Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Linlin Tɛ Mawu ka Ðó nú Mǐ?

Linlin Tɛ Mawu ka Ðó nú Mǐ?

ENYI a xà xójlawema lɛ, a kpɔ́n télée, alǒ a ɖótó hladio ɔ, adakaxixo, ahwan kpo wɔ̌nxixogbɛwu kpo sín xó gègě wɛ a nɔ mɔ bo nɔ lɛ́ sè. Bɔya hwiɖesunɔ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ, ɖó a ɖò azɔn jɛ wɛ, alǒ ɖó mɛvívɛ́ towe ɖé kú wutu.

Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ:

  • Nǔ e Mawu ba nú nyì kpo xwédo ce kpo é jɛn ɖíe à?

  • Fitɛ un ka sixu mɔ alɔdo ɖè bo na ɖeɖɛ tagba ce lɛ?

  • Fífá jɔ fífá ka na wá tíìn gbè ɖokpo à?

Biblu na xósin e wu è na ganjɛ lɛ é nú nùkanbyɔ enɛ lɛ.

 BIBLU KPLƆ́N MƐ ÐƆ MAWU NA BLÓ NÙJIWǓ LƐ ÐÓ AYIKÚNGBAN Ɔ JÍ.

  • Gbɛtɔ́ lɛ sɔ́ na mɔ wuvɛ̌, kpò alǒ kú ɖě ǎ.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4

  • “Sékunɔ lɛ na lɔ́n yì jǐ tɛ́ ɖɔhun.”​—Ezayíi 35:6

  • “Nukúntíntɔ́nnɔ lɛ na mɔ nǔ.”​—Ezayíi 35:5

  •  È na fɔ́n mɛkúkú lɛ wá gbɛ̀.​—Jaan 5:28, 29

  • Mɛ ɖě sɔ́ na j’azɔn ǎ.​—Ezayíi 33:24

  • Nùɖuɖu na túnflá nú mɛ e na nɔ ayikúngban ɔ jí lɛ é bǐ.​—Ðɛhan 72:16

 MƆ LÈ ÐÒ NǓ E BIBLU KPLƆ́N MƐ LƐ É MƐ

A sixu lin ɖɔ dlɔ̌ ɖé kpowun wɛ nǔ ɖěɖee a xà ɖò wexwɛ nukɔntɔn wema elɔ tɔn lɛ jí é nyí. Amɔ̌, Mawu d’akpá ɖɔ emi na bló huzuhuzu enɛ lɛ ɖó ayikúngban ɔ jí ɖò malin-malin mɛ, bɔ Biblu tinmɛ lee é na bló mɔ̌ gbɔn é.

Amɔ̌, Biblu ɖɔ xó zɛ finɛ wu. É ɖɔ nǔ e mǐ ɖó na tuùn cobo na ɖó awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ é, kpo lee mǐ na ɖu gbɛ̀ vivǐ dìn gbɔn é kpo nú mǐ. Lin tamɛ kpɔ́n kpɛɖé dó nǔ ɖěɖee nɔ zɔ́n bɔ a nɔ ɖó linkpɔ́n é jí. Akwɛ alǒ tagba xwédo tɔn lɛ, azɔn, alǒ kú mɛ e a yí wǎn na é ɖé tɔn sixu ɖò nǔ enɛ lɛ mɛ. Biblu sixu d’alɔ we bɔ a na ɖeɖɛ tagba enɛ lɛ, é sixu lɛ́ ɖ’alɔ akɔ́n jí nú we gbɔn xósin nina nú nùkanbyɔ lěhun lɛ gblamɛ:

 Wema elɔ e xà wɛ a ɖè é xlɛ́ ɖɔ a jló na tuùn nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ lɛ é. Wema elɔ na d’alɔ we. Akpáxwé lɛ ɖó nùkanbyɔ ɖěɖee na d’alɔ we bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ Biblu mɛ d’eji é. Gbɛtɔ́ livi mɔkpan ko ɖu vivǐ xóɖɔɖókpɔ́ dó Biblu jí xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn. Mǐ ɖó nukún ɖɔ hwi lɔ na ɖu vivǐ tɔn. Mawu ni dó nú we hwenu e a na ɖò nǔ e Biblu sixu kplɔ́n we lɛ é mɔ wɛ é!