Skip to content

Biblu Kplɔnkplɔn Sín Wema lɛ kpo Alɔnuwema lɛ Kpo

Kplɔ́n xóta Biblu tɔn lɛ ɖebɔdoɖewu kpo alɔdó wema kpo alɔnuwema elɔ lɛ e a sixu yí é tɔn kpo. Xóyidókanji wema lɛ tɔn kpo ee è bló video tɔn dó tókúnɔgbe mɛ lɛ é kpo lɔ ɖè ɖò gbè gegě mɛ.

Sɔ́ gbè ɖokpo ɖò gbǎví e mɛ gbè lɛ ɖè é, bo zín Ba bo na mɔ wema lɛ kpo alɔ e jí ye ɖè ɖò gbè enɛ mɛ lɛ é kpo. Wlǎn xóta ɔ sín akpáxwé ɖé d’emɛ bá mɔ wema e é sɔgbe xá lɛ é.

 

XLƐ́

Nǔ e è vɔ́ blóɖó ɖo wěma ɖěɖěe ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí é mɛ lɛ́ é ɖé lɛ́ sixú nɔ ma ko tɔ́n ɖo wěma ɖěɖěe è ko zín lɛ́ é mɛ.