Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 11

Jehovah ka Nɔ Ðótó Mǐ À?

Jehovah ka Nɔ Ðótó Mǐ À?

Mawu nɔ ɖótó ɖɛ mǐtɔn lɛ. 1 Piyɛ́ɛ 3:12

Jehovah wɛ “nɔ sè ɖɛ.” (Ðɛhan 65:3) É jló ɖɔ mǐ ni ɖɔ nǔ e ɖò ayi mǐtɔn mɛ é nú emi.

Nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah, ni ma nyí sɛ́dó mɛ ɖevo ó.

 Mǐ sixu xoɖɛ bo byɔ nǔ gègě. 1 Jaan 5:14

Nɔ xoɖɛ ɖɔ jlǒ Mawu tɔn ni nyí wiwa ɖò jixwé kpo ayikúngban jí kpo.

Nɔ xoɖɛ gbɔn nyikɔ Jezu tɔn jí dó ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ e é wá nú we é sù nukún towe mɛ.

Nɔ byɔ Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ we nú a ni wà nǔ e nyɔ́ é. A sixu lɛ́ xoɖɛ bo byɔ nùɖuɖu, azɔ̌, xwé, avɔ kpo lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe kpo.