Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 2

Nɛ̌ A ka Sixu Kplɔ́n Nǔgbo ɔ Dó Mawu Wu Gbɔn?

Nɛ̌ A ka Sixu Kplɔ́n Nǔgbo ɔ Dó Mawu Wu Gbɔn?

1, 2. Nǔjlɛdonǔwu tɛ ka xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó hudo nǔ e na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tuùn nǔgbo ɔ dó sinsɛnxó wu é tɔn?

NƐ̌ MǏ ka sixu tuùn Mawu gbɔn? É ɖò dandan ɖɔ è ni gbéjé nǔkplɔnmɛ sinsɛn lɛ bǐ tɔn kpɔ́n wɛ à? Enɛ sixu nyɔ́ bló ǎ. Enyi mǐ ka tlɛ kpéwú wɛ nyí ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu tuùn nǔkplɔnmɛ e sɔgbe é ɖ’emɛ gbɔn?

2 Ðó nǔ vovo wɛ è nɔ kplɔ́n mɛ dó Mawu wu wutu ɔ, é ɖò gaan ɖɔ mǐ ɖó na ba nǔ e na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tuùn nǔgbo ɔ é, nǔ e mɛ bǐ na yí gbè na é ɖé. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ni ɖɔ ɖɔ gbemanɔkpɔ́ ɖé tíìn ɖò axi mɛ dó gaɖiɖi avɔ ɖé tɔn wu. Nǔsatɔ́ ɔ ɖɔ ɖɔ mɛtlu atɔn wɛ avɔ ɔ ɖó, amɔ̌, nǔxɔtɔ́ ɔ lin ɖɔ é kún yì mɔ̌ ó. Nɛ̌ è ka sixu ɖeɖɛ tagba ɔ gbɔn? È na zán mɛtlu dó jlɛ́ avɔ ɔ na.

3. Etɛwu è ka wlan Biblu ɔ?

3 Nǔjlɛnú ɖé alǒ nǔɖe ka ɖè bo na d’alɔ bɔ è na tuùn nǔgbo ɔ dó sinsɛnxó wu à? Ganji, Biblu wɛ. Mawu bló bɔ è wlan Biblu ɔ, bɔ enyi mɛ lɛ na bo ɖò fí ɖebǔ ɔ, ye sixu kplɔ́n nǔgbo ɔ dó wǔtu tɔn. Liva donu mɔkpan wɛ è ko zín. È ko lilɛ blebu tɔn alǒ akpáxwé tɔn ɖé dó gbé hugǎn 3 000 mɛ. Ðibla nyí mɛ lɛ bǐ wɛ sixu xà nǔgbo ɔ dó Mawu wu dó anɔ̌nugbe yetɔn mɛ.

4. Etɛ lɛ ka ɖò Biblu mɛ?

4 Nǔnina xɔ akwɛ ɖé wɛ Biblu nyí sín Mawu gɔ́n. Biblu tinmɛ nǔɖe lɛ bɔ é mɛvo ɔ, mǐ sixu tuùn ye kpɔ́n gbeɖé ǎ. É ɖɔ xó dó mɛ ɖěɖee ɖò yɛswímɛ lɛ é wu. É  ɖè linlin Mawu tɔn lɛ, mɛ alɔkpa e é nyí é, kpo linlin e é ɖó nú ayikúngban ɔ é kpo xlɛ́. É ɖɔ lee Mawu wà nǔ xá gbɛtɔ́ lɛ gbɔn nú xwè afatɔ́n mɔkpan lɛ é. É ɖɔ nǔ e na wá jɛ ɖò sɔgudo lɛ é. Bo lɛ́ xlɛ́ lee mǐ sixu mɔ ali e nɔ kplá mɛ yì gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ é gbɔn é mǐ.

Nǔ E Wu A Sixu Ði Nǔ nú Biblu É

5. Kpɔ́ndéwú tɛ ka xlɛ́ ɖɔ Biblu sɔgbe ɖò nǔnywɛ xwitixwiti linu?

5 Hwɛjijɔ gegě wu wɛ mǐ sixu ɖeji ɖɔ Xó Mawu tɔn wɛ Biblu nyí nǔgbo. Hwɛjijɔ ɖokpo wɛ nyí ɖɔ Biblu sɔgbe ɖò nǔnywɛ xwitixwiti linu. Ðò xóxó hwenu ɔ, mɛ lɛ nɔ lin gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɖɔ nǔɖe jí wɛ è sɔ́ ayikúngban ɔ ɖó. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖ’ayǐ ɔ, ɖò Gbadahweji Aflika tɔn ɔ, mɛ lɛ ɖi ɖɔ dan e xásá dó éɖée jí azɔn 3 500 ɖò ayikúngban ɔ tanu, bo lɛ́ xásá dó éɖée jí azɔn 3 500 ɖò ayikúngban ɔ glɔ́ é ɖé jí wɛ ayikúngban ɔ jinjɔn. Amɔ̌, lee nǔnywɛ xwitixwiti ɖexlɛ́ gbɔn é ɔ, Biblu wlantɔ́ ɖé ko wlan sín nǔ hú xwè 3 500 wá yì ɖɔ Mawu kún “sɔ́ [ayikúngban ɔ] ɖó nǔɖe jí” ó.—Jɔbu 26:7.

6. Kúnnuɖenú e hugǎn bǐ é tɛ ka xlɛ́ ɖɔ Mawu gɔ́n wɛ Biblu gosin?

6 Kúnnuɖenú e hugǎn bǐ bo xlɛ́ ɖɔ Mawu gɔ́n wɛ Biblu gosin é wɛ nyí lee Biblu nɔ ɖɔ nǔ e na jɛ ɖò sɔgudo b’ɛ nɔ jɛnu pɛ́pɛ́pɛ́ gbɔn é. Mawu cí gbɛtɔ́ nǔmɔtɔ́ lɛ ɖɔhun ǎ, é tuùn sɔgudo nǔgbo nǔgbo; nǔ e é nɔ ɖɔ lɛ é bǐ wɛ nɔ jɛnu hwebǐnu.

7. Ðɔ nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn e jɛnu ɖò hwexónu é ɖé lɛ.

7 Nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn kanweko mɔkpan wɛ ko jɛnu ɖò hwexónu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, xwè 700 jɛ nukɔn nú jiji Jezu tɔn ɔ, Biblu ko ɖɔ ɖ’ayǐ kpo gbesisɔ kpo ɖɔ toxo Bɛteleyɛmu tɔn mɛ wɛ è na jì i ɖè, bɔ nǔ e ka jɛ pɛ́pɛ́pɛ́ é nɛ. (Micée 5:2; Matie 2:3-9) Gɔ́ nú nǔɖɔɖ’ayǐ gegě ɖevo e kúnkplá Jezu lɛ é ɔ, Biblu lɛ́ ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ nyɔnu ɖò alɔji ɖé wɛ na jì i, bɔ è ka na wá sà ɛ yí kpatagankwɛ 30. Nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ lɛ lɔ jɛnu. É ɖò wɛn ɖɔ gbɛtɔ́ ɖebǔ kún sixu ɖɔ nǔ enɛ lɛ ɖ’ayǐ ó!—Ezayíi 7:14; Zakalíi 11:12, 13; Matie 1:22, 23; 27:3-5.

8. Nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn tɛ lɛ ka ɖò jijɛnu wɛ ɖò hwe mǐtɔn nu? Etɛ enɛ ka xlɛ́?

8 Nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn gegě ɖò jijɛnu wɛ ɖò hwe mǐtɔn nu. Ðé lɛ ɖíe:

  • “Togun ɖě na site dó ɖě jí; axɔ́suɖuto ɖě na site dó ɖě jí. Ayikúngban na dánwǔ ɖesu, bɔ adɔ kpodo jɛmɛji kpo na wá gbɔn fí tɛnmɛ tɛnmɛ.”—Luki 21:10, 11.

  • “Adanuwiwa na kpé fí bǐ.”—Matie 24:12.

  • “Ðò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ . . . ɔ, gbɛtɔ́ lɛ na nɔ ba ɖɔ emitɔn jɛn na nyɔ́; ye na nɔ yí wǎn nú akwɛ; . . . ye na nɔ vɛtoli nú mɛjitɔ́ yetɔn lɛ; . . . ye na nɔ sixu ɖu ɖò yeɖée jí ǎ, bo na nɔ nylahun; ye na nɔ gbɛ́ wǎn nú ɖagbewiwa. . . . ye na nɔ yí gò zɛ xwé wu; ye na nɔ yí wǎn nú gbɛɖuɖu hú ye na yí wǎn nú Mawu.”—2 Timɔtée 3:1-5.

A yí gbè ɖɔ nǔ enɛ lɛ ɖò jijɛnu wɛ dìn à cé? Lee nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ nɔ jɛnu kpo gbesisɔ kpo gbɔn é xlɛ́ ɖɔ é kún nyí wema ɖé kpowun ó. Mawu wɛ sɔ́ d’ayi mɛ nú mɛ lɛ bɔ ye wlan!—2 Timɔtée 3:16.

Biblu Ko Ðyɔ Wɛ À?

9, 10. Etɛ ka xlɛ́ ɖɔ Mawu kún lɔn nú gbɛtɔ́ lɛ huzu nǔ e ɖò Biblu mɛ lɛ é ó?

9 Mǐ ni ɖɔ ɖɔ a ɖó azɔ̌xwé ɖaxó ɖé bo sɔ́ sɛ́n ɖé lɛ ɖ’ayǐ bɔ azɔ̌watɔ́ towe lɛ ɖó na nyi. Enyi kɛntɔ́ ɖé wá huzu sɛ́n e a wlan lɛ é ɔ, etɛ a ka na wà? A na jla sɛ́n e é huzu lɛ é ɖó à cé? Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, Mawu lɔn bonu gbɛtɔ́ lɛ huzu nǔgbo e ɖò Xó tɔn Biblu ɔ mɛ é ǎ.

10 É kpa mɛ ɖěɖee tɛ́n kpɔ́n bá ɖyɔ nǔkplɔnmɛ e ɖò Xó Mawu tɔn mɛ lɛ é ǎ. Enyi mǐ sɔ́ Biblu e mǐ ɖó égbé é jlɛ́ dó Biblu xwɛ xóxó lɛ wu ɔ, nǔ ɖokpo ɔ wɛ ye nɔ nyí. Enɛ xlɛ́ ɖɔ xwè ɖò xwè jí jɛ wɛ có, Biblu kún ɖyɔ ó.