Ali E Nɔ Yì Gbɛ̀ Mavɔmavɔ Mɛ É: A Ko Mɔ À?

Sinsɛn we jɛn ɖè: ɖokpo nɔ kplá mɛ yì gbɛ̀ bɔ wegɔ́ ɔ nɔ kplá mɛ yì kú. Alɔnuwema elɔ na d’alɔ we bɔ a na mɔ ali e nɔ kplá mɛ yì gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ é.

Xónusɔ́ɖóte

Alɔ Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ tɔn mɛ wɛ gbɛ̀ mǐtɔn dìn tɔn kpo sɔgudo tɔn kpo bǐ ɖè. Enɛ wu ɔ, é ɖò taji tawun ɖɔ lee mǐ nɔ sɛn ɛ gbɔn é ni nyɔ́ nukún tɔn mɛ.

AKPÁXWÉ 1

Sinsɛn lɛ Bǐ ka Nɔ Kplɔ́n Nǔgbo ɔ Mɛ À?

Nǔ vovo wɛ sinsɛnnɔ lɛ nɔ ɖi nǔ na. Linlin enɛ lɛ bǐ jɛn ka jinjɔn nǔgbo ɔ jí à?

AKPÁXWÉ 2

Nɛ̌ A ka Sixu Kplɔ́n Nǔgbo ɔ Dó Mawu Wu Gbɔn?

Nǔ e mɛ bǐ na yí gbè na é ɖé ka tíìn bo na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na dó tuùn nǔgbo ɔ à?

AKPÁXWÉ 3

Mɛ̌ Mɛ̌ E Nukún Ma ka Nɔ Mɔ Ǎ?

Nǔmɛsɛn lɛ sín nǔɖiɖi dó nǔɖiɖó gbigbɔ tɔn lɛ wu ɖó hlɔnhlɔn tawun. Amɔ̌, nǔɖiɖi mɔhun lɛ ka sɔgbe à? Biblu na xósin ɔ.

AKPÁXWÉ 4

Fitɛ Tɔ́gbó Mǐtɔn lɛ ka Ðè?

Mɛ gegě wɛ nɔ ɖi ɖɔ è kún nɔ kú ɖě ó, lé kú nɔ hun ali nú mɛ kpowun, bɔ è nɔ yì nɔ gbɛ̀ ɖò fí e nukún ma nɔ mɔ ǎ é ɖé wɛ. Etɛ Biblu ka ɖɔ?

AKPÁXWÉ 5

Nǔgbo ɔ Dó Majiki kpo Azě kpo Wu

Gbigbɔ lɛ ɖó hlɔnhlɔn bo lɛ́ dá ɖesu, amɔ̌, mǐ ɖó na sɔ́ hlɔnhlɔn e ye ɖó é sù zɛ xwé wu ǎ.

AKPÁXWÉ 6

Mawu ka Nɔ Yí Gbè nú Sinsɛn lɛ Bǐ À?

Mɛɖé lɛ nɔ lin ɖɔ sinsɛn lɛ bǐ wɛ nɔ nyɔ́ Mawu nukúnmɛ. Nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ nǔgbo é jɛn nɛ à?

AKPÁXWÉ 7

Mɛ Ðětɛ lɛ ka Ðò Mawu Sɛn Wɛ Ðò Nǔgbo Mɛ?

Biblu sixu d’alɔ we bɔ a na tuùn mɛ e ɖò jlǒ Mawu tɔn wà wɛ lɛ é.

AKPÁXWÉ 8

Gbɛ̌ Sinsɛn Nǔvú, Bo Sɛn Mawu Ðò Nǔgbo Mɛ

Jezu ɖɔ: “Mɛ e ma ɖò ahwan ce mɛ ǎ ɔ, mɛ enɛ ɔ mɔ mì gbɔ ǎ.” Nɛ̌ a ka sixu xlɛ́ mɛ e sín ahwan mɛ a ɖè é gbɔn?

AKPÁXWÉ 9

Sinsɛn Nǔgbo ɔ Na Hɛn Lè Mavɔmavɔ Wá nú We!

Enyi a nɔ sɛn Jehovah ɔ, é na kɔn nyɔna dó jǐ we dìn, bo na lɛ́ wà mɔ̌ ɖò sɔgudo.