Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 3

Etɛ ka Nyí Linlin Mawu Tɔn nú Gbɛtɔ́ Lɛ?

Etɛ ka Nyí Linlin Mawu Tɔn nú Gbɛtɔ́ Lɛ?

1. Etɛ ka nyí linlin Mawu tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ?

MAWU ɖó linlin jiwǔ ɖé nú gbɛtɔ́ lɛ. É dá sunnu nukɔntɔn ɔ kpo nyɔnu nukɔntɔn ɔ kpo, Adamu kpo Ɛvu kpo, bonu ye na nɔ jikpá ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé mɛ. Linlin e é ɖó é wɛ nyí ɖɔ ye na jì vǐ lɛ, bo na bló bɔ ayikúngban ɔ bǐ na huzu palaɖisi ɖé, lobɔ ye na kpé nukún dó kanlin lɛ wu.​—Bǐbɛ̌mɛ 1:28; 2:8, 9, 15; kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 6gɔ́ ɔ.

2. (a) Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Mawu na bló nǔ e é lɛ́n é? (b) Gbɛtɔ́ alɔkpa tɛ lɛ Mawu ka ba ɖɔ ye ni nɔ ayikúngban ɔ jí? Táan nabi ye ka na nɔ jí xɔ?

2 A ka lin ɖɔ mǐ na wá nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò palaɖisi ɖé mɛ gbè ɖokpo à? Jehovah ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Un lɛ́n nùɖé bo na wà ɔ, un nɔ wà.” (Ezayíi 46:9-11; 55:11) Nugbǒ ɔ, é na wà nǔ e é lɛ́n é, bɔ nǔ ɖě na ɖó è te ǎ. Jehovah ɖɔ ɖɔ emi bló ayikúngban ɔ ɖó hwɛjijɔ ɖé wutu. É “ɖó è sɔ́ nyì vɔ̌ ǎ.” (Ezayíi 45:18) É ba ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni gɔ́ ayikúngban ɔ bǐ jí. Gbɛtɔ́ alɔkpa tɛ lɛ Mawu ka ba ɖɔ ye ni nɔ ayikúngban ɔ jí? Táan nabi ye ka na nɔ jí xɔ? Biblu ɖɔ: “[Ayikúngban] ɔ na nyí hwɛjijɔnɔ lɛ [alǒ tónúsétɔ́ lɛ] tɔn, bɔ ye na [jí] kaka sɔyi.”​Ðɛhan 37:29; Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4.

3. Ðó gbɛtɔ́ lɛ nɔ j’azɔn bo nɔ kú wutu ɔ, etɛ a ka sixu kanbyɔ hwiɖée?

3 Amɔ̌ égbé ɔ, gbɛtɔ́ lɛ nɔ j’azɔn bo nɔ kú. Ðò fí gègě ɔ, ye nɔ fun ahwan bo nɔ hu yeɖée. É ɖò wɛn ɖɔ é kún nyí nǔ e Mawu lin é nɛ ó. Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, etɛ ka jɛ? Aniwu? Biblu ɖokpo jɛn sixu tinmɛ.

 KƐNTƆ́ MAWU TƆN ÐÉ

4, 5. (a) Mɛ̌ ka ɖɔ xó nú Ɛvu gbɔn dan ɖé jí ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ? (b) Nɛ̌ mɛ ɖagbe ɖé ka sixu huzu ajotɔ́ gbɔn?

4 Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ Mawu ɖó kɛntɔ́ ɖé bɔ è nɔ ylɔ ɛ ɖɔ “awovi abǐ Satáan.” Satáan gbɔn dan ɖé jí bo ɖɔ xó nú Ɛvu ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 12:9; Bǐbɛ̌mɛ 3:1) É bló nǔ cí ɖɔ dan ɔ wɛ ɖò xó ɖɔ wɛ ɖɔhun.—Kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 7gɔ́ ɔ.

5 Enɛ wu ɔ, Mawu wɛ dá Satáan Awovi ɔ à? Eǒ! Wɛnsagun e ɖò jixwé hwenu e Mawu ɖò nǔ sɔ́ nú ayikúngban ɔ wɛ nú Adamu kpo Ɛvu kpo é ɖokpo sɔ́ éɖée dó huzu Awovi. (Jɔbu 38:4, 7) Nɛ̌ enɛ ka sixu jɛ gbɔn? É nyɔ́, nɛ̌ mɛ ɖagbe ɖé ka sixu huzu ajotɔ́ gbɔn? È jì ajotɔ́ tɔn ǎ. Amɔ̌, é jló nǔ e ma nyí étɔn ǎ é. É nɔ ɖò nǔ lin kpɔ́n d’eji wɛ, bɔ jlǒ tɔn nyanya ɔ syɛn d’eji bǐ. Enɛ gudo ɔ, hwenu e ali tɔn hun n’i é ɔ, é fin nǔ ɔ. Bo huzu ajotɔ́.​—Jaki 1:13-15; kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 8gɔ́ ɔ.

6. Nɛ̌ wɛnsagun ɖé ka huzu kɛntɔ́ Mawu tɔn gbɔn?

6 Nǔ e jɛ dó wɛnsagun enɛ wu é nɛ. Hwenu e Jehovah dá Adamu kpo Ɛvu kpo gudo é ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni jì vǐ bo “kpé ayikúngban ɔ jí.” (Bǐbɛ̌mɛ 1:27, 28) Wɛnsagun enɛ sixu ko lin ɖɔ: ‘Mɛ enɛ lɛ bǐ sixu sɛ̀n mì, bo jó Jehovah dó!’ Lee é lin nǔ kpɔ́n dó nǔ e nyí Jehovah tɔn é jí sɔ é ɔ, mɔ̌ wɛ é na jló è sɔ. Wɛnsagun enɛ jló ɖɔ mɛ lɛ ni sɛ̀n emi. Enɛ wu ɔ, é ɖó adingban nú Ɛvu bo flú i. (Xà Bǐbɛ̌mɛ 3:1-5.) Mɔ̌ mɛ ɔ, é huzu Satáan Awovi, bo nyí kɛntɔ́ Mawu tɔn.

7. (a) Aniwu Adamu kpo Ɛvu kpo ka kú? (b) Aniwu mǐ ka nɔ kpò bo nɔ kú?

7 Adamu kpo Ɛvu kpo tlitó nú Mawu, bo ɖu atín sínsɛ́n ɔ. (Bǐbɛ̌mɛ 2:17; 3:6) Ye hu hwɛ dó Jehovah, bo wá kú lee é ko ɖɔ gbɔn é. (Bǐbɛ̌mɛ 3:17-19) Adamu kpo  Ɛvu kpo sín vǐ lɛ nyí hwɛhutɔ́, enɛ wu ɔ, ye nɔ kú. (Xà Hlɔmanu lɛ 5:12.) Bonu mǐ na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu Adamu kpo Ɛvu kpo sín vǐ lɛ lɔ nyí hwɛhutɔ́ é mɛ ɔ, mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú elɔ. Mǐ ni ɖɔ ɖɔ è kán wɔ̌ dó wɔ̌wlígánnú e wán dò é ɖé mɛ. Wɔ̌ e è wlí d’emɛ é lɔ na wán dò. Hwenu e Adamu tlitó nú Mawu é ɔ, é huzu hwɛhutɔ́. Ðó mǐ nyí Adamu ví wutu ɔ, mǐ bǐ nyí hwɛhutɔ́. Bɔ ɖó mǐ bǐ nyí hwɛhutɔ́ wutu ɔ, mǐ nɔ kpò bo nɔ kú.—Hlɔmanu lɛ 3:23; kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 9gɔ́ ɔ.

8, 9. (a) Etɛ Satáan ka ba ɖɔ Adamu kpo Ɛvu kpo ni ɖi nǔ na? (b) Etɛwu Jehovah ma ka hu gǔfɔntɔ́ lɛ tɛn tɔn mɛ ǎ?

8 Satáan sɔ́ gǔfínfɔ́n dó Jehovah jí sín nu ɖó te, hwenu e é sísɛ́ Adamu kpo Ɛvu kpo bɔ ye tlitó nú Mawu é. É ba ɖɔ Adamu kpo Ɛvu kpo ni ɖi ɖɔ Jehovah nyí adingbannɔ, acɛkpatɔ́ nyanya e ma ba ɖagbe yetɔn ǎ é. Ðiɖɔ wɛ Satáan ɖè ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ kún ɖó hudo Mawu tɔn, bonu é na ɖɔ nǔ e ye na wà lɛ é nú ye ó, lé Adamu kpo Ɛvu kpo ɖesunɔ hɛn ɔ, ye na cyan nǔ ɖagbe ɖò nǔ nyanya mɛ. Enɛ wu ɔ, etɛ Jehovah ka na wà? É hɛn ɔ, é na ko hu gǔfɔntɔ́ lɛ, bɔ gǔfínfɔ́n ɔ na nɔte. Amɔ̌, enɛ ka na xlɛ́ ɖɔ Satáan nyí adingbannɔ à? Eǒ, é na xlɛ́ ǎ.

9 Enɛ wu ɔ, Jehovah hu gǔfɔntɔ́ lɛ tɛn tɔn mɛ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é jó gbɛtɔ́ lɛ dó nú hwenu ɖé bonu ye na kp’acɛ dó yeɖée jí. Enɛ na xlɛ́ gannaganna ɖɔ Satáan nyí adingbannɔ, bɔ Jehovah tuùn nǔ e nyɔ́ nú gbɛtɔ́ lɛ hugǎn é. Mi na kplɔ́n nǔ dó enɛ jí ɖò Wemata 11gɔ́ ɔ mɛ. Amɔ̌, etɛ a ka lin dó nǔ e Adamu kpo Ɛvu kpo wà é wu? É ka sɔgbe ɖɔ ye ni ɖi nǔ nú Satáan bo tlitó nú Mawu à? Jehovah wɛ na nǔ ɖebǔ e Adamu kpo Ɛvu kpo ɖó é ye. É na ye gbɛ̀ maɖóblɔ̌ ɖé, fí ɖagbeɖagbe e ye na nɔ é kpo azɔ̌ e ye  na ɖu vivǐ tɔn é kpo. Satáan ka wà nǔ ɖagbe ɖě nú ye gbeɖé ǎ. Enyi a ko ɖò finɛ wɛ ɔ, etɛ a ka na ko bló?

10. Nǔ taji tɛ ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ka ɖó bo na site d’eji?

10 Égbé ɔ, ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ɖó nǔ mɔhun bo na site d’eji, bɔ nǔ enɛ e jí mǐ na site dó é ka kúnkplá  gbɛ̀ mǐtɔn. Mǐ sixu ɖɔ ɖɔ mǐ na setónú nú Jehovah b’ɛ na nyí Axɔsu mǐtɔn bo gbɔn mɔ̌ mɛ xlɛ́ ɖɔ Satáan nyí adingbannɔ. Alǒ mǐ sixu sɔ́ Satáan dó ɖó axɔsu mǐtɔn. (Ðɛhan 73:28; Nùnywɛxó 27:11.) Mɛ kpɛɖé jɛn nɔ setónú nú Mawu ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ. Enɛ xlɛ́ ɖɔ é kún nyí gǎn gbɛ̀ ɔ tɔn ó. Enyi Mawu ma ka nyí gǎn gbɛ̀ ɔ tɔn ǎ ɔ, mɛ̌ ka nyí lo?

MƐ̌ KA NYÍ GǍN GBƐ̀ Ɔ TƆN?

Enyi axɔsuɖuto gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ bǐ ma nyí Satáan tɔn ǎ ɔ, é ka sixu xwlé ye Jezu à?

11, 12. (a) Etɛ nǔ e Satáan xwlé Jezu é ka kplɔ́n mǐ? (b) Wemafɔ Biblu tɔn tɛ lɛ ka xlɛ́ ɖɔ Satáan ɖò acɛ kpa dó gbɛ̀ ɔ jí wɛ?

11 Jezu tuùn mɛ e nyí gǎn gbɛ̀ ɔ tɔn é tawun. Gbè ɖokpo ɔ, Satáan “xlɛ́ ɛ axɔsuɖuto gbɛmɛ fí tɔn lɛ, kpodo dɔkun yetɔn lɛ kpan.” Enɛ gudo ɔ, Satáan d’akpá nú Jezu ɖɔ: “Enyi a jɛkpo, bo ɖèkɔ́ nú mì ɔ, un na na nǔ enɛ lɛ bǐ we.” (Matie 4:8, 9; Luki 4:5, 6) Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Nú axɔsuɖuto enɛ lɛ ma nyí Satáan tɔn ǎ ɔ, é ka na sixu xwlé ye Jezu à?’ Gbeɖé kpɔ́n. Acɛkpikpa lɛ bǐ wɛ nyí Satáan tɔn.

12 A sixu kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Nɛ̌ Satáan ka sixu nyí gǎn gbɛ̀ ɔ tɔn gbɔn? É ma nyí Jehovah wɛ nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ e dá wɛkɛ ɔ é à?’ (Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11) É wɛ nugbǒ, amɔ̌, Jezu ylɔ Satáan nyì wɛn ɖɔ “axɔsu gbɛmɛ fí tɔn.” (Jaan 12:31; 14:30; 16:11) Mɛsɛ́dó Pɔlu ylɔ Satáan Awovi ɔ ɖɔ “mawu gbɛ̀ elɔ tɔn.” (2 Kɔlɛntinu lɛ 4:3, 4) Mɛsɛ́dó Jaan wlan ɖɔ “gbɛ̀ ɔ bǐ . . . ɖò Mɛnyanya ɔ sín acɛ mɛ.”​—1 Jaan 5:19.

NƐ̌ È KA NA SÚ KÚN DÓ NÚ GBƐ̀ SATÁAN TƆN GBƆN?

13. Etɛwu mǐ ka ɖó hudo gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɖé tɔn?

13 Gbɛ̀ elɔ fɔ́n bo ɖò nylànylá d’eji wɛ. Ahwan, nùɖuɖonǔmɛ, yɛmɛnúwiwa kpo adakaxixo kpo wɛ lɛlɛ̌  dó mǐ. Gbɛtɔ́ lɛ na bo dó gǎn gbɔn ɖebǔ ɔ, ye sixu ɖeɖɛ tagba enɛ lɛ bǐ ǎ. Amɔ̌ zaanɖé dìn ɔ, Mawu na sú kún dó nú gbɛ̀ nyanya elɔ ɖò Haamagedɔni sín ahwan hwenu, bo na sɔ́ gbɛ̀ e mɛ è nɔ wà nǔ kpo hwɛjijɔ kpo ɖè é dó ɖyɔ ɛ na.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 16:14-16; kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 10gɔ́ ɔ.

14. Mɛ̌ Mawu ka sɔ́ b’ɛ na nyí Axɔsu nú Axɔsuɖuto Tɔn? Etɛ Biblu ka ɖɔ ɖ’ayǐ dó Jezu wu?

14 Jehovah sɔ́ Jezu Klisu b’ɛ na nyí Axɔsu nú acɛkpikpa Tɔn jixwé tɔn alǒ Axɔsuɖuto tɔn. Xwè afatɔ́n mɔkpan ɖíe ɔ, Biblu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ Jezu na ɖu gǎn bo na nyí “Gǎn fífánɔ” bɔ acɛkpikpa tɔn kún na vɔ gbeɖé ó. (Ezayíi 9:5, 6) Jezu kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni xoɖɛ dó acɛkpikpa enɛ tamɛ, bo ɖɔ: “Axɔsuɖuɖu towe ni wá; jlǒ towe ni nyí wiwa ɖò ayikúngban jí fí, lee é nɔ nyí wiwa ɖò [jixwé] ɔ ɖɔhun.” (Matie 6:10) Ðò Wemata 8gɔ́ ɔ mɛ ɔ, mǐ na kplɔ́n nǔ dó lee Axɔsuɖuto Mawu Tɔn na ɖyɔ acɛkpikpa gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ gbɔn é jí. (Xà Daniyɛli 2:44.) Enɛ gudo ɔ, Axɔsuɖuto Mawu Tɔn na bló bɔ ayikúngban ɔ na nyí palaɖisi ɖagbeɖagbe ɖé.—Kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 11gɔ́ ɔ.

GBƐ̀ YƆYƆ̌ ÐÉ KO SƐKPƆ!

15. Etɛ ka nyí “ayikúngban yɔyɔ̌” ɔ?

15 Biblu d’akpá ɖɔ: “Mawu dó jinukúnsin yɔyɔ̌ kpo ayikúngban yɔyɔ̌ kpo sín akpá” bɔ “mǐ ɖò te kpɔ́n,” lé “finɛ wɛ è na nɔ wà nǔ kpodo hwɛjijɔ kpan ɖè.” (2 Piyɛ́ɛ 3:13; Ezayíi 65:17) Enyi Biblu ɖɔ xó dó “ayikúngban” wu hweɖelɛnu ɔ, é nɔ nyí mɛ e ɖ’eji lɛ é xó ɖɔ wɛ é ɖè. (Sɛ́nflínmɛ 32:1) Hǔn, “ayikúngban yɔyɔ̌” e jí è na wà nǔ kpo hwɛjijɔ kpo ɖè é nɔte nú mɛ e nɔ setónú nú Mawu b’ɛ dó nú ye lɛ é bǐ.

16. Nùnina jiwǔ tɛ Mawu ka na na mɛ ɖěɖee na nɔ gbɛ̀ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ lɛ é? Etɛ mǐ ka ɖó na wà bá mɔ nùnina enɛ?

 16 Jezu d’akpá ɖɔ mɛ ɖěɖee na nɔ gbɛ̀ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ Mawu tɔn mɛ lɛ é na mɔ “gbɛ̀ mavɔmavɔ.” (Maki 10:29, 30) Etɛ mǐ ka ɖó na wà bo na mɔ nùnina enɛ? Kɛnklɛn Jaan 3:16 kpo 17:3 kpo bá mɔ xósin ɔ. Nǔ mǐ ni kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ dó lee gbɛ̀ na cí ɖò Palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí é wu é lo.

17, 18. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ fífá na tíìn ɖò fí bǐ ɖò ayikúngban ɔ jí, bɔ mǐ na ɖò ayijayǐ mɛ?

17 Nǔnyanyawiwa, ahwanfunfun, sɛ́ngbigba, kpo adakaxixo kpo sɔ́ na tíìn ǎ. È na jó mɛ nyanya ɖebǔ dó sɔ́ nyì ayikúngban ɔ jí ǎ. (Ðɛhan 37:10, 11) Mawu na “sú ahwan kún dó gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.” (Ðɛhan 46:10; Ezayíi 2:4) Mɛ ɖěɖee yí wǎn nú Mawu bo nɔ setónú n’i lɛ é wɛ na gɔ́ ayikúngban ɔ jí. Fífá na ɖè kaka sɔyi.​—Ðɛhan 72:7.

18 Togun Jehovah tɔn na nɔ ayijayǐ mɛ. Ðò Biblu sín táan mɛ ɔ, enyi Izlayɛli-ví lɛ setónú nú Mawu ɔ, ye nɔ nɔ ayijayǐ mɛ ɖó é nɔ cyɔn alɔ ye jí. (Levíi ví lɛ 25:18, 19) Ðò Palaɖisi ɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖi xɛsi nú nǔ ɖebǔ alǒ mɛɖebǔ ǎ. Mǐ na mɔ ɖɔ mǐ ɖò ayijayǐ mɛ hwebǐnu!​—Ezayíi 32:18; Micée 4:4.

19. Etɛwu mǐ ka sixu ɖeji ɖɔ nùɖuɖu na kpé fí bǐ ɖò Mawu sín gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ?

19 Nùɖuɖu na kpé fí bǐ. “Jì [na] jɛ ɖò tò ɔ mɛ kaka bo [na] túnflá. Atín sínsɛ́n [na] bla ta nú só lɛ Libáan só lɛ ɖɔhun.” (Ðɛhan 72:16) Jehovah, “Mawu mǐtɔn [na] dó nú mǐ,” bɔ “ayikúngban na [na] jinukún tɔn lɛ.”​—Ðɛhan 67:7.

20. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi ɖé?

20 Ayikúngban ɔ bǐ na huzu palaɖisi ɖé. Gbɛtɔ́  lɛ na ɖó xwé ɖagbeɖagbe lɛ kpo jikpá ɖagbeɖagbe lɛ kpo. (Xà Ezayíi 65:21-24; Nǔɖexlɛ́mɛ 11:18.) Ayikúngban ɔ bǐ na nyɔ́ ɖɛkpɛ lee jikpá Edɛni tɔn cí é ɖɔhun. Jehovah na nɔ na nǔ e sín hudo mǐ ɖó lɛ é bǐ mǐ hwebǐnu. Biblu ɖɔ dó wutu tɔn ɖɔ: ‘A nɔ hun alɔ bo nɔ na nǔ e nɔ jló nǔ e sixu ko ɖò gbɛ̀ lɛ é bǐ ye, b’ɛ nɔ jɛmɛ nú ye.’​—Ðɛhan 145:16.

21. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ fífá na ɖò gbɛtɔ́ lɛ kpo kanlin lɛ kpo tɛntin?

21 Fífá na tíìn ɖò gbɛtɔ́ lɛ kpo kanlin lɛ kpo tɛntin. Kanlin lɛ sɔ́ na gblewu gbɛtɔ́ lɛ ɖě ǎ. Vǐ kpɛví lɛ na ɖò ayijayǐ mɛ, enyi ye na bo tlɛ ɖò kanlin e nyí adankanlin ɖò égbé lɛ é tɛntin ɔ nɛ.​—Ezayíi 11:6-9; 65:25.

22. Etɛ Jezu ka na wà nú mɛ ɖěɖee ɖò azɔn jɛ wɛ lɛ é?

22 Mɛ ɖě sɔ́ na j’azɔn ǎ. Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é gbɔ azɔn nú mɛ gègě. (Matie 9:35; Maki 1:40-42; Jaan 5:5-9) Amɔ̌, ɖó Jezu nyí Axɔsu Axɔsuɖuto Mawu Tɔn tɔn wutu ɔ, é na gbɔ azɔn nú mɛ bǐ. Mɛɖebǔ sɔ́ na ɖɔ kpɔ́n gbeɖé ɖɔ: “Un ɖò azɔn jɛ wɛ” ǎ.​—Ezayíi 33:24; 35:5, 6.

23. Etɛ Mawu ka na wà nú mɛ ɖěɖee ko kú lɛ é?

23 Mɛkúkú lɛ na fɔ́n wá gbɛ̀. Mawu d’akpá ɖɔ emi na fɔ́n gbɛtɔ́ livi mɔkpan e ko kú lɛ é. “Mawu na wá fɔ́n mɛ ɖagbe lɛ, kpodo mɛ nyanya lɛ kpo sín kú.”​—Jaan 5:28, 29; Mɛsɛ́dó 24:15.

24. Nɛ̌ gbɛ̀ ninɔ ɖò Palaɖisi mɛ ka nɔ cí nú we?

24 Mǐ bǐ ɖó nùɖé bá site d’eji. Mǐ sixu ɖɔ ɖɔ mǐ na kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu, bo na sɛ̀n ɛ, alǒ mǐ sixu wà nǔ e jló mǐ é kpowun. Enyi mǐ sɛ̀n Jehovah ɔ, mǐ sixu ɖó sɔgudo jiwǔ ɖé. Nǔ mǐ ni kplɔ́n nǔ dó Jezu Klisu kpo lee é na bló gbɔn bɔ akpá jiwǔ Mawu tɔn lɛ na jɛ gbɔn é kpo wu.