Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 2

Mɛ̌ ka Nyí Mawu Nugbǒ Ɔ?

Mɛ̌ ka Nyí Mawu Nugbǒ Ɔ?

Mawu nugbǒ ɖokpo géé wɛ ɖè, bɔ nyikɔ tɔn nɔ nyí Jehovah. (Ðɛhan 83:18, nwt) Gbigbɔ wɛ n’i; mǐ sixu mɔ ɛ ǎ. É yí wǎn nú mǐ bo jló ɖɔ mǐ lɔ ni yí wǎn nú emi. É lɛ́ jló ɖɔ mǐ ni yí wǎn nú mɛ ɖevo lɛ. (Matie 22:35-40) É wɛ nyí Acɛbinɔ ɔ, Mɛ e dá nǔ lɛ bǐ é.

Nùɖíɖó gbigbɔ tɔn hlɔnhlɔnnɔ ɖé wɛ Mawu dá dó nukɔn; nùɖíɖó enɛ wɛ è wá ylɔ ɖɔ Jezu Klisu. Jehovah lɛ́vɔ dá wɛnsagun lɛ.

Jehovah wɛ dá nǔ lɛ bǐ ɖò jixwé . . . kpo ayikúngban jí kpo. Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11

 Jehovah Mawu dá sunví lɛ, gɔ́ nú ayikúngban ɔ kpo nǔ e ɖ’eji lɛ é bǐ kpo.​—Bǐbɛ̌mɛ 1:1.

Kɔ́ wɛ é dó bló sunnu nukɔntɔn ɔ Adamu na.​—Bǐbɛ̌mɛ 2:7.