Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 18

Un ka Ðó Na Sɔ́ Gbɛ̀ Ce Jó nú Mawu Bo Bló Baptɛm Wɛ À?

Un ka Ðó Na Sɔ́ Gbɛ̀ Ce Jó nú Mawu Bo Bló Baptɛm Wɛ À?

1. Etɛ a ka sixu lin hwenu e a kplɔ́n wema elɔ ganji gudo é?

A KO kplɔ́n nugbǒ Biblu tɔn gègě hwenu e a ɖò wema elɔ kplɔ́n wɛ é, ɖi akpá gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn e Mawu dó é, ninɔmɛ mɛkúkú lɛ tɔn, kpo nukúnɖiɖo fínfɔ́n sín kú tɔn kpo. (Nùnywɛtɔ́xó 9:5; Luki 23:43, NWT; Jaan 5:28, 29; Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4) A sixu ko jɛ kplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn yì jí bo ɖi ɖɔ ye wɛ ɖò sinsɛn nugbǒ ɔ bló wɛ. (Jaan 13:35) Hwi kpo Jehovah kpo sixu ko jɛ vivɛ̌ jí tawun, bɔ a sixu ko ɖɔ ɖɔ emi na sɛ̀n ɛ. Enɛ wu ɔ, a sixu lin ɖɔ: ‘Etɛ un ka ɖó na wà dìn bo na sɛ̀n Mawu?’

2. Etɛwu nya Etiopíinu ɖé ka ba na bló baptɛm?

 2 Nǔ e nya Etiopíinu e nɔ gbɛ̀ ɖò Jezu hwenu é ɖé lin é nɛ. Hweɖenu ɖò fínfɔ́n sín kú Jezu tɔn gudo ɔ, ahwanvu Jezu tɔn Filipu ɖɔ Mawuxó nú nya ɔ. Filipu ɖexlɛ́ ɛ ɖɔ Jezu wɛ nyí Mɛsiya ɔ. Nǔ e nya Etiopíinu ɔ kplɔ́n tlolo é sɔ́ akpàkpà ɛ kaka bɔ é ɖɔ: “Kpɔ́n! Sìn ɖíe; etɛ ka sɔ́ na gbɛ́ ɖɔ un ma [bló baptɛm] ó.”​—Mɛ́sɛ́dó 8:26-36.

3. (a) Gbè tɛ Jezu ka ɖè nú ahwanvu tɔn lɛ? (b) Nɛ̌ è ka ɖó na bló baptɛm nú mɛɖé gbɔn?

3 Biblu kplɔ́n mɛ nyì wɛn ɖɔ enyi a jló na sɛ̀n Jehovah ɔ, a ɖó na bló baptɛm. Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: ‘Mi kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu ce, lobo bló baptɛm nú ye.’ (Matie 28:19) Jezu lɛ́ sɔ́ kpɔ́ndéwú ɔ ɖ’ayǐ bɔ éɖesu bló baptɛm. È nylɔ́ ɛ dó sìn ɔ mɛ bǐ, è kɔn sìn dó ta n’i kpowun ǎ. (Matie 3:16) Égbé ɔ, enyi è ɖò baptɛm bló nú Klisanwun ɖé wɛ ɔ, è ɖó na nylɔ́ ɛ dó sìn mɛ bǐ.

4. Etɛ baptɛm towe ka na xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ?

4 Enyi a bló baptɛm ɔ, é na xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ ɖɔ a jló na huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn nugbǒ nugbǒ bo na sɛ̀n ɛ. (Ðɛhan 40:8, 9) Enɛ wu ɔ, a sixu kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Etɛ lɛ un ka ɖó na wà cobo na bló baptɛm?’

NUKÚNNÚMƆJƐNǓMƐ KPO NÙÐIÐI KPO

5. (a) Etɛ a ka ɖó na wà jɛ nukɔn cobo na sixu bló baptɛm? (b) Etɛwu kplé Klisanwun tɔn lɛ ka nyí nǔ taji?

5 Cobonu a na sixu bló baptɛm ɔ, a ɖó na tuùn Jehovah kpo Jezu kpo. A ko jɛ enɛ bló jí gbɔn Biblu kplɔnkplɔn gblamɛ. (Xà Jaan 17:3.) Amɔ̌, enɛ ko kpé ǎ. Biblu ɖɔ ɖɔ a ɖó na ɖó “nukúnnúmɔjɛnǔmɛ” jlǒ Jehovah tɔn tɔn “titewungbe.” (Kolosinu lɛ 1:9)  Kplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn na d’alɔ we bɔ a na vɛ́ kpo Jehovah kpo d’eji. Enɛ nyí hwɛjijɔ taji e wu a na nɔ yì kplé enɛ lɛ ɖò gbesisɔmɛ é ɖokpo.​—Eblée lɛ 10:24, 25.

Cobonu a na bló baptɛm ɔ, a ɖó na kplɔ́n Biblu

6. Nɛ̌ a ka na tuùn nǔ dó Biblu wu sɔ hwɛ̌ cobo sixu bló baptɛm?

6 É ɖò wɛn ɖɔ Jehovah kún ɖó nukún ɖɔ a ni tuùn nǔ e ɖò Biblu mɛ lɛ é bǐ cobo bló baptɛm ó. É ɖó nukún ɖɔ nya Etiopíinu ɔ ni tuùn nǔ lɛ bǐ cobo bló baptɛm ǎ. (Mɛsɛ́dó 8:30, 31) Mǐ na kpó ɖò nǔ kplɔ́n dó Mawu wu wɛ kaka sɔyi. (Nùnywɛtɔ́xó 3:11) Amɔ̌, cobonu a na bló baptɛm ɔ, é hwe bǐ ɔ, a ɖó na tuùn nùkplɔnmɛ nukɔn nukɔntɔn e ɖò Biblu mɛ lɛ é bo yí gbè na.​—Eblée lɛ 5:12.

7. Alɔ tɛ nǔ e a kplɔ́n ɖò Biblu mɛ lɛ é ka dó we?

7 Biblu ɖɔ: “Nú mɛɖé ma ɖó nùɖiɖi ǎ ɔ, nǔ tɔn sixu nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ǎ.” (Eblée lɛ 11:6) Enɛ wu ɔ, a ɖó na ɖó nùɖiɖi hwɛ̌ cobo sixu bló baptɛm. Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ mɛɖé lɛ ɖò toxo Kɔlɛnti tɔn hwexónu tɔn ɔ mɛ, bo sè nǔ e ahwanvu Jezu tɔn lɛ kplɔ́n mɛ lɛ é, bo “ɖi nǔ nú Jezu, bo [bló baptɛm].” (Mɛsɛ́dó 18:8) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, nǔ e a kplɔ́n ɖò Biblu mɛ lɛ é ko d’alɔ we bɔ a ɖó nùɖiɖi nú akpá Mawu tɔn lɛ kpo hlɔnhlɔn e vɔsisa Jezu tɔn ɖó bo sixu hwlɛn mǐ sín hwɛ kpo kú kpo sí é kpo.​—Jozuwée 23:14; Mɛsɛ́dó 4:12; 2 Timɔtée 3:16, 17.

ÐƆ NUGBǑ BIBLU TƆN LƐ NÚ MƐ ÐEVO LƐ

8. Etɛ ka na sísɛ́ we bɔ a na ɖɔ nǔ e a ko kplɔ́n lɛ é nú mɛ ɖevo lɛ?

8 Lee a ɖò Biblu kplɔ́n wɛ bo ɖò lee é ɖò alɔ dó we wɛ ɖò gbɛzán towe mɛ é mɔ wɛ sɔ é ɔ, mɔ̌ wɛ nùɖiɖi towe na lɛ́ syɛn d’eji sɔ. A na jló na ɖɔ nǔ e kplɔ́n wɛ  a ɖè é nú mɛ ɖevo lɛ. (Jelemíi 20:9; 2 Kɔlɛntinu lɛ 4:13) Amɔ̌, mɛ̌ mɛ̌ e a ka ɖó na ɖɔ na?

Nùɖiɖi ɖó na sísɛ́ we bɔ a na ɖɔ nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é nú mɛ ɖevo lɛ

9, 10. (a) Mɛ̌ mɛ̌ e a ka sixu jɛ nǔ e a ko kplɔ́n lɛ é má xá jí? (b) Nú a jló na jɛ Mawuxó ɖɔ kpo agun ɔ kpo jí ɔ, etɛ a ka ɖó na wà?

9 A sixu jló na ɖɔ nǔ e kplɔ́n wɛ a ɖè lɛ é nú hɛnnumɔ towe lɛ, xɔ́ntɔn towe lɛ, mɛ e ɖò xá towe mɛ lɛ é, alǒ azɔ̌gbɛ́ towe lɛ. Enɛ nyɔ́ tawun, amɔ̌, nɔ wà mɔ̌ hwebǐnu kpo xomɛnyínyɔ́ kpo kpodo wanyiyi kpan. É ɖò wɛn ɖɔ a na wá kpéwú bo na jɛ Mawuxó ɖɔ kpo agun ɔ kpo jí. Enyi a mɔ ɖɔ emi ɖò gbesisɔmɛ bo na wà mɔ̌ ɔ, a sixu ɖɔ nú Kúnnuɖetɔ́ e ɖò Biblu kplɔ́n we wɛ é ɖɔ emi jló na jɛ Mawuxó ɖɔ kpo agun ɔ kpo jí. Enyi é lin ɖɔ a ko sɔgbe bo lɛ́ ɖò gbɛ̀ zán sɔgbe kpo nugbodòdó Biblu tɔn lɛ kpo wɛ ɔ, mɛxo agun tɔn wè na mɔ hwi kpo é kpo.

10 Etɛ ka na jɛ hwenu e mi na mɔ miɖée é? Mɛxo lɛ na ɖɔ xó xá we bo na kpɔ́n ɖɔ a ka mɔ nukúnnú jɛ nùkplɔnmɛ nukɔn nukɔntɔn Biblu tɔn lɛ mɛ bo ɖi nǔ nú ye à jí, a ka nɔ setónú nú nǔ e Biblu ɖɔ lɛ é ɖò gbɛzinzan towe ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ à jí, bo na lɛ́ kpɔ́n ɖɔ a ka jló na huzu ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ mɛ dóó à jí. Flín ɖɔ mɛxo agun tɔn lɛ nɔ kpé nukún dó hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ bǐ wu, kaka jɛ hwi lɔ jí, hǔn, ma nú xɛsi ɖi we bonu a gɔn xó ɖɔ nú ye ó. (Mɛsɛ́dó 20:28; 1 Piyɛ́ɛ 5:2, 3) Kplé enɛ gudo ɔ, nú a sixu jɛ Mawuxó ɖɔ kpo agun ɔ kpo jí ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ na ɖɔ nú we.

11. Etɛwu é ka nyí nǔ taji tawun ɖɔ a ni bló huzuhuzu ɖé lɛ cobo jɛ Mawuxó ɖɔ kpo agun ɔ kpo jí?

11 Mɛxo lɛ sixu tinmɛ nú we ɖɔ a ɖó na bló huzuhuzu ɖé lɛ cobo sixu jɛ Mawuxó ɖɔ kpo agun ɔ kpo jí.  Etɛwu é ka nyí nǔ taji tawun ɖɔ a ni bló huzuhuzu enɛ lɛ? Ðó enyi mǐ ɖò xó ɖɔ nú mɛ ɖevo lɛ dó Jehovah wu wɛ ɔ, afɔ tɔn sɔ́ ɖó te wɛ mǐ ɖè nɛ, bɔ mǐ ɖó na zán gbɛ̀ ɖó alɔkpa ɖé b’ɛ na kpa susu n’i.​—1 Kɔlɛntinu lɛ 6:9, 10; Galatinu lɛ 5:19-21.

HWƐVƐ́NÚMƐ KPO KƆLILƐ SÍN HWƐ MƐTƆN LƐ GUDO KPO

12. Etɛwu hwɛ gbɛtɔ́ lɛ bǐ tɔn ka ɖó na vɛ́ nú ye?

12 É lɛ́ kpò nǔ ɖevo bɔ a ɖó na bló cobo sixu bló baptɛm. Mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Hwɛ mitɔn lɛ ni vɛ́ nú mi, bonu mi lɛkɔ sín ye gudo.’ (Mɛsɛ́dó 3:19) Etɛ hwɛvɛ́númɛ ka nyí? Tinmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ nǔ ɖebǔ e mǐ ko wà nyì dò é ni vɛ́ nú mǐ tawun. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi a ko zán gbɛ̀ kwijikwiji ɖ’ayǐ ɔ, é ɖó na vɛ́ nú we. Enyi a na bo tlɛ ko wà nǔ e wu a kpé é bǐ ɖò gbɛ̀ towe mɛ bo nɔ wà nǔ e sɔgbe é ɔ, hwɛ towe lɛ ɖó na lɛ́ vɛ́ nú we, ɖó mǐ bǐ wɛ nyí hwɛhutɔ́ bo ɖó na byɔ hwɛsɔkɛ Mawu.​—Hlɔmanu lɛ 3:23; 5:12.

13. Etɛ ka nyí tinmɛ ‘kɔlilɛ sín hwɛ gudo’ tɔn?

13 Enyi hwɛ towe lɛ vɛ́ nú we kpowun ɔ, é ko kpé wɛ à? Eǒ. Piyɛ́ɛ ɖɔ ɖɔ hwi ɖó na lɛ́ ‘lɛkɔ sín ye gudo.’ Enɛ xlɛ́ ɖɔ a ɖó na jó walɔ nyanya ɖebǔ e ɖò fɛn towe nu é dó bo jɛ nǔ ɖagbe wà jí. Bo na dó xlɛ́ enɛ ɔ, mǐ ni ɖɔ ɖɔ a ɖò ali jí xwè fí ɖé azɔn nukɔntɔn ɔ. Táan ɖé gudo ɔ, a wá mɔ ɖɔ emi wlí ali ɔ gbɔ. Etɛ a ka na wà? É ɖò wɛn ɖɔ a na ɖè wezun kpò, na nɔte, bo na lɛkɔ lobo na wá wlí ali e sɔgbe é. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, ee a ɖò Biblu kplɔ́n wɛ é ɔ, a sixu mɔ ɖɔ nùwalɔ ɖé lɛ alǒ nùɖé lɛ tíìn ɖò gbɛzán towe mɛ bɔ a ɖó na huzu. Ðò gbesisɔmɛ bo na ‘lɛkɔ sín ye gudo,’ enɛ wɛ nyí ɖɔ a ni bló huzuhuzu e ɖò dandan lɛ é, bo jɛ nǔ e sɔgbe é wà jí.

 ZĚ HWIÐÉE JÓ NÚ MAWU

A ko d’akpá nú Jehovah ɖɔ emi na sɛ̀n ɛ à?

14. Nɛ̌ a ka na zé hwiɖée jó nú Mawu gbɔn?

14 Afɔ taji ɖevo e a ɖó na ɖè cobo na bló baptɛm é wɛ nyí ɖɔ a na hwiɖée nú Jehovah. Enyi a na zé hwiɖée jó nú Jehovah hǔn, xoɖɛ bo d’akpá ɖɔ emi na sɛ̀n éɖokpo bɔ jlǒ tɔn wiwa na nyí nǔ taji hugǎn ɖò gbɛzinzan towe mɛ.​—Sɛ́nflínmɛ 6:15.

15, 16. Etɛ ka nɔ sísɛ́ mɛɖé bɔ é nɔ zé éɖée jó nú Mawu?

15 Enyi a d’akpá ɖɔ emi na sɛ̀n Jehovah kɛɖɛ ɔ, é cí ɖɔ a d’akpá ɖɔ emi na zán gbɛhwenu towe e kpò é kpo mɛ e a yí wǎn na é ɖé kpo ɖɔhun. Mǐ ni ɖɔ ɖɔ sunnu ɖé kpo nyɔnu ɖé kpo byɔ xɔ́ntɔn mɛ. Enyi sunnu ɔ ɖò nyɔnu ɔ tuùn d’eji wɛ ɔ, é nɔ wá yí wǎn n’i, bo nɔ jló na da ɛ. Nǔ syɛnsyɛn ɖé wɛ nǔ enɛ nyí có, sunnu ɔ nɔ ɖò gbesisɔmɛ bo na yí gbè nú azɔ̌ e é byɔ é, ɖó é yí wǎn n’i wutu.

16 Enyi a ɖò nǔ kplɔ́n dó Jehovah wu wɛ ɔ, a na wá yí wǎn n’i bo na jló na wà nǔ e wu a kpé lɛ é bǐ dó sɛ̀n ɛ. Enɛ na sísɛ́ we bɔ a na xoɖɛ bo d’akpá ɖɔ emi na sɛ̀n ɛ. Biblu ɖɔ ɖɔ mɛɖebǔ jló na xwedó Jezu ɔ, é ɖó na “jó tito éɖesunɔ tɔn lɛ dó.” (Maki 8:34) Etɛ ka nyí tinmɛ enɛ tɔn? Tinmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ a na sɔ́ tónúsíse nú Jehovah ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ ɖò gbɛzán towe mɛ. Nǔ e jló Jehovah lɛ é nyí nǔ taji hú jlǒ towe ɖesu lɛ kpo nǔ e gbé a nɔ nya lɛ é kpo.​—1 Piyɛ́ɛ 4:2.

MA ÐI XƐSI ÐƆ EMI NA ÐÈ AFƆ NYÌ DÒ Ó

17. Etɛwu mɛɖé lɛ ma ka nɔ zé yeɖée jó nú Jehovah ǎ?

17 Mɛɖé lɛ nɔ zé yeɖée jó nú Jehovah ǎ, ɖó ye nɔ ɖi xɛsi ɖɔ emi kún sixu nɔ gbeji nú akpá e emi dó n’i ɖɔ emi na sɛ̀n ɛ é ó. Ye nɔ ɖɔ emi kún jló na dó winnya  Jehovah ó, alǒ ba hwɛjijɔ ɖɔ enyi emi ma zé emiɖée jó n’i ǎ ɔ, emi kún na ɖó nǔ e emi wà lɛ é sín gbè n’i ó.

18. Etɛ ka na d’alɔ we bɔ a na ɖu ɖò xɛsi ɖebǔ e a nɔ ɖi ɖɔ emi taa dó winnya Jehovah é jí?

18 Wanyiyi e a ɖó nú Jehovah é na d’alɔ we, bɔ a na ɖu ɖò xɛsi ɖebǔ e a nɔ ɖi ɖɔ emi taa dó winnya ɛ é jí. Ðó a yí wǎn n’i wutu ɔ, a na wà nǔ e wu a kpé lɛ é bǐ bo na nɔ gbeji nú akpá e a dó n’i é. (Nùnywɛtɔ́xó 5:3; Kolosinu lɛ 1:10) A na mɔ ɖɔ jlǒ Jehovah tɔn wiwa kún vɛwǔ dín ó. Mɛsɛ́dó Jaan wlan ɖɔ: “Wǎn yí nú Mawu wɛ nyí è ni nyì sɛ́n tɔn lɛ; sɛ́n tɔn lɛ ka vɛ́ nyì ǎ.”​—1 Jaan 5:3.

19. Etɛwu a ma ka ɖó na ɖi xɛsi dó hwiɖée zízé jó nú Jehovah wu ǎ?

19 Mɛ maɖóblɔ̌ jɛn a na nyí hwɛ̌ cobo na zé hwiɖée jó nú Jehovah ǎ. É nɔ ɖó nǔ e mǐ ma sixu wà ǎ é nukún ɖò mǐ sí gbeɖé ǎ. (Ðɛhan 103:14) É na d’alɔ we bɔ a na wà nǔ e sɔgbe é. (Ezayíi 41:10) Ðeji dó Jehovah wu kpo ayi towe bǐ kpo, enɛ ɔ, “é na xlɛ́ ali we.”​—Nùnywɛxó 3:5, 6.

ÐƆ ÐÒ MƐ BǏ NUKƆN BÁ MƆ HWLƐNGÁN

20. Enyi a zé hwiɖée jó nú Mawu gudo ɔ, afɔɖiɖe tɛ ka bɔ d’ewu?

20 A lin ɖɔ emi ko ɖò gbesisɔmɛ bo na zé emiɖée jó nú Jehovah wɛ à? Ee a ko zé hwiɖée jó nú Jehovah gudo é ɔ, a ɖò gbesisɔmɛ bo na ɖè afɔ e bɔ d’ewu é nɛ. A ɖó na bló baptɛm.

21, 22. Nɛ̌ a ka sixu yí nùɖiɖi towe sín gbè ɖò “mɛ bǐ nukɔn” gbɔn?

21 Nǔ titoblonúnǔtɔ́ kplékplé mɛxo lɛ tɔn tɔn agun towe tɔn ni tuùn ɖɔ a ko zé hwiɖée jó nú Jehovah bo jló na bló baptɛm. Enɛ gudo ɔ, é na bló tuto bɔ mɛxo ɖé lɛ na bló vɔ̌gbɔnji nùkplɔnmɛ nukɔn nukɔntɔn  Biblu tɔn lɛ tɔn xá we. Enyi ye yí gbè ɖɔ a sɔgbe ɔ, ye na ɖɔ nú we ɖɔ a hɛn ɔ a sixu bló baptɛm ɖò kpléɖókpɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn e na bɔ d’ewu é hwenu. Ðò kpléɖókpɔ́ ɔ jí ɔ, è na tinmɛ nǔ e baptɛm nyí é ɖò xóɖiɖɔ ɖé hwenu. Xóɖɔtɔ́ e ɖò xóɖiɖɔ ɔ xwlé mɛ wɛ é na kàn nǔ klewun klewun wè byɔ mɛ e ko ɖò gbesisɔmɛ nú baptɛm lɛ é. Gbɔn xósin  nina nú nùkanbyɔ enɛ lɛ gblamɛ ɔ, a na yí nùɖiɖi towe sín gbè ɖò “mɛ bǐ nukɔn.”​—Hlɔmanu lɛ 10:10.

22 Enɛ gudo ɔ, a na bló baptɛm. È na nylɔ́ we dó sìn mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́. Baptɛm na xlɛ́ mɛ lɛ bǐ ɖɔ a ko zé  hwiɖée jó nú Jehovah, bɔ dìn ɔ a nyí ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ mɛ.

NǓ E BAPTƐM TOWE SÍN TINMƐ NYÍ É

23. Etɛ ka nyí tinmɛ baptɛm blóbló ɖò “Tɔ́ ɔ, Vǐ ɔ, kpodo [gbigbɔ mímɛ́] ɔ kpo sín nyikɔ” mɛ tɔn?

23 Jezu ɖɔ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ɖó na bló baptɛm ɖò “Tɔ́ ɔ, Vǐ ɔ, kpodo [gbigbɔ mímɛ́] ɔ kpo sín nyikɔ” mɛ. (Xà Matie 28:19.) Etɛ ka nyí tinmɛ enɛ tɔn? Tinmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ a tuùn acɛ e Jehovah ɖó é kpo azɔ̌ e Jezu ɖó ɖò linlin Mawu tɔn mɛ é kpo, gɔ́ nú lee Mawu nɔ zán gbigbɔ mímɛ́ tɔn dó wà jlǒ tɔn gbɔn é.​—Ðɛhan 83:19; Matie 28:18; Galatinu lɛ 5:22, 23; 2 Piyɛ́ɛ 1:21.

Hwenu e a bló baptɛm é ɔ, a xlɛ́ ɖɔ emi na wà jlǒ Mawu tɔn

24, 25. (a) Etɛ baptɛm ka nɔte na? (b) Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò wemata gudo tɔn ɔ mɛ?

24 Nǔ taji tawun ɖé wɛ baptɛm nyí. Hwenu e è nylɔ́ we dó sìn ɔ mɛ bǐ é ɔ, é xlɛ́ ɖɔ a kú nú gbɛzinzan towe xóxó ɔ, alǒ a jó dó. Sìn ɔ glɔ tíntɔ́n sín xlɛ́ ɖɔ a na bɛ́ gbɛzán yɔyɔ̌ ɖé, bo na wà jlǒ Mawu tɔn. É xlɛ́ ɖɔ a na sɛ̀n Jehovah sín hwenɛnu ɖido. Flín ɖɔ é kún nyí gbɛtɔ́ ɖé, tutoblonunu ɖé alǒ azɔ̌ ɖé wɛ a zé hwiɖée jó na ó, loɔ, Jehovah wɛ a zé gbɛzán towe jó na.

25 Zě e a zé hwiɖée jó nú Mawu é na d’alɔ we bɔ a na tɛnkpɔn bo zun xɔ́ntɔn vívɛ́ xá ɛ. (Nùnywɛxó 3:32) Enɛ xlɛ́ ɖɔ mɛɖé na mɔ hwlɛngán ɖó baptɛm e é bló é wutu kpowun ǎ. Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ: “Mi wà azɔ̌ kpo xɛsi kpo, kpodo sísɔ́sísɔ́ kpan nú hwlɛngán mitɔn na nyí hwlɛngán kpíkpé.” (Filipunu lɛ 2:12) Baptɛm ɔ bìbɛ̌ kpowun wɛ é nyí. Amɔ̌, nɛ̌ a ka sixu sɛkpɔ Jehovah d’eji gbɔn? Wemata gudo tɔn wema elɔ tɔn na na xósin nú nùkanbyɔ enɛ.