Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 7

Mɛ̌ ka Nyí Jezu?

Mɛ̌ ka Nyí Jezu?

Jehovah sɛ́ Jezu dó ayikúngban jí. 1 Jaan 4:9

Enyi nǔ mǐtɔn na nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ ɔ, mǐ ɖó na lɛ́ ɖótó mɛ taji ɖevo. Cobonu Jehovah na dá Adamu ɔ, é ko dá wɛnsagun hlɔnhlɔnnɔ ɖé ɖó jixwé.

Jehovah wá sɛ́ wɛnsagun enɛ dó bɔ nyɔnu ɖò alɔji e nɔ nyí Mali é jì i ɖò Bɛteleyɛmu. È sun nyǐ vǐ ɔ ɖɔ Jezu.—Jaan 6:38.

Ðò ayikúngban jí ɔ, Jezu ɖè jijɔ Mawu tɔn lɛ xlɛ́ kpíkpé tɔn. É nɔ nyɔ́ xomɛ, yí wǎn nú mɛ, lobo nyɔ́ líyá. É kplɔ́n nugbǒ ɔ mɛ dó Jehovah wu kpo adɔgbigbo kpo.

 Jezu wà nǔ ɖagbe, amɔ̌, mɛ lɛ gbɛ́ wǎn n’i. 1 Piyɛ́ɛ 2:21-24

Jezu lɛ́vɔ gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ lobo fɔ́n mɛɖé lɛ sín kú.

Sinsɛngán lɛ gbɛ́ wǎn nú Jezu, ɖó é kɔ́n sɛ̀ sín adingban e ye nɔ kplɔ́n mɛ lɛ é kpo walɔ nyanya yetɔn lɛ kpo jí wutu.

Sinsɛngán lɛ sísɛ́ Hlɔmanu lɛ bɔ ye xò Jezu lobo hu i.