ tɔn lɛ bo nɔ ɖè ye xlɛ́ ɖi “wanyiyi, xomɛhunhun, vivomimɔ, suúluɖiɖo, xomɛnyínyɔ́, ɖagbewiwa, gbejininɔ, fífá, mɛɖéejiɖuɖe.”​—Galatinu lɛ 5:22, 23.

21. Nɛ̌ a ka sixu kplɔ́n bo na nɔ ɖè jijɔ ɖěɖee Mawu yí wǎn na lɛ é xlɛ́ gbɔn?

21 Nɛ̌ a ka sixu kplɔ́n bo na ɖè jijɔ ɖagbeɖagbe enɛ lɛ xlɛ́ gbɔn? A ɖó na kplɔ́n nǔ e Jehovah yí wǎn na lɛ é gbɔn Biblu xixa kpo Biblu kplɔnkplɔn ɖò gbesisɔmɛ kpo gblamɛ. (Ezayíi 30:20, 21) Ee a na ɖò mɔ̌ wà wɛ é ɔ, wanyiyi e a ɖó nú Jehovah é na jɛji, bɔ nú wanyiyi towe ɖò jijɛ jí wɛ ɔ, a na ba na setónú n’i.

22. Enyi a setónú nú Jehovah ɔ, etɛ mɛ é ka na tɔ́n kɔ dó?

22 È sixu jlɛ́ huzuhuzu ɖěɖee a ɖó na bló ɖò gbɛzán towe mɛ lɛ é dó avɔ xóxó ɖiɖe ɖ’ayǐ bo sɔ́ yɔyɔ̌ dó wu. Biblu ɖɔ a ɖó na “ɖè gbɛtɔ́ xóxó” ɔ “nyì ayǐ” bo na sɔ́ “gbɛtɔ́ yɔyɔ̌” ɔ dó. (Kolosinu lɛ 3:9, 10) Enɛ biblo sixu nɔ ma bɔwǔ, amɔ̌, enyi mǐ bló huzuhuzu enɛ lɛ bo setónú nú Jehovah ɔ, é d’akpá nú mǐ ɖɔ “lè” e emi na na mǐ é “d’agba.” (Ðɛhan 19:12) Ɛɛn, ɖɔ ɖɔ emi na setónú nú Jehovah, bo xlɛ́ ɖɔ Satáan nyí adingbannɔ. Sɛ̀n Jehovah, é ni ma nyí lè e ɖò sɔgudo lɛ é ɖě wutu ó, amɔ̌, é ni sín wanyiyi e ma ɖó cejɛnnabi ǎ é wutu. Enɛ ɔ, a na huzu xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn Mawu tɔn!

^ akpá. 16 Enɛ xlɛ́ ɖɔ Satáan wɛ nɔ zán mɛ ɖěɖee ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na bló bɔ a na jó Biblu kplɔnkplɔn dó lɛ é ǎ. Amɔ̌, Satáan wɛ nyí “mawu gbɛ̀ elɔ tɔn,” bɔ ‘gbɛ̀ ɔ bǐ ɖò acɛ tɔn mɛ.’ Enɛ wu ɔ, enyi mɛɖé lɛ tɛnkpɔn bo na lɛkɔ nú mǐ sín Jehovah sinsɛn kɔn ɔ, é sɔ́ na kpaca mǐ ǎ.​—2 Kɔlɛntinu lɛ 4:4; 1 Jaan 5:19.