Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ?

È sɔnǔ nú azɔwanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn elɔ b’ɛ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nǔ jɛ nǔ e Biblu ɖɔ dó xota vovo jí é mɛ; xota elɔ lɛ lɔ ɖ’emɛ: nǔ e wu mǐ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ é, nǔ e nɔ jɛ ɖò kú gudo é, lee è sixu ɖó xwédo awǎjijɛnɔ ɖé gbɔn é kpo gègě ɖevo lɛ kpo.

Linlin Tɛ Mawu ka Ðó nú Mǐ?

A sixu ko nɔ kàn nǔ e wu wuvɛ̌ dó sukpɔ́ sɔmɔ̌ ɖò égbé é byɔ. Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ zaanɖé dìn ɔ, Mawu na bló bɔ gbɛtɔ́ lɛ na ɖɔ fiin ɖò wuvɛ̌ lehun lɛ nu: azɔn kpo kú kpo.

WEMATA 1

Mɛ̌ ka Nyí Mawu?

A ka lin ɖɔ Mawu nɔ kpé nukún dó wutu towe à? Kplɔ́n nǔ dó mɛ alɔkpa e é nyí é, kpo lee a sixu huzu xɔ́ntɔn tɔn gbɔn é kpo wu.

WEMATA 2

Biblu: Wema E Gosin Mawu Gɔ́n É

Nɛ̌ Biblu ɔ ka sixu d’alɔ we bɔ a ɖeɖɛ tagba towe lɛ gbɔn? Etɛwu a ka sixu ɖeji dó nǔɖɔɖ’ayi tɔn lɛ wu?

WEMATA 3

Etɛ ka Nyí Linlin Mawu Tɔn nú Gbɛtɔ́ Lɛ?

Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ hwenu e ayikúngban ɔ na nyí palaɖisi ɖé é?

WEMATA 4

Mɛ̌ ka Nyí Jezu Klisu?

Kpɔ́n nǔ e wu Jezu nyí Mɛsiya e sín akpá è dó é é, fí e é gosin é kpo nǔ e wu é nyí Vǐɖokponɔ Mawu tɔn é kpo.

WEMATA 5

Gbɛxixɔ ɔ: Nùnina Mawu Tɔn E Xɔ Akwɛ Hugǎn É

Etɛ ka nyí gbɛxixɔ ɔ? Nɛ̌ a ka sixu mɔ lè ɖ’emɛ gbɔn?

WEMATA 6

Fitɛ Mǐ ka Nɔ Yì Ðò Kú Mǐtɔn Gudo?

Kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ dó fí e mɛkúkú lɛ ɖè é kpo nǔ e wu gbɛtɔ́ nɔ kú é kpo wu é.

WEMATA 7

È Na Fɔ́n Mɛ Sín Kú!

Mɛvívɛ́ ɖé ka ko kú nú we kpɔ́n à? A ka sixu lɛ́ wá mɔ ɛ gbè ɖokpo à? Kpɔ́n nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ dó fínfɔ́n sín kú jí é.

WEMATA 8

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Mɛ gègě wɛ tuùn ɖɛ e Jezu kplɔ́n mɛ é. Etɛ ka nyí tinmɛ “Axɔsuɖuɖu towe ni wá” tɔn?

WEMATA 9

Gbɛvivɔ ɔ Ko Sɛkpɔ Wɛ À?

Ba dò nú lee nǔwiwa kpo jijɔ e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é kpo ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gbɛ̀ nɔ wɛ ɖò hwenu e wu gbɛvivɔ na bɔ dó tlolo, bɔ Biblu ɖɔ ɖ’ayǐ é gbɔn é.

WEMATA 10

Nugbǒ ɔ Dó Wɛnsagun lɛ Wu

Biblu ɖɔ wɛnsagun lɛ kpo awovi lɛ kpo sín xó. Nùɖíɖó gbigbɔ tɔn enɛ lɛ ka tíìn nugbǒ à? Ye ka sixu d’alɔ mǐ alǒ hɛn nǔ gblé dó mǐ wu à?

WEMATA 11

Etɛwu Wuvɛ̌ Mimɔ ka Sukpɔ́ Sɔmɔ̌?

Mɛ gègě nɔ lin ɖɔ Mawu wɛ è na ɖiɖa wuvɛ̌ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é bǐ sín agban. Etɛ hwɛ ka lin? Kpɔ́n nǔ e wu wuvɛ̌ mimɔ dó tíìn bɔ Mawu ɖɔ lɛ é.

WEMATA 12

Nɛ̌ A ka Sixu Huzu Xɔ́ntɔn Mawu Tɔn Gbɔn?

È hɛn ɔ, è na zán gbɛ̀ e nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ é. Nugbǒ ɔ, a sixu huzu xɔ́ntɔn tɔn.

WEMATA 13

Ðǒ Sísí nú Gbɛ̀

Linlin tɛ Mawu ka ɖó dó xoɖiɖe, hundido kpo gbɛ̀ kanlin lɛ tɔn kpo wu?

WEMATA 14

Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ

Wanyiyi e Jezu ɖexlɛ́ é nyí kpɔ́ndéwú ɖé bɔ asú lɛ, asì lɛ, mɛjitɔ́ lɛ kpo vǐ lɛ kpo sixu xwedó. Etɛ é ka kplɔ́n mǐ?

WEMATA 15

Lee É Jɛxa Ðɔ È Ni Sɛ̀n Mawu Gbɔn É

Ba dò nú nǔ e nɔ ɖè mɛ e ɖò sinsɛn nugbǒ ɔ bló wɛ lɛ é xlɛ́ é ayizɛ́n.

WEMATA 16

Jlǒ Bo Sɛ̀n Mawu

Tagba tɛ lɛ a ka sixu mɔ hwenu e a na ɖò nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é má xá mɛ ɖevo lɛ wɛ é? Nɛ̌ a ka sixu bló mɔ̌ bɔ ye ma na sìn xomɛ ǎ gbɔn?

WEMATA 17

Ðɛxixo Nyí Wǔjɔmɛ Sín Nǔ

Mawu ka nɔ ɖótó ɖɛ towe à? Bo na dó na xósin nú nùkanbyɔ enɛ ɔ, a ɖó na mɔ nǔ jɛ nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ dó ɖɛ wu é mɛ.

WEMATA 18

Un ka Ðó Na Sɔ́ Gbɛ̀ Ce Jó nú Mawu Bo Bló Baptɛm Wɛ À?

Afɔ tɛ lɛ è ka ɖó na ɖè bo na dó sixu jɛxa baptɛm Klisanwun tɔn? Kpɔ́n nǔ e baptɛm nɔte na é kpo lee è ɖó na bló gbɔn é kpo.

WEMATA 19

Tɛ́ Dó Jehovah Wu

Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖè wanyiyi kpo kúdónúmɛ kpo xlɛ́ Mawu ɖó nǔ tobutobu e é bló lɛ é wu gbɔn?

Tinmɛ E Ðò Vivɔnu lɛ É

Xókwin kpo xógbe e è zán ɖò wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? mɛ é ɖé lɛ sín tinmɛ.