Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 19

Tɛ́ Dó Jehovah Wu

Tɛ́ Dó Jehovah Wu

1, 2. Fitɛ mǐ ka sixu hɔn bɛ̀ ɖó ɖò égbé?

MǏ NI ɖɔ ɖɔ a ɖò zɔnlin ɖi wɛ ɖò jɔhɔn ɖaxó ɖé hwenu gbè ɖokpo. Jinukúnsin jɛ ablu dó jí, bɔ jǐ jɛ wun kɛ jí, lobɔ xɛbyoso jɛ gbè dó jí. Tlolo kpowun ɔ, jǐ ɖaxó ɖé wlí. A jɛ fí e a na hɔn bɛ̀ ɖó ɔ ba jí. Enyi a wá mɔ fí e awovinú ɖé ma ɖè ǎ bo lɛ́ xú bɔ a na hɔn bɛ̀ ɖó é ɖé ɔ, ayi towe na jɛ dò à cé?

2 Ninɔmɛ mɔhunkɔtɔn ɖé mɛ wɛ mǐ bǐ ɖè ɖò égbé. Ninɔmɛ gbɛ̀ ɔ tɔn fɔ́n bo ɖò nylànylá d’eji wɛ. A sixu kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Fitɛ un ka sixu hɔn yì bɛ́ ɖó?’ Ðɛhan wlantɔ́ ɖé ɖɔ: “Un ɖɔ nú Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ: ‘Hwi wɛ nyí bibɛtɛn ce, hwi wɛ nyí ahohó ce, hwi wɛ nyí Mawu ce e wu un nɔ ganjɛ é.’” (Ðɛhan 91:2) Ganji, Jehovah hɛn ɔ, é na d’alɔ mǐ ɖò tagba mǐtɔn lɛ mɛ dìn, bo lɛ́ na nukúnɖiɖo jiwǔ ɖé mǐ nú sɔgudo.

3. Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔ́ Jehovah dó ɖó bibɛtɛn mǐtɔn gbɔn?

3 Nɛ̌ Jehovah ka sixu cyɔn alɔ mǐ jí gbɔn? É hɛn ɔ, é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖí xwi xá tagba ɖebǔ e mǐ nɔ kpé lɛ é, bo lɛ́ ɖ’agbɔ̌n hú mɛɖebǔ e sixu tɛnkpɔn bo na xò daka mǐ wu é flàflá tɔn. Enyi nǔ nyanya ɖé na bo tlɛ gbò mǐ dìn ɔ, mǐ hɛn ɔ, mǐ na ɖeji ɖɔ Jehovah na bló nǔ e gblé é ɖó ɖò sɔgudo. Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ: “Mi hɛn miɖée ɖò wanyiyi Mawu tɔn mɛ.” (Judi 21) Mǐ ɖó na tɛ́ dó Jehovah wu cobo na mɔ alɔdo tɔn ɖò hwenu syɛnsyɛn lɛ mɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà enɛ gbɔn lo?

 WANYIYI MAWU TƆN NI XƆ AKWƐ ÐÒ NUKÚN TOWE MƐ

4, 5. Nɛ̌ Jehovah ka ko ɖè wanyiyi e é ɖó nú mǐ é xlɛ́ gbɔn?

4 Bo na dó sixu tɛ́ dó Jehovah wu ɔ, mǐ ɖó na mɔ nǔ jɛ lee wanyiyi e é ɖó nú mǐ ɔ d’agba sɔ é wu. Mǐ ni lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e Jehovah ko wà nú mǐ lɛ é bǐ jí. É na mǐ ayikúngban ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé bɔ atín kpo kanlin kpo e dɔn mɛ lɛ é gɔ́ jí. É lɛ́ na mǐ nùɖuɖu víví bɔ mǐ na ɖu kpo sìn ɖagbe kpo bɔ mǐ na nu. Gbɔn Biblu gblamɛ ɔ, Jehovah kplɔ́n nyikɔ tɔn kpo jijɔ tɔn ɖagbe lɛ kpo mǐ. Ee lɛ́ ɖò taji é wɛ nyí ɖɔ é ɖè wanyiyi tɔn xlɛ́ mǐ bo sɛ́ Vǐ vívɛ́ná tɔn Jezu dó ayikúngban jí, b’ɛ sɔ́ gbɛ̀ tɔn jó dó ta mǐtɔn mɛ. (Jaan 3:16) Ðó vɔsisa enɛ wu ɔ, mǐ ɖó nukúnɖiɖo jiwǔ ɖé nú sɔgudo.

5 Jehovah sɔnǔ nú Axɔsuɖuto Mɛsiya ɔ tɔn, é wɛ nyí acɛkpikpa jixwé tɔn e na ɖè wuvɛ̌ mimɔ lɛ bǐ síìn zaanɖé dìn é. Axɔsuɖuto ɔ na bló bɔ ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi ɖé, finɛ wɛ mɛ bǐ na nɔ fífá kpo awǎjijɛ kpo mɛ ɖè kaka sɔyi. (Ðɛhan 37:29) Ali ɖevo e nu Jehovah ɖè wanyiyi tɔn xlɛ́ mǐ ɖè é wɛ nyí ɖɔ é nɔ kplɔ́n mǐ lee mǐ sixu zán gbɛzán ɖagbe hugǎn gbɔn dìn é. É lɛ́ byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ xoɖɛ sɛ́dó emi, lobo ɖò gbesisɔmɛ bo na ɖótó ɖɛ mǐtɔn lɛ hwebǐnu. Jehovah ko ɖè wanyiyi e é ɖó nú mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo é xlɛ́ nyì wɛn.

6. Nɛ̌ a ka ɖó na ɖexlɛ́ ɖɔ wanyiyi Jehovah tɔn xɔ akwɛ ɖò nukún towe mɛ gbɔn?

6 Nɛ̌ wanyiyi Jehovah tɔn ka sixu xɔ akwɛ ɖò nukún towe mɛ gbɔn? Ðexlɛ́ ɛ ɖɔ nǔ e é ko wà nú we lɛ é bǐ sù nukún towe mɛ. É blawu ɖɔ mɛ gègě nyí ɖumakpamɛsi ɖò égbé. Mɔ̌ jɛn é nyí gbɛn hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é. É gbɔ azɔn nú gudunɔ wǒ gbè ɖokpo, mɛ ɖokpo géé jɛn ka wá dokú tɔn n’i. (Luki 17:12-17) Mǐ jló na cí mɛ e wá  dokú nú Jezu é ɖɔhun. Mǐ jló na nɔ dokú nú Jehovah tɛgbɛ.

7. Nɛ̌ mǐ ka ɖó na yí wǎn nú Jehovah gbɔn?

7 Mǐ lɔmɔ̌ ɖó na ɖè wanyiyi mǐtɔn xlɛ́ Jehovah. Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ɖó na yí wǎn nú Jehovah kpo ayi yetɔn bǐ kpo, kpodo lindɔ̌n yetɔn bǐ kpo, kpodo linlin yetɔn bǐ kpo. (Xà Matie 22:37) Etɛ ka nyí tinmɛ enɛ tɔn?

8, 9. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ Jehovah ɖɔ mǐ yí wǎn n’i gbɔn?

8 Enyi mǐ ɖɔ mǐ yí wǎn nú Jehovah kpowun ɔ, é ko kpé wɛ à? Eǒ. Enyi mǐ yí wǎn nú Jehovah kpo ayi mǐtɔn bǐ, lindɔ̌n mǐtɔn bǐ, kpo linlin mǐtɔn bǐ kpo ɔ, mǐ na ɖexlɛ́ ɖò nǔwiwa mǐtɔn lɛ mɛ. (Matie 7:16-20) Biblu kplɔ́n mǐ céɖécéɖé ɖɔ enyi mǐ yí wǎn nú Mawu ɔ, mǐ na nyì sɛ́n tɔn lɛ. Enɛ ka vɛwǔ wɛ à? Eǒ, ɖó “sɛ́n tɔn lɛ . . . vɛ́ nyì ǎ.”​—1 Jaan 5:3.

9 Enyi mǐ setónú nú Jehovah ɔ, mǐ nɔ ɖó awǎjijɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ. (Ezayíi 48:17, 18) Loɔ, etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tɛ́ dó Jehovah wu? Mi nú mǐ ni kpɔ́n.

KPÒ ÐÒ JEHOVAH SƐKPƆ WƐ

10. Etɛwu a ka ɖó na kpó ɖò nǔ kplɔ́n dó Jehovah wu wɛ?

10 Nɛ̌ a ka huzu xɔ́ntɔn Jehovah tɔn gbɔn? Gbɔn Biblu kpinkplɔn towe gblamɛ ɔ, a wá tuùn Jehovah ganji, bo tɛnkpɔn bɔ xɔ́ntɔn hwi kpo é kpo tɔn vɛ́ d’eji. Xɔ́ntɔn zunzun enɛ cí myɔ e a jló na bló bɔ é na kpó ɖò jiji wɛ é ɖɔhun. Lee myɔ ɖó hudo naki tɔn cobo na ɖò jiji wɛ gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛn a ɖó na kpó ɖò nǔ kplɔ́n dó Jehovah wu wɛ, bonu xɔ́ntɔn mitɔn na dó sixu vɛ́.​—Nùnywɛxó 2:1-5.

Myɔ ɖɔhun ɔ, wǎn e a yí nú Jehovah é ɖó hudo naki tɔn bo na kpó ɖò jiji wɛ

11. Nɛ̌ nùkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ ka na bló gbɔn nú we?

11 Enyi a kpò ɖò Biblu kplɔ́n wɛ ɔ, a na wá kplɔ́n nùɖé lɛ, b’ɛ na byɔ ayi mɛ nú we ɖesu. Ðǒ ayi lee nǔ cí nú ahwanvu Jezu tɔn wè hwenu e é ɖò xóɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ  tinmɛ nú ye wɛ é wu. Ye ɖɔ: “Hwenu e é ɖò xó ɖɔ nú mǐ wɛ ɖò alixo, bo ɖò Mawuxó tinmɛ nú mǐ wɛ ɔ, akpàkpà ɖé ma sɔ́ mǐ sín xomɛ à?”​—Luki 24:32.

12, 13. (a) Etɛ ka sixu jɛ dó wanyiyi e mǐ ɖó nú Mawu é wu? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ wanyiyi e mǐ ɖó nú Jehovah é na ɖò gbɛ̀?

12 Lee nùkplɔnmɛ ɔ byɔ ayi mɛ nú ahwanvu lɛ gbɔn hwenu e ye mɔ nǔ jɛ Mawuxó ɔ mɛ é ɖɔhun ɔ, akpàkpà ɖokpo ɔ sixu ko sɔ́ hwi lɔ hwenu e a jɛ nǔ mɔ jɛ Biblu mɛ jí é. Enɛ d’alɔ we bɔ a tuùn Jehovah bo yí wǎn n’i. A ba ɖɔ wanyiyi enɛ ni ɖekpo ǎ.​—Matie 24:12.

13 Ee a ko huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn dìn é ɔ, a ɖó na w’azɔ̌ syɛnsyɛn bonu xɔ́ntɔn mitɔn ni dó vɛ́. A ɖó na kpó ɖò nǔ kplɔ́n dó é kpo Jezu kpo wu wɛ, lobo na nɔ lin tamɛ dó nǔ e kplɔ́n wɛ a ɖè lɛ é kpo lee a sixu zán ye ɖò gbɛzán towe mɛ gbɔn é kpo jí. (Jaan 17:3) Enyi a xà Biblu abǐ a kplɔ́n Biblu hǔn, nɔ kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Etɛ nǔ elɔ ka kplɔ́n mì  dó Jehovah Mawu wu? Etɛwu un ka ɖó na yí wǎn n’i kpo ayi ce bǐ kpo, kpodo lindɔ̌n ce bǐ kpo?’​—1 Timɔtée 4:15.

14. Nɛ̌ ɖɛxixo ka sixu zɔ́n bɔ wanyiyi e mǐ ɖó nú Jehovah é na syɛn d’eji gbɔn?

14 Enyi a ɖó xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé ɔ, a nɔ ɖɔ xó xá ɛ hwɛhwɛ, bɔ enɛ nɔ zɔ́n bɔ xɔ́ntɔn mitɔn nɔ vɛ́. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi mǐ nɔ ɖɔ xó nú Jehovah hwɛhwɛ ɖò ɖɛ mɛ ɔ, é na zɔ́n bɔ xɔ́ntɔn mǐtɔn na vɛ́. (Xà 1 Tɛsalonikinu lɛ 5:17.) Ðɛxixo ɔ, nùnina jiwǔ ɖé wɛ bɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ na mǐ. Mǐ ɖó na nɔ ɖɔ xó n’i sín ayi mɛ tɛgbɛ. (Ðɛhan 62:9) Mǐ ɖó na nɔ vɔ́ ɖɛ ɖokpo ɔ xò sín tamɛ ǎ, loɔ, mǐ ɖó na nɔ tuùn nǔ e byɔ wɛ mǐ ɖè tawun é. Nugbǒ ɔ, enyi mǐ nɔ ɖò Biblu kplɔ́n wɛ, bo nɔ xoɖɛ sín ayi mǐtɔn mɛ ɔ, wanyiyi e mǐ ɖó nú Jehovah é na syɛn d’eji.

NƆ ÐƆ XÓ NÚ MƐ ÐEVO LƐ DÓ JEHOVAH WU

15, 16. Nɛ̌ a ka nɔ mɔ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ gbɔn?

15 Enyi mǐ jló na tɛ́ dó Jehovah wu ɔ, mǐ ɖó na nɔ lɛ́ ɖɔ xó nú mɛ ɖevo lɛ dó nùɖiɖi mǐtɔn wu. Xóɖiɖɔ nú mɛ ɖevo lɛ dó Jehovah wu ɔ, wǔjɔmɛ jiwǔ ɖé wɛ. (Luki 1:74) Azɔ̌ e Jezu zɔ́n Klisanwun nugbǒ lɛ bǐ é nɛ. Mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na jla Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín wɛnɖagbe. A ka ko ɖò mɔ̌ wà wɛ à?​—Matie 24:14; 28:19, 20.

16 Mɛsɛ́dó Pɔlu mɔ ɖɔ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ xɔ akwɛ tawun; é ylɔ ɖɔ “dɔkun.” (2 Kɔlɛntinu lɛ 4:7) Xóɖiɖɔ dó Jehovah kpo linlin tɔn kpo wu wɛ nyí azɔ̌ taji hugǎn e a sixu wà é. Ali e nu a sixu sɛ̀n Jehovah ɖè é ɖokpo nɛ, é ka nɔ xɔ akwɛ ɖò nukún tɔn mɛ. (Eblée lɛ 6:10) Wɛnɖagbejijla sixu hɛn lè wá nú hwi kpo mɛ e ɖò tó ɖó we wɛ lɛ é kpo, ɖó a nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ kpo hwiɖesunɔ mɛtún ɔ kpo bɔ mi na sɛkpɔ Jehovah bo na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ. (Xà 1 Kɔlɛntinu lɛ 15:58.) Azɔ̌ ɖevo tɛ ka sixu lɛ́ na awǎjijɛ we sɔmɔ̌?

17. Etɛwu wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ ka ɖó na mya nukún nú mǐ?

 17 Wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ nyí azɔ̌ ɖé bo mya nukún tawun. Mǐ ɖó na “jla Mawuxó” ɔ bo ɖó na nɔ “tɛɖɛ̌ jí [alǒ é ɖó na mya nukún nú mǐ].” (2 Timɔtée 4:2) Mɛ gègě ɖó na sè xó dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn wu. Biblu ɖɔ: “Xomɛsinzán Mawu Mavɔmavɔ tɔn sɛkpɔ! Azǎn ɖaxó Mawu Mavɔmavɔ tɔn ɔ ko sɛkpɔ bǐ kɛnnɛkɛnnɛ.” Gbɛvivɔ ɔ na gbɔ hwenu ǎ. (Sofoníi 1:14; Xabakuku 2:3) Nugbǒ ɔ, ɖò malin-malin mɛ dìn ɔ, Jehovah na sú kún dó nú Satáan sín gbɛ̀ nyanya ɔ. Cobonu nǔ na nyí mɔ̌ ɔ, è ɖó na gb’akpá nú gbɛtɔ́ lɛ bonu ye na dó sixu yí gbè ɖɔ emi na sɛ̀n Jehovah.

18. Etɛwu mǐ kpo Klisanwun nugbǒ ɖevo lɛ kpo ka ɖó na sɛ̀n Jehovah?

18 Jehovah jló ɖɔ mǐ kpo Klisanwun nugbǒ ɖevo lɛ kpo ni sɛ̀n emi. Biblu ɖɔ: “Mi nú mǐ na kpé nukún dó mǐɖée wu, bo na flɔ́ wanyiyi sín zo dó lanmɛ nú mǐɖée, bo na ɖó wanyiyi, bo na nɔ flɔ́ ɖagbe wiwa sín zo dó lanmɛ nú mǐɖée, bo na wà ɖagbe. Mǐ ma jó agun e mɛ mǐ nɔ yì é dó, mɛ e ko nɔ bló mɔ̌, bɔ é ko má ye lɛ ɖɔhun ó. Loɔ, mǐ ni nɔ na kanmɛsyɛn mǐɖee, ɖó Aklunɔ sín azǎn ɔ ko ɖò sisɛkpɔ wɛ lee mɔ gbɔn wɛ mi ɖè dìn é.” (Eblée lɛ 10:24, 25) Mǐ ɖó na wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo na nɔ yì kplé lɛ bǐ. Kplé lɛ nɔ hun ali nú mǐ bɔ mǐ nɔ na kanmɛsyɛn mǐɖée, bo nɔ na hlɔnhlɔn mǐɖée.

19. Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na yí wǎn nú nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo?

19 Enyi a nɔ yì kplé lɛ ɔ, a na mɔ xɔ́ntɔn ɖagbe ɖěɖee na d’alɔ we bɔ a na sɛ̀n Jehovah lɛ é. A na mɔ nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo vovo e ɖò nǔ e wu ye kpé é bǐ wà wɛ hwi ɖɔhun bo na sɛ̀n ɛ lɛ é. Ye nyí hwɛhutɔ́ bo nɔ lɛ́ wà nǔ nyì dò hwi ɖɔhun. Enyi nǔ cí mɔ̌ hǔn, ɖò gbesisɔmɛ bá sɔ́ kɛ ye. (Xà Kolosinu lɛ 3:13.) Nɔ sɔ́ ayi towe ɖó jijɔ  ɖagbe nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu towe lɛ kpo tɔn lɛ jí hwebǐnu, ɖó mɔ̌ wiwa na d’alɔ we bɔ a na yí wǎn nú ye bo sɛkpɔ Jehovah hugǎn.

GBƐ̀ JƆ GBƐ̀ Ɔ

20, 21. Etɛ ka nyí “gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ”?

20 Jehovah nɔ jló ɖɔ xɔ́ntɔn tɔn lɛ bǐ ni ɖu gbɛ̀ e nyɔ́ hugǎn é sín vivǐ. Biblu kplɔ́n mǐ ɖɔ gbɛ̀ mǐtɔn sɔgudo tɔn ɔ na gbɔn vo bǐ mlɛ́mlɛ́ nú égbé tɔn.

Jehovah jló ɖɔ a ni ɖu “gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ” sín vivǐ. A ka na ɖu à?

21 Ðò sɔgudo ɔ, mǐ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi, é sɔ́ na nyí nú xwè 70 abǐ 80 kpowun ǎ. Mǐ na ɖu “gbɛ̀ mavɔmavɔ” ɔ sín vivǐ bo na ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe, fífá kpo awǎjijɛ kpo ɖò palaɖisi ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé mɛ. Enɛ wɛ Biblu nɔ ylɔ ɖɔ “gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ.” Jehovah d’akpá bo na na mǐ gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ enɛ, loɔ, mǐ ka ɖó na wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ dìn, bo na “hɛn . . . wu syɛnsyɛn.”​—1 Timɔtée 6:12, 19.

22. (a) Nɛ̌ mǐ ka sixu “hɛn gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ wu syɛnsyɛn” gbɔn? (b) Etɛwu gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ mimɔ ma ka na sín nyɔwa mǐtɔn wu ǎ?

22 Nɛ̌ mǐ ka sixu “hɛn gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ wu syɛnsyɛn” gbɔn? Mǐ ɖó na nɔ “wà nǔ ɖagbe gègě.” (1 Timɔtée 6:18) Enɛ sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ mǐ ɖó na nɔ zán nǔ e mǐ kplɔ́n ɖò Biblu mɛ lɛ é. É ɖò mɔ̌ có, gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ mimɔ na sín hlɔnhlɔn mǐɖesunɔ tɔn wu ǎ. Nyɔwa mǐtɔn wɛ na zɔ́n bɔ mǐ na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ ǎ. Nùnina vɔ̌nu Jehovah tɔn wɛ, b’ɛ na na mɛsɛntɔ́ tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ, bo nyí “fɛ́nú” tɔn sín xlɛ̌ ɖokpo. (Hlɔmanu lɛ 5:15) Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ jló tawun bo na na nùnina enɛ mɛsɛntɔ́ tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ.

23. Etɛwu a ka ɖó na site dó nǔ ɖagbe lɛ jí dìn?

23 Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Un ka ɖò Mawu sɛ̀n wɛ lee é ba gbɔn é à?’ Enyi a mɔ ɖɔ emi ɖó na bló huzuhuzu ɖé lɛ hǔn, yawu bló. Enyi mǐ ɖeji dó Jehovah wu bo bló nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo setónú n’i ɔ, é na nyí bibɛtɛn mǐtɔn. É na cyɔn alɔ gbejinɔtɔ́ tɔn lɛ jí ɖò gbɛ̀ nyanya Satáan tɔn ɔ  sín azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ. Enɛ gudo ɔ, Jehovah na bló bɔ mǐ na nɔ gbɛ̀ ɖò Palaɖisi mɛ kaka sɔyi, lee é ko d’akpá tɔn gbɔn é. Nugbǒ ɔ, enyi mǐ site dó nǔ ɖagbe lɛ jí dìn ɔ, mǐ hɛn ɔ mǐ na mɔ gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ!