Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 7

È Na Fɔ́n Mɛ Sín Kú!

È Na Fɔ́n Mɛ Sín Kú!

1-3. Etɛ ka wlí mǐ mɛ bǐ dó ganmɛ? Nɛ̌ Jehovah ka na ɖè mǐ nyite gbɔn?

MǏ NI ɖɔ ɖɔ è dá hwɛ nú we bɔ a na sɛ̀n gan kaka bo kú, ɖó hwɛ e a ma hu ǎ é ɖé wu. Nukúnɖiɖo ɖě sɔ́ ɖè bɔ a na tɔ́n ǎ. É cí ɖɔ sɔgudo towe d’ablu, bɔ nùɖé ka ɖé bɔ a sixu wà ǎ ɖɔhun. Amɔ̌, hwenu e nukúnɖiɖo ɖě ma sɔ́ ɖè nú we ǎ é ɔ, a wá mɔ ɖɔ mɛɖé tíìn bo kpéwú bo na ɖè we nyite, bɔ é ka d’akpá ɖɔ emi na d’alɔ we! Nɛ̌ é ka na cí nú we?

2 Mǐ mɛ bǐ wɛ nyí gantɔ́ nú kú. Mǐ na bo wà nǔ ɖebǔ ɔ, mǐ sixu xò gló è ǎ. Amɔ̌, Jehovah kpéwú bo na ɖè mǐ nyite sín kú sí. Lobɔ é d’akpá ɖɔ “kɛntɔ́ gudo tɔn e sín kún è na sú dó ɔ wɛ nyí kú.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 15:26.

3 Enyi xɛsi ma sɔ́ na ɖi we dó kú wu ǎ ɔ, kpɔ́n lee agbɔ̌n towe na jɛ dò sɔ é! Amɔ̌, é nyí ɖɔ Jehovah na ɖè kú síìn kɛɖɛ wɛ ǎ. É na lɛ́vɔ fɔ́n mɛ e ko kú lɛ é wá gbɛ̀. Lin tamɛ kpɔ́n dó lè e enɛ na hɛn wá nú we é jí. É d’akpá ɖɔ “mɛ e kú lɛ” é na lɛ́vɔ wá nɔ gbɛ̀. (Ezayíi 26:19) Enɛ wɛ Biblu ylɔ ɖɔ fínfɔ́n sín kú.

HWENU E MƐVÍVƐ́ ÐÉ KÚ É

4. (a) Etɛ ka sixu ɖ’alɔ akɔ́n jí nú mǐ hwenu e hɛnnumɔ alǒ xɔ́ntɔn ɖé kú nú mǐ é? (b) Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí Jezu sín xɔ́ntɔn vívɛ́ ɖé lɛ?

4 Hwenu e hɛnnumɔ alǒ xɔ́ntɔn vívɛ́ ɖé kú nú mǐ é ɔ, wuvɛ̌ e mǐ nɔ sè é kpo aluwɛ e mɛ mǐ  nɔ nɔ é kpo sixu túnflá. Mǐ nɔ mɔ ɖɔ xó ɖě kún sɔ́ kpò ó. Nǔ ɖě ɖè bɔ mǐ sixu bló bɔ mɛ enɛ na lɛkɔ wá gbɛ̀ ǎ. Amɔ̌, Biblu ɖ’alɔ akɔ́n jí nú mǐ tawun. (Xà 2 Kɔlɛntinu lɛ 1:3, 4.) Mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó kpɔ́ndéwú e xlɛ́ ɖɔ Jehovah kpo Jezu kpo jló ɖesu bo na fɔ́n mɛvívɛ́ mǐtɔn lɛ é ɖokpo jí. Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é nɔ yì ba Lazáa kpo nɔví nyɔnu tɔn Mata kpo Mali kpo kpɔ́n hwɛhwɛ. Ye mɛ atɔn lɛ bǐ wɛ nyí xɔ́ntɔn vívɛ́ Jezu tɔn lɛ. Biblu ɖɔ: “Jezu . . . yí wǎn nú [Mata] kpodo nɔví tɔn nyɔnu ɔ kpo, kpodo Lazáa kpan.”​—Jaan 11:3-5.

5, 6. (a) Etɛ Jezu ka wà hwenu e é mɔ hɛnnumɔ Lazáa tɔn lɛ kpo xɔ́ntɔn tɔn lɛ kpo ɖò aluwɛ mɛ é? (b) Etɛwu lee nǔ nɔ cí nú Jezu dó kú wu é tuùntuùn ka ɖ’alɔ akɔ́n jí nú mɛ?

5 É wá sù gbè ɖokpo bɔ Lazáa kú. Jezu yì alɔ ɖ’akɔ́n jí nú Mata kpo Mali kpo gbé. Ee Mata sè ɖɔ Jezu jǎwe é ɔ, é tɔ́n sín toxo ɔ mɛ bo na yì kpé è. Xomɛ hun i hwenu e é mɔ Jezu é, amɔ̌ é ɖɔ n’i ɖɔ: “Enyi fí wɛ a ko ɖè ɔ, nɔví ce na kú ǎ.” Mata lin ɖɔ Jezu gbɔ hwenu tawun. Enɛ gudo ɔ, Jezu mɔ nɔví nyɔnu tɔn Mali b’ɛ ɖò avǐ ya wɛ. Aluwɛ e mɛ ye ɖè é byɔ lanmɛ n’i, bɔ é ya avǐ. (Jaan 11:21, 33, 35) É sè wuvɛ̌ syɛnsyɛn e mǐ nɔ sè hwenu e mɛvívɛ́ ɖè kú nú mǐ é é.

6 Tuùntuùn ɖɔ lee nǔ nɔ cí nú mǐ dó kú wu é nɔ cí mɔ̌ nú Jezu lɔ ɖ’alɔ akɔ́n jí nú mǐ tawun. Jezu ka ɖi Tɔ́ tɔn. (Jaan 14:9) Jehovah kpéwú bo na ɖè kú síìn kaka sɔyi, nǔ e é ka na bló zaanɖé dìn é nɛ.

 “LAZÁA TƆ́N, BO WÁ”

7, 8. Aniwu Mata ma ka ba ɖɔ è ni blí awinnya ɔ sín yɔdo Lazáa tɔn nu ǎ? Amɔ̌, etɛ Jezu ka wà?

7 Hwenu e Jezu wá yɔdo e mɛ è sɔ́ Lazáa sín cyɔ ɖó é kɔn é ɔ, awinnya ɖaxó ɖé ɖò ali ɔ nu. Jezu ɖɔ: “Mi blí awinnya ɔ síìn.” Amɔ̌, Mata jló ɖɔ è ni wà mɔ̌ ǎ. Lazáa sín cyɔ ko xɔ “azǎn ɛnɛ” ɖò yɔdo ɔ mɛ. (Jaan 11:39) É tuùn nǔ e bló gbé Jezu ja bo na d’alɔ nɔví tɔn é ǎ.

Hwenu e Lazáa fɔ́n sín kú é ɔ, kpɔ́n lee xomɛ na ko hun hɛnnumɔ tɔn lɛ kpo xɔ́ntɔn tɔn lɛ kpo sɔ́ é!—Jaan 11:38-44

8 Jezu ɖɔ nú Lazáa ɖɔ: “Tɔ́n, bo wá.” Nǔ e Mata kpo Mali kpo mɔ bɔ d’ewu é kpaca ye tawun. “Mɛkúkú ɔ tɔ́n sín yɔdo ɔ mɛ nugbǒ, bɔ avɔ e è lɛ́ dó afɔ tɔn lɛ kpodo alɔ tɔn lɛ kpan é bǐ ɖò mɔ̌.” (Jaan 11:43, 44) È fɔ́n Lazáa wá gbɛ̀! É lɛ́vɔ mɔ hɛnnumɔ tɔn lɛ kpo xɔ́ntɔn tɔn lɛ kpo. Ye hɛn ɔ, ye na zunfan ɛ, ɖ’alɔ wǔ tɔn, bo ɖɔ xó xá ɛ. Nùjiwǔ tɛ ɖíe! Jezu fɔ́n Lazáa sín kú.

“ÐYƆVǏ UN ÐEGBE NÚ WE; SITE”

9, 10. (a) Mɛ̌ ka na hlɔnhlɔn Jezu bɔ é dó fɔ́n mɛ lɛ na? (b) Aniwu tan fínfɔ́n sín kú tɔn lɛ ka xɔ akwɛ nú mǐ?

9 Hlɔnhlɔn Jezu tɔn ɖesu wɛ é zán dó fɔ́n mɛ lɛ na à? Eǒ. Cobonu Jezu na fɔ́n Lazáa ɔ, é xoɖɛ sɛ́dó Jehovah bɔ Jehovah na ɛ hlɔnhlɔn b’ɛ dó fɔ́n Lazáa na. (Xà Jaan 11:41, 42.) Lazáa ɖokpo wɛ nyí mɛ e è fɔ́n sín kú é ǎ. Biblu ɖɔ ɖyɔvivu xwè 12 mɛví ɖé xó nú mǐ, b’ɛ ɖò azɔn jɛ wɛ syɛnsyɛn. Tɔ́ tɔn Jayilɔsi flú bǐ, bɔ é savo nú Jezu ɖɔ é ni gbɔ azɔn n’i. Vǐ ɖokpo e é ɖó é nɛ. Hwenu e é ɖò xó ɖɔ nú Jezu wɛ é ɔ, mɛɖé lɛ wá bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Vǐ towe ko kú, etɛ sín tagba wɛ a na lɛ́ dó nú mɛ̌si ɔ?” Amɔ̌, Jezu ɖɔ  nú Jayilɔsi ɖɔ: “Ma ɖi xɛsi ó, vɛ̌ ko ɖi nǔ kpowun, enɛ ɔ, azɔn na gbɔ nú vǐ towe.” Enɛ gudo ɔ, é xwedó Jayilɔsi yì xwé tɔn gbè. Ee ye sɛkpɔ xwé ɔ é ɔ, Jezu mɔ bɔ mɛ lɛ ɖò avǐ ya wɛ. É ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi ma ya avǐ ó, vǐ ɔ kú ǎ; loɔ, amlɔ dɔ́ wɛ é ɖè.” Vǐtɔ́ ɔ kpo vǐnɔ ɔ kpo sixu ko kàn nǔ e ɖɔ wɛ Jezu ɖè é byɔ yeɖée. Jezu byɔ mɛ e ɖò finɛ lɛ é bǐ ɖɔ ye ni tɔ́n, bo kplá vǐ ɔ sín tɔ́ kpo nɔ tɔn kpo yì xɔ e mɛ è tɛ́ ɖyɔvivu ɔ sín cyɔ ɖó é. Jezu hɛn alɔ tɔn dɛ̌dɛ̌ bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Ðyɔvǐ un ɖegbe nú we; site.” Kpɔ́n lee xomɛ na ko hun mɛjitɔ́ tɔn lɛ sɔ hwenu e é site bo jɛ zɔnlin ɖi jí é! Jezu fɔ́n ɖyɔvivu yetɔn. (Maki 5:22-24, 35-42; Luki 8:49-56) Bɛ́sín gbè nɛ gbè ɔ, enyi ye mɔ ɖyɔvivu yetɔn ɔ, ye na nɔ flín nǔ e Jehovah wà nú ye gbɔn Jezu gblamɛ é. *

10 Mɛ e Jezu fɔ́n sín kú lɛ é lɛ́vɔ wá kú ɖò nukɔnmɛ. Amɔ̌, nǔ e mǐ kplɔ́n dó mɛ enɛ lɛ wu é xɔ akwɛ nú mǐ, ɖó é na mǐ nukúnɖiɖo jɔ nukúnɖiɖo. Jehovah ɖó jlǒ bo na fɔ́n mɛ sín kú, é ka na wà mɔ̌.

NǓ E TAN FÍNFƆ́N SÍN KÚ TƆN LƐ KPLƆ́N MǏ É

Mɛsɛ́dó Piyɛɛ fɔ́n nyɔnu Klisanwun e nɔ nyí Dɔkasi é sín kú.​—Mɛsɛ́dó 9:36-42

Elíi fɔ́n vǐ asúkúsi ɖé tɔn sín kú.​—1 Axɔsu lɛ 17:17-24

11. Etɛ Nùnywɛtɔ́xó 9:5 ka kplɔ́n mǐ dó Lazáa wu?

11 Biblu ɖɔ céɖécéɖé ɖɔ “mɛ e ko kú lɛ sɔ́ tuùn nùɖé ǎ.” Mɔ̌ wɛ é ka nyí gbɔn nú Lazáa. (Nùnywɛtɔ́xó 9:5) Ði lee Jezu ɖɔ gbɔn é ɔ, é cí ɖɔ amlɔ dɔ́ wɛ Lazáa ɖè ɖɔhun.  (Jaan 11:11) Hwenu e Lazáa ɖò yɔdo mɛ é ɔ, é tuùn “nùɖé ǎ.”

12. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Lazáa fɔ́n sín kú nugbǒ?

12 Hwenu e Jezu fɔ́n Lazáa é ɔ, mɛ gègě mɔ. Kɛntɔ́ Jezu tɔn lɛ tlɛ tuùn ɖɔ é bló nùjiwǔ enɛ. Lazáa ɖò gbɛ̀, bɔ enɛ ɖexlɛ́ ɖɔ é fɔ́n sín kú nugbǒ. (Jaan 11:47) Gɔ́ na ɔ, mɛ gègě yì ba Lazáa kpɔ́n, bɔ é sín enɛ wu bɔ ye jɛ nǔ ɖi jí ɖɔ Mawu wɛ sɛ́ Jezu dó. Nǔ enɛ vɛ́ kɛntɔ́ Jezu tɔn lɛ wu, enɛ wu ɔ, ye bla gbě bo na hu é kpo Lazáa kpo bǐ.​—Jaan 11:53; 12:9-11.

13. Etɛwu mǐ ka sixu ɖeji ɖɔ Jehovah na fɔ́n mɛkúkú lɛ?

13 Jezu ɖɔ ɖɔ è na fɔ́n “mɛkúkú lɛ.” (Jaan 5:28) Enɛ wu ɔ, mɛ e Jehovah flín lɛ é bǐ na lɛ́ fɔ́n wá gbɛ̀. Amɔ̌, bonu Jehovah na fɔ́n mɛɖé ɔ, é ɖó na flín nǔ ɖěɖee kúnkplá mɛ enɛ é bǐ. É ka na sixu kpé enɛ wu dóó à? É nyɔ́, sunví liva mɔkpan wɛ ɖò wɛkɛ ɔ mɛ. Biblu ɖɔ ɖɔ Jehovah tuùn nyikɔ sunví ɖokpo ɖokpo tɔn. (Xà Ezayíi 40:26.) Enyi é sixu flín sunví ɖokpo ɖokpo sín nyikɔ ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ é bɔwǔ n’i bɔ é na flín nǔ ɖěɖee kúnkplá mɛ e é na fɔ́n lɛ é bǐ. Hú mɔ̌ ɔ, Jehovah wɛ dá nǔ bǐ, enɛ wu ɔ, mǐ tuùn ɖɔ é kpéwú bo na fɔ́n mɛ wá gbɛ̀.

14, 15. Etɛ xógbe Jɔbu tɔn lɛ ka kplɔ́n mǐ dó fínfɔ́n sín kú ɔ wu?

14 Nya gbejinɔtɔ́ Jɔbu ɖi nǔ nú fínfɔ́n sín kú ɔ. É kanbyɔ ɖɔ: “Gbɛtɔ́ ka kú ɔ, é ka sixu lɛ́ wá gbɛ̀ à?” Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ nú Jehovah ɖɔ: “A na ylɔ mì . . . un na sɔ nú we; a na ba na mɔ nyɛ mɛ e a ɖǒ é!” Nugbǒ ɔ, Jɔbu tuùn ɖɔ Jehovah ɖò nukún ɖó hwenu e é na fɔ́n mɛkúkú lɛ é wɛ.​—Jɔbu 14:13-15.

15 Nɛ̌ nukúnɖiɖo fínfɔ́n sín kú tɔn ɔ ka nɔ cí  nú we? A sixu ko ɖò kinkanbyɔ hwiɖée wɛ ɖɔ, ‘Hɛnnumɔ ce kpo xɔ́ntɔn ce e ko kú lɛ é kpo ka ló? Ye lɔmɔ̌ ka na fɔ́n à?’ Tuùn e mǐ tuùn ɖɔ Jehovah jló ɖesu bo na fɔ́n mɛkúkú lɛ wá gbɛ̀ é ɖ’alɔ akɔ́n jí nú mǐ tawun. Mi nú mǐ ni kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ dó fí e ye na nɔ é kpo mɛ alɔkpa e na fɔ́n sín kú lɛ é kpo wu é.

YE “NA SÈ GBÈ TƆN, BO NA . . . TƆ́N SÍN YƆDO YETƆN LƐ MƐ”

16. Gbɛ̀ alɔkpa tɛ sín vivǐ mɛ e è na fɔ́n dó ayikúngban jí lɛ é ka na ɖu?

16 Mɛ e è fɔ́n sín kú wá yì lɛ é nɔ kpɔ́ xá hɛnnumɔ yetɔn lɛ kpo xɔ́ntɔn yetɔn lɛ kpo ɖò ayikúngban jí fí. Nǔ na lɛ́vɔ nyí mɔ̌ ɖò sɔgudo, amɔ̌, hwenɛnu tɔn na nyɔ́ hugǎn. Etɛwu? Ðó ali na hun nú mɛ e è na fɔ́n wá gbɛ̀ dó ayikúngban jí lɛ é bɔ ye na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi bo sɔ́ na kú kpɔ́n ǎ. Gbɛ̀ e mɛ ye na nɔ é na gbɔn vo tawun nú ee mɛ mǐ ɖè éhɔnmɛ é. Ahwan sɔ́ na tíìn ǎ, adanuwiwa sɔ́ na tíìn ǎ, azɔn lɔ sɔ́ na tíìn ǎ.

17. Mɛ̌ mɛ̌ e è ka na fɔ́n sín kú?

17 Mɛ̌ mɛ̌ e è ka na fɔ́n sín kú? Jezu ɖɔ ɖɔ è na fɔ́n “mɛ e ɖò yɔdo flǐn tɔn mɛ lɛ é bǐ.” (Jaan 5:28, 29, NWT) Nǔɖexlɛ́mɛ 20:13 ɖɔ: “Mɛkúkú e ɖò xù mɛ lɛ ɔ, xù jó ye. Kú kpo kútomɛ [‘Yɔdo,’ NWT] kpo lɔmɔ̌ jó mɛkúkú e ye hɛn lɛ.” Nugbǒ ɔ, gbɛtɔ́ liva mɔkpan na lɛ́vɔ wá nɔ gbɛ̀. Mɛsɛ́dó Pɔlu lɔ ɖɔ ɖɔ è na fɔ́n “mɛ ɖagbe lɛ, kpodo mɛ nyanya lɛ kpo” sín kú. (Xà Mɛsɛ́dó 24:15.) Etɛ ka nyí tinmɛ enɛ tɔn?

Ðò Palaɖisi mɛ ɔ, è na fɔ́n mɛ e kú lɛ é bɔ ye na nɔ kpɔ́ kpo mɛvívɛ́ yetɔn lɛ kpo

18. Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí “mɛ ɖagbe” e è na fɔ́n sín kú lɛ é?

 18 Jehovah sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ e nɔ gbɛ̀ cobɔ Jezu wá ayikúngban jí lɛ é ɖò “mɛ ɖagbe lɛ” mɛ. È na fɔ́n gbɛtɔ́ ɖi Nɔwée, Ablaxamu, Sala, Mɔyizi, Hwliti kpo Ɛsitɛ́ɛ kpo ɖɔhun lɛ sín kú dó ayikúngban jí fí. A sixu xà tan sunnu kpo nyɔnu kpo enɛ lɛ ɖé lɛ tɔn ɖò Eblée lɛ wemata 11gɔ́ ɔ mɛ. Jehovah sɛntɔ́ gbejinɔt ɔ́ e nɔ kú hwe mǐtɔn nu lɛ é ka ló? Ye lɔmɔ̌ ɖò “mɛ ɖagbe lɛ” mɛ, enɛ wu ɔ, è na fɔ́n ye lɔ sín kú.

19. Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí “mɛ nyanya lɛ”? Ali tɛ Jehovah ka na hun nú ye?

19 “Mɛ nyanya lɛ” wɛ nyí gbɛtɔ́ liva mɔkpan ɖěɖee ali ma hun na bɔ ye tuùn Jehovah ǎ é. Enyi ye na bo tlɛ kú ɔ, Jehovah wɔn ye ǎ. É na fɔ́n ye sín kú, bɔ ali na hun nú ye bɔ ye na kplɔ́n nǔ dó wǔ tɔn bo sɛ̀n ɛ.

20. Etɛwu è ma ka na fɔ́n mɛ bǐ sín kú ǎ?

20 Ðiɖɔ wɛ è ɖè ɖɔ mɛ e ko kú lɛ é bǐ na fɔ́n sín kú à? Eǒ. Jezu ɖɔ ɖɔ mɛɖé lɛ tíìn bɔ è kún na fɔ́n ye sín kú ó. (Luki 12:5, NWT) Enyi è na fɔ́n mɛɖé sín kú kpo è na gbɔ kpo ɔ, mɛ̌ ka na ɖɔ? Jehovah wɛ nyí Hwɛɖɔtɔ́ ɖaxó ɔ, amɔ̌, é na acɛ Jezu lɔmɔ̌ b’ɛ “na ɖɔhwɛ xá mɛ e ɖò gbɛ̀ kpo mɛ e ko kú lɛ kpo.” (Mɛsɛ́dó 10:42) È na fɔ́n mɛɖebǔ e nyí mɛ nyanya bo ma ka jló na huzu jijɔ ǎ é gbeɖé ǎ.​—Kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 19gɔ́ ɔ.

FÍNFƆ́N SÍN KÚ JIXWÉ TƆN

21, 22. (a) Agbaza tɛ mɛ e è na fɔ́n sín kú dó jixwé lɛ é ka na ɖó? (b) Mɛ̌ ka nyí mɛ nukɔntɔn e è fɔ́n sín kú dó jixwé é?

21 Biblu lɛ́vɔ ɖɔ nú mǐ ɖɔ mɛɖé lɛ na nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé. Enyi è fɔ́n mɛɖé sín kú dó jixwé ɔ, é nɔ fɔ́n dó gbɛtɔ́ gbaza mɛ ǎ. È nɔ fɔ́n ɛ sín kú dó jixwé b’ɛ nɔ nyí nùɖíɖó gbigbɔ tɔn ɖé.

22 Jezu wɛ nyí mɛ nukɔntɔn e è fɔ́n sín kú gbɔn mɔ̌ é. (Jaan 3:13) È hu Jezu b’ɛ bló azǎn atɔn gudo é ɔ, Jehovah fɔ́n ɛ sín kú (Ðɛhan 16:10; Mɛsɛ́dó 13:34, 35) È fɔ́n Jezu sín kú dó gbɛtɔ́ gbaza mɛ ǎ. Mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ tinmɛ ɖɔ “ɖò agbaza sín alixo ɔ,  è hu i; loɔ, ɖò [gbigbɔ] ɔ sín alixo ɔ, è fɔ́n ɛ wá gbɛ̀.” (1 Piyɛ́ɛ 3:18) È fɔ́n Jezu wá gbɛ̀ bɔ é nyí nùɖíɖó gbigbɔ tɔn hlɔnhlɔnnɔ ɖé! (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:3-6) Amɔ̌, Biblu ɖɔ ɖɔ é kún na nyí éɖokponɔ ó.

23, 24. Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí “lɛngbɔhwan kpɛví” e xó Jezu ɖɔ é? Mɛ nabi ye ka na nyí?

23 Cobonu Jezu na kú ɔ, é ɖɔ nú ahwanvu tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ ɖɔ: “Un na yì bló tɛnmɛ ɖó ɖ’ayǐ nú mi.” (Jaan 14:2) Enɛ xlɛ́ ɖɔ è na fɔ́n ahwanvu tɔn ɖé lɛ sín kú bɔ ye na nɔ kpɔ́ xá ɛ ɖò jixwé. Ye mɛ nabi ka wɛ? Jezu ɖɔ ɖɔ mɛ kpɛɖé wɛ é na nyí, “lɛngbɔhwan kpɛví” ɖé. (Luki 12:32) Mɛsɛ́dó Jaan ɖɔ mɛ nabi e wɛ tawun é hwenu e é mɔ Jezu ‘ɖò te ɖò Sinyɔ́ɔ sín só jixwé tɔn ɔ jí bɔ gbɛtɔ́ adɔ̌kpo tɛnwe děgba (144 000) gɔ́ n’i’ é.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 14:1.

24 Hwetɛnu è ka na fɔ́n Klisanwun 144 000 lɛ sín kú? Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ nǔ na nyí mɔ̌ hwenu e Klisu na jɛ acɛ kpa jí ɖò jixwé gudo é. (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:23) Hwe enɛ ɔ nu wɛ mǐ ɖè dìn, bɔ è ko fɔ́n gègě mɛ 144 000 lɛ tɔn sín kú dó jixwé. Enyi ye mɛ e kpò ɖò ayikúngban jí lɛ é ɖě kú éhɔnmɛ ɔ, è na fɔ́n ɛ sín kú afɔji afɔji dó jixwé. É ɖò mɔ̌ có, è na fɔ́n mɛ wɔbuwɔbu ɖé lɛ wá gbɛ̀ ɖò sɔgudo dó Palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí fí.

25. Etɛ jí mǐ ka na kplɔ́n nǔ dó ɖò wemata e bɔ d’ewu é mɛ?

25 Zaanɖé dìn ɔ, Jehovah na ɖè gbɛtɔ́ lɛ bǐ sín kannumɔgbenu kú tɔn, bɔ kú ɔ na bú bǐ kaka sɔyi! (Xà Ezayíi 25:8.) Amɔ̌, etɛ mɛ e xwè jixwé lɛ é ka na yì wà ɖò dɔ̌n? Biblu tinmɛ ɖɔ ye na ɖu axɔsu xá Jezu ɖò Axɔsuɖuto ɖé mɛ. Mǐ na kplɔ́n nǔ dó acɛkpikpa enɛ jí ɖò wemata e bɔ d’ewu é mɛ.

^ akpá. 9 Ðò tan ɖevo lɛ mɛ ɔ, Biblu ɖɔ xó dó fínfɔ́n sín kú yɔkpɔvu kpo mɛxo kpo, sunnu kpo nyɔnu kpo, Izlayɛli-ví kpo jonɔ kpo tɔn wu. A sixu xà tan enɛ lɛ ɖò wemafɔ elɔ lɛ mɛ: 1 Axɔsu lɛ 17:17-24; 2 Axɔsu lɛ 4:32-37; 13:20, 21; Luki 7:11-17; 8:40-56; Mɛsɛ́dó 9:36-42; 20:7-12.