Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 17

Ðɛxixo Nyí Wǔjɔmɛ Sín Nǔ

Ðɛxixo Nyí Wǔjɔmɛ Sín Nǔ

“Jixwé kpo ayikúngban kpo ɖó tɔ́ ɔ” jló na sè ɖɛ mǐtɔn lɛ.—Ðɛhan 115:15

1, 2. Aniwu a ka lin ɖɔ ɖɛxixo nyí nùnina bunɔ ɖé? Etɛwu mǐ ka ɖó na tuùn nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ dó ɖɛxixo wu é?

NÚ È jlɛ́ ayikúngban ɔ dó wɛkɛ ɔ wu ɔ, é sɔ nǔtí ɖò akpá tɔn ǎ. Enyi Jehovah kpɔ́n ayikúngban ɔ sɛ́dó ɔ, togun e ɖò akɔta lɛ bǐ mɛ é nɔ cí lee sìn nɔ kun sín gannu mɛ é ɖɔhun ɖò nukɔn tɔn. (Ðɛhan 115:15; Ezayíi 40:15) Nú è jlɛ́ mǐ dó wɛkɛ ɔ wu ɔ, mǐ sɔ nǔtí ǎ có, Ðɛhan 145:18, 19 ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ ɖò kpɔ́ xá mɛ e nɔ súxó ylɔ ɛ lɛ bǐ; ye mɛ e nɔ ylɔ ɛ kpo ayi yetɔn bǐ kpo lɛ. Nùɖé jló mɛ e ɖó sísí n’i lɛ ɔ, é nɔ bló nú ye. Ye súxó ɔ, é nɔ sè, bo nɔ hwlɛn ye gán.” Wǔjɔmɛ jiwǔ ɖé nɛ à cé? Jehovah Gbɛɖotɔ́ nǔbǐwukpétɔ́ ɔ, jló ɖɔ mǐ ni sɛkpɔ emi, bɔ é jló na ɖótó ɖɛ mǐtɔn lɛ. Nugbǒ ɔ, ɖɛxixo nyí wǔjɔmɛ ɖé bo lɛ́ nyí nùnina bunɔ ɖé bɔ Jehovah na ɖokpo ɖokpo mǐtɔn.

2 Amɔ̌, hwenu e mǐ ɖɔ xó lee Jehovah ba gbɔn é kɛɖɛ jɛn é na ɖótó mǐ. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà mɔ̌ gbɔn? Mi nú mǐ ni kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ dó ɖɛxixo wu é.

ANIWU È KA NA XOÐƐ SƐ́DÓ JEHOVAH?

3. Aniwu a ka ɖó na xoɖɛ sɛ́dó Jehovah?

3 Jehovah jló ɖɔ a ni xoɖɛ sɛ́dó emi, alǒ ɖɔ xó nú emi. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn enɛ? Kɛnklɛn bo Filipunu lɛ 4:6, 7. Lin tamɛ kpɔ́n dó mɛylɔylɔ xomɛnyínyɔ́ tɔn enɛ jí. Nǔ towe nɔ ɖu ayi mɛ nú Gǎn wɛkɛ ɔ tɔn tawun, b’ɛ jló ɖɔ a ni ɖɔ lee nǔ nɔ cí gbɔn nú we é kpo tagba towe lɛ kpo nú emi.

4. Nɛ̌ ɖɛxixo sɛ́dó Jehovah hwɛhwɛ ka na zɔ́n bɔ xɔ́ntɔn e hwi kpo é kpo zun é na lɛ́ vɛ́ d’eji gbɔn?

 4 Ðɛxixo nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ na zun xɔ́ntɔn vívɛ́ kpo Jehovah kpo. Enyi xɔ́ntɔn xɔ́ntɔn lɛ nɔ ɖɔ xó nú yeɖée dó linlin yetɔn lɛ, nǔ e kpé wɛ ye ɖè lɛ é, kpo lee nǔ nɔ cí nú ye é kpo wu hwɛhwɛ ɔ, xɔ́ntɔn nyínyí yetɔn nɔ vɛ́ d’eji. Nǔ ɖokpo ɔ wɛ ɖɛxixo sɛ́dó Jehovah lɔ nɔ wà. Gbɔn Biblu gblamɛ ɔ, é má linlin tɔn lɛ, kpo lee nǔ nɔ cí n’i é kpo xá we, é lɛ́ ɖɔ nǔ e wà nú we gbé é ja ɖò sɔgudo é. A tlɛ sixu má lee nǔ nɔ cí nú we tawun é xá ɛ gbɔn xóɖiɖɔ n’i hwɛhwɛ gblamɛ. Enyi a ɖò mɔ̌ wà wɛ ɔ, xɔ́ntɔn e hwi kpo Jehovah kpo zun é na lɛ́ vɛ́ d’eji.​—Jaki 4:8.

ETƐ MǏ KA ÐÓ NA WÀ BƆ MAWU NA SÈ ÐƐ MǏTƆN?

5. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Jehovah kún nɔ ɖótó ɖɛ lɛ bǐ ó?

5 Jehovah ka nɔ ɖótó ɖɛ lɛ bǐ wɛ à? Eǒ. Ðò gbeyiɖɔ Ezayíi hwenu ɔ, Jehovah ɖɔ nú Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ: “Mi ɖò ɖɛ ɖě ɖò ɖě jí lɛ xò wɛ ɔ, un nɔ ɖótó mi ǎ, ɖó gbɛtɔ́ kanjɔ ɖò alɔ  nú mi.” (Ezayíi 1:15) Enɛ wu ɔ, enyi mǐ ma cɔ́ mǐɖée ǎ ɔ, mǐ sixu wà nǔ e Jehovah gbɛ́ wǎn na lɛ é, bɔ enɛ na zɔ́n b’ɛ na ɖè kɔ dó ɖɛ mǐtɔn lɛ.

6. Aniwu nùɖiɖi ka nyí nǔ taji sɔmɔ̌? Nɛ̌ a ka sixu xlɛ́ ɖɔ emi ɖó nùɖiɖi gbɔn?

6 Enyi mǐ ba ɖɔ Jehovah ni ɖótó ɖɛ mǐtɔn lɛ ɔ, mǐ ɖó na ɖó nùɖiɖi n’i. (Maki 11:24) Mɛsɛ́dó Pɔlu tinmɛ ɖɔ: “Nú mɛɖé ma ɖó nùɖiɖi ǎ ɔ, nǔ tɔn sixu nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ǎ; ɖó mɛ e sɛkpɔ Mawu ɔ ɖó na ɖi nǔ ɖɔ Mawu tíìn, bo nɔ na ajɔ mɛ e ɖò biba ɛ wɛ lɛ.” (Eblée lɛ 11:6) Amɔ̌, mǐ ɖɔ kpowun ɖɔ mǐ ɖó nùɖiɖi ko kpé ǎ. Mǐ ɖó na ɖè nùɖiɖi mǐtɔn xlɛ́ nyì wɛn gbɔn tónúsíse nú Jehovah ayihɔngbe ayihɔngbe gblamɛ.​—Jaki 2:17.

7. (a) Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ sɔ́ mǐɖée hwe bo na nɔ lɛ́ ɖó sísí nú Jehovah hwenu e mǐ ɖò ɖɛ xò sɛ́dó è wɛ é? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò ɖɛ xò kpo ayi bǐ kpo wɛ gbɔn?

7 Mǐ ɖó na sɔ́ mǐɖée hwe bo lɛ́ ɖó sísí nú Jehovah hwenu e mǐ ɖò ɖɛ xò sɛ́dó è wɛ é. Aniwu? Enyi mǐ jló na ɖɔ xó nú axɔsu ɖé alǒ togán ɖé ɔ, mǐ nɔ wà mɔ̌ kpo sísí kpo. Jehovah nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́, enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na ɖó sísí kpo mɛɖesɔhwe kpo hú mɔ̌ hwenu e mǐ ɖò xó ɖɔ xá ɛ wɛ é à cé? (Bǐbɛ̌mɛ 17:1; Ðɛhan 138:6) Mǐ ɖó na nɔ lɛ́ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah kpo ayi bǐ kpo, é na nyí xó ɖokpo ɔ lɛ wɛ mǐ na nɔ wlí ɖɔ kpowun ǎ.​—Matie 6:7, 8.

8. Enyi mǐ xoɖɛ bo byɔ nùɖé ɔ, nǔ ɖevo tɛ mǐ ka ɖó na wà?

8 Gudo mɛ ɔ, hwenu e mǐ xoɖɛ bo byɔ nùɖé é ɔ, mǐ ɖó na wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo wà nǔ sɔgbe kpo nǔ e byɔ wɛ mǐ ɖè é kpo. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nú mǐ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah bo byɔ nǔ e sín hudo mǐ nɔ ɖó ayihɔngbe ayihɔngbe lɛ é ɔ, nǔwukpikpé e mǐ na dó xò nǔ ɔ kàn na é na ɖò mǐ sí bonu mǐ na ɖi fɔnlin alǒ gbɛ́ nǔ wà, bo na ɖó nukún ɖɔ é na na nǔ enɛ lɛ mǐ ǎ. Mǐ ɖó na w’azɔ̌ syɛnsyɛn, bo lɛ́ yí gbè nú azɔ̌ ɖebǔ e mǐ mɔ bo ka sixu wà é. (Matie 6:11; 2 Tɛsalonikinu  lɛ 3:10) Alǒ enyi mǐ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah bo byɔ ɛ ɖɔ é ni d’alɔ mǐ bonu mǐ na jó walɔ nyanya ɖé dó ɔ, mǐ ɖó na nyì alɔ nú ninɔmɛ ɖebǔ e sixu dɔn mǐ dó nǔ enɛ mɛ é. (Kolosinu lɛ 3:5) Mǐ ni ɖɔ xó dó nǔ e è nɔ yawu kanbyɔ dó ɖɛxixo wu lɛ é ɖé lɛ jí.

NǓ E È NƆ YAWU KANBYƆ DÓ ÐƐXIXO WU LƐ É

9. Mɛ̌ mǐ ka ɖó na nɔ xoɖɛ sɛ́dó? Etɛ Jaan 14:6 ka kplɔ́n mǐ dó ɖɛxixo wu?

9 Mɛ̌ mǐ ka ɖó na nɔ xoɖɛ sɛ́dó? Jezu kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni xoɖɛ sɛ́dó “Tɔ́ mǐtɔn e ɖò [jixwé] ɔ.” (Matie 6:9) É lɛ́ ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí ali ɔ, bo nyí nugbǒ ɔ, bo ka lɛ́ nyí gbɛ̀ ɔ. Mɛɖebǔ sixu yì Tɔ́ ɔ gɔ́n nyɛ mɛvo ǎ.” (Jaan 14:6) Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah kɛɖɛ gbɔn Jezu jí. Etɛ ka nyí tinmɛ ɖɛxixo gbɔn Jezu jí tɔn? Bonu Jehovah na sè ɖɛ mǐtɔn lɛ ɔ, mǐ ɖó na xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó sísí nú azɔ̌ bunɔ e Jehovah sɔ́ d’alɔ mɛ nú Jezu é. Lee mǐ ko kplɔ́n gbɔn é ɔ, Jezu wá ayikúngban jí bo na hwlɛn mǐ sín hwɛ kpo kú kpo sí. (Jaan 3:16; Hlɔmanu lɛ 5:12) Jehovah lɛ́ sɔ́ Jezu bɔ é nyí Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó kpo Hwɛɖɔtɔ́ kpo.​—Jaan 5:22; Eblée lɛ 6:20.

A sixu xoɖɛ hweɖebǔnu

10. Ðě jɛn mǐ ɖó na nɔ hwenu e mǐ ɖò ɖɛ xò wɛ é à? Tinmɛ.

10 Ðě jɛn mǐ ɖó na nɔ hwenu e mǐ ɖò ɖɛ xò wɛ é à? Eǒ, Jehovah byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni jɛkpo, jinjɔn ayǐ, alǒ nɔte hwenu e mǐ ɖò ɖɛ xò wɛ é ǎ. Biblu kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ hɛn ɔ mǐ na nɔ ɖebǔ bo ɖɔ xó nú Jehovah, mǐ ni vɛ́ ko bló mɔ̌ kpo sísí kpo kpowun. (Nɛɛmíi 8:6; Daniyɛli 6:11; Maki 11:25) Nǔ e nyí nùjɔnǔ hugǎn nú Jehovah é wɛ nyí lee mǐ nɔ bo xoɖɛ ɔ é ǎ, loɔ, nǔ ɔ wɛ nyí ɖɔ mǐ ni ɖɔ xó n’i kpo linlin ɖagbe kpo. Mǐ hɛn ɔ, mǐ na xoɖɛ d’aga, alǒ xò dó xomɛ ɖò fí ɖebǔ e mǐ ɖè é, gan ɖebǔ mɛ ɖò kéze alǒ zǎnmɛ. Enyi mǐ ɖò ɖɛ xò sɛ́dó Jehovah wɛ ɔ, mǐ sixu ɖeji  ɖɔ é na ɖótó mǐ hugǎn lee mɛ ɖevo ɖebǔ sixu wà gbɔn é.​—Nɛɛmíi 2:1-6.

11. Nǔ tɛ lɛ jí mɔ̌ mǐ ka sixu ɖɔ xó dó nú Jehovah?

11 Etɛ lɛ mǐ ka sixu xoɖɛ bo byɔ? Mi sixu xoɖɛ bo byɔ nǔ ɖebǔ e Jehovah yí gbè na é. Biblu ɖɔ: “Mǐ byɔ nǔ ɖebǔ nú é sɔgbe xá jlǒ tɔn ɔ, é nɔ ɖótó mǐ.” (1 Jaan 5:14) Mǐ hɛn ɔ, mǐ na xoɖɛ bo byɔ nǔ mǐɖesunɔ tɔn lɛ à? Ganji. Ðɛxixo sɛ́dó Jehovah ɖó na cí xóɖiɖɔ xá xɔ́ntɔn vívɛ́ ɖé ɖɔhun. Mǐ hɛn ɔ mǐ na ɖɔ nǔ ɖebǔ e ɖò linlin mǐtɔn kpo ayi mǐtɔn kpo mɛ é nú Jehovah. (Ðɛhan 62:9) Mǐ sixu xoɖɛ sɛ́dó è ɖɔ é ni na mǐ gbigbɔ mímɛ́ tɔn bonu é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wà nǔ ɖagbe. (Luki 11:13) Mǐ sixu lɛ́ byɔ Jehovah ɖɔ é ni na nùnywɛ mǐ bonu mǐ na site dó nǔ ɖagbe lɛ jí, bo lɛ́ xoɖɛ ɖɔ é ni na mǐ hlɔnhlɔn, bonu mǐ na ɖí xwi xá ninɔmɛ vɛwǔ lɛ. (Jaki 1:5) Mǐ ɖó na byɔ Jehovah ɖɔ é ni sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ. (Efɛzinu lɛ 1:3, 7) Mǐ ɖó na lɛ́ xoɖɛ dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ, kaka jɛ xwédo mǐtɔn kpo nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é bǐ jí.​—Mɛsɛ́dó 12:5; Kolosinu lɛ 4:12.

12. Etɛ lɛ ka ɖó na nyí nǔ taji hugǎn ɖò ɖɛ mǐtɔn lɛ mɛ?

12 Etɛ lɛ ka ɖó na nyí nǔ taji hugǎn ɖò ɖɛ mǐtɔn lɛ mɛ? Jehovah kpo jlǒ tɔn kpo. Mǐ ɖó na dokú n’i sín ayi mɛ nú nǔ e é wà nú mǐ lɛ é bǐ. (1 Tan 29:10-13) Mǐ tuùn enɛ ɖó hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é kplɔ́n lee è na xoɖɛ gbɔn é ahwanvu tɔn lɛ. (Xà Matie 6:9-13.) É ɖɔ ye ɖó na xoɖɛ bo byɔ jɛ nukɔn ɖɔ nyikɔ Mawu tɔn ni nyí nǔ sísí, enɛ wɛ nyí é ni nyí nǔ mímɛ́. Enɛ gudo ɔ, Jezu xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó na xoɖɛ bo byɔ ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ni wá, bo lɛ́ byɔ ɖɔ jlǒ tɔn ni nyí wiwa ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí. Enyi mǐ byɔ nǔ taji hugǎn enɛ lɛ gudo ɔ kɛɖɛ jɛn mǐ na byɔ nǔ e hudo mǐɖesu lɛ é bɔ Jezu ɖɔ. Enyi mǐ nɔ sɔ́ Jehovah kpo jlǒ tɔn kpo ɖó nukɔn ɖò ɖɛ  mǐtɔn lɛ mɛ ɔ, nǔ e ɖò taji nú mǐ hugǎn lɛ é xlɛ́ wɛ mǐ ɖè nɛ.

13. Nɛ̌ ɖɛ mǐtɔn lɛ ka ɖó na ɖi ga sɔ?

13 Nɛ̌ ɖɛ mǐtɔn lɛ ka ɖó na ɖi ga sɔ? Biblu ɖɔ ǎ. Ðɛ mǐtɔn lɛ sixu hwe gli alǒ ɖi ga, sɔgbe kpo ninɔmɛ ɔ kpo. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ sixu xoɖɛ klewun ɖé cobo ɖu nǔ, amɔ̌, hwenu e mǐ ɖò kú dó nú Jehovah wɛ é alǒ ɖò linkpɔ́n mǐtɔn lɛ ɖɔ n’i wɛ é ɔ, ɖɛ mǐtɔn sixu ɖi ga.  (1 Samuwɛli 1:12, 15) Mǐ jló na xoɖɛ gaga bo dó hu jì nú mɛ ɖevo lɛ lee mɛɖé lɛ wà gbɔn ɖò Jezu sín azǎn gbè é ǎ. (Luki 20:46, 47) Ðɛ mɔhun lɛ nɔ ɖɔ nùɖé nú Jehovah ǎ. Nǔ e nyí nǔ taji nú Jehovah é wɛ nyí ɖɔ mǐ ni xoɖɛ sín ayi mǐtɔn mɛ.

14. Azɔn nabi mǐ ka ɖó na nɔ xoɖɛ? Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ dó Jehovah wu?

14 Azɔn nabi mǐ ka ɖó na nɔ xoɖɛ? Jehovah byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ ɖɔ xó nú emi ɖò gbesisɔmɛ. Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ɖó na “nɔ ɖókan dó ɖɛxixo wu,” bo “nɔ xoɖɛ hwebǐnu,” lobo ‘ma nɔ gɔn ɖɛ xò ó.’ (Hlɔmanu lɛ 12:12; 1 Tɛsalonikinu lɛ 5:17; 1 Timɔtée 5:5) Jehovah ɖò gbesisɔmɛ hwebǐnu bo na ɖótó ɖɛ mǐtɔn lɛ. Mǐ sixu dokú n’i gbè bǐ  gbè nú wanyiyi tɔn kpo alɔhundonanǔmɛ tɔn kpo. Mǐ sixu lɛ́ byɔ ɛ ɖɔ é ni xlɛ́ ali mǐ, na hlɔnhlɔn mǐ, bo lɛ́ dó gbɔ nú mǐ. Enyi wǔ e Jehovah jɔ mǐ bɔ mǐ na xoɖɛ sɛ́dó è é xɔ akwɛ ɖò nukún mǐtɔn mɛ nugbǒ nugbǒ ɔ, mǐ na zán ali e hun nú mǐ lɛ é bǐ dó ɖɔ xó n’i.

15. Aniwu mǐ ka ɖó na ɖɔ “nicɛ” ɖò fifonu ɖɛ ɖé tɔn?

15 Aniwu mǐ ka ɖó na ɖɔ “amǐ [alǒ nicɛ]” ɖò fifonu ɖɛ ɖé tɔn? Xókwin “nicɛ” ɔ sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ “é ni cɛ́,” alǒ “é ni nyí mɔ̌.” Enɛ xlɛ́ ɖɔ mǐ mɔ nukúnnú jɛ nǔ e mǐ ɖɔ ɖò ɖɛ ɔ mɛ lɛ é wu, enɛ wɛ nyí ɖɔ mǐ xoɖɛ ɔ kpo ayi bǐ kpo. (Ðɛhan 41:14) Biblu lɛ́ kplɔ́n mǐ ɖɔ é sɔgbe ɖɔ mǐ ni nɔ ɖɔ “nicɛ” dó dò alǒ d’aga ɖò ɖɛ agbawungba tɔn lɛ sín fifonu bo dó xlɛ́ ɖɔ mǐ yí gbè nú nǔ e è ɖɔ lɛ é.​—1 Tan 16:36; 1 Kɔlɛntinu lɛ 14:16.

LEE MAWU NƆ SÈ ÐƐ MǏTƆN LƐ GBƆN É

16. Jehovah ka nɔ sè ɖɛ mǐtɔn lɛ dóó à? Tinmɛ.

16 Jehovah ka nɔ sè ɖɛ mǐtɔn lɛ dóó à? Ganji, é nɔ wà mɔ̌. Biblu ɖɔ dó Jehovah wu ɖɔ é “wɛ nɔ sè ɖɛ.” (Ðɛhan 65:3) Jehovah nɔ ɖótó ɖɛ e gbɛtɔ́ livi mɔkpan nɔ xò kpo ayijlɔjlɔ kpo lɛ é, bo nɔ na sìnkɔn na. Ali vovo gègě nu wɛ é ka nɔ wà mɔ̌ ɖè.

17. Nɛ̌ Jehovah ka nɔ zán wɛnsagun lɛ kpo mɛ e nɔ sɛ̀n ɛ ɖò ayikúngban jí lɛ é kpo dó na sìnkɔn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ gbɔn?

17 Jehovah nɔ zán wɛnsagun tɔn lɛ kpo mɛ e nɔ sɛ̀n ɛ ɖò ayikúngban jí lɛ é kpo dó na sìnkɔn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ. (Eblée lɛ 1:13, 14) Mɛ gègě ko xoɖɛ sɛ́dó Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ emi bonu emi na mɔ nukúnnú jɛ Biblu mɛ, bɔ ɖɛ ɔ gudo zaan ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖokpo wá xúxú hɔn nú ye. Biblu xlɛ́ ɖɔ wɛnsagun lɛ nɔ ɖó alɔ ɖò “Wɛnɖagbe” ɔ jijla gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí mɛ. (Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 14:6.) Gɔ́ na ɔ, gègě mǐtɔn ko xoɖɛ sɛ́dó Jehovah dó tagba tawun ɖé jí alǒ dó hudo tawun ɖé jí, bɔ enɛ gudo ɔ, mǐ  mɔ nǔ e sín hudo mǐ ɖó é sín Klisanwun sunnu alǒ nyɔnu ɖé gɔ́n.​—Nùnywɛxó 12:25; Jaki 2:16.

Jehovah sixu sè ɖɛ mǐtɔn gbɔn alɔdo e mǐ nɔ mɔ sín Klisanwun ɖevo lɛ gɔ́n é gblamɛ

18. Nɛ̌ Jehovah ka nɔ zán gbigbɔ mímɛ́ tɔn kpo Biblu kpo dó na sìnkɔn nú ɖɛ lɛ gbɔn?

18 Jehovah nɔ zán gbigbɔ mímɛ́ tɔn dó na sìnkɔn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ. Enyi mǐ xoɖɛ bo byɔ alɔdo bo na ɖí xwi xá tagba ɖé ɔ, é sixu zán gbigbɔ mímɛ́ tɔn dó na mǐ alixlɛ́mɛ kpo hlɔnhlɔn kpo. (2 Kɔlɛntinu lɛ 4:7) Jehovah nɔ lɛ́ zán Biblu dó na sìnkɔn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ bo nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ site dó nǔ e nùnywɛ kpé lɛ é jí. Enyi mǐ ɖò Biblu xà wɛ ɔ, mǐ sixu mɔ wemafɔ ɖěɖee na d’alɔ mǐ lɛ é. Jehovah sixu lɛ́ sísɛ́ nɔví ɖé b’ɛ na na nǔ e sín hudo mǐ ɖò é sín xósin ɖò kplé ɖé jí, alǒ é na bló bɔ mɛxo agun tɔn ɖé na má nùɖé xá mǐ sín Biblu mɛ.​—Galatinu lɛ 6:1.

19. Etɛwu é ka sixu cí nú mǐ ɖɔ Jehovah kún na sìnkɔn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ ó?

19 Amɔ̌ hweɖelɛnu ɔ, mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Etɛwu Jehovah ma ka ko na sìnkɔn nú ɖɛ ce lɛ ǎ?’ Flín ɖɔ é tuùn hwenu e é na na sìnkɔn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ é kpo lee é na wà mɔ̌ gbɔn é kpo. É tuùn nǔ e sín hudo mǐ ɖó é. É sixu byɔ ɖɔ mǐ ni ɖókan dó ɖɛxixo wu nú hwenu ɖé, bo dó xlɛ́ ɖɔ nǔ e byɔ wɛ mǐ ɖè é ɖu ayi mɛ nú mǐ tawun, alǒ bo dó xlɛ́ ɛ ɖɔ mǐ ɖó nùɖiɖi n’i nugbǒ nugbǒ. (Luki 11:5-10) Hweɖelɛnu ɔ, Jehovah nɔ na sìnkɔn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ ɖò ali e nu mǐ ma ɖó nukún tɔn ɖè ǎ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ sixu xoɖɛ sɛ́dó Jehovah dó tagba syɛnsyɛn ɖé wu, bɔ é gbɔ tagba ɔ ɖè síìn nú mǐ bo ka na hlɔnhlɔn mǐ bɔ mǐ na dɛ ɖ’enu.​—Filipunu lɛ 4:13.

20. Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah hwɛhwɛ?

20 Wǔ ɖaxó wɛ Jehovah jɔ mǐ bɔ mǐ na xoɖɛ sɛ́dó è! Mǐ sixu ɖeji ɖɔ é na sè ɖɛ mǐtɔn. (Ðɛhan 145:18) Lee mǐ nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah sín ayi mɛ hwɛhwɛ sɔ é ɔ, mɔ̌ wɛ xɔ́ntɔn e mǐ zun xá ɛ é na vɛ́ sɔ.