Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 14

Nɛ̌ A ka Sixu Nɔ Gbeji nú Jehovah Gbɔn?

Nɛ̌ A ka Sixu Nɔ Gbeji nú Jehovah Gbɔn?

Nɔ Mawu sín akpáxwé. 1 Piyɛ́ɛ 5:6-9

Nyì alɔ nú aca ɖebǔ e ma sɔgbe xá Biblu ǎ lɛ é. Mɔ̌ wiwa nɔ byɔ akɔnkpinkpan.

Ma ɖó nu ɖò toxóɖiɖɔ sín nǔwiwa gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ mɛ ó; ye nɔ nɔ gudo nú Jehovah kpo Axɔsuɖuto tɔn kpo ǎ.

 Wǎ gbeta ɖagbe ɔ kɔn bo ɖótó Mawu. Matie 7:24, 25

Dǒ gbɛ̌ xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ; ye na d’alɔ we bɔ a na sɛkpɔ Mawu.

Kpò ɖò nǔ kplɔ́n dó Mawu wu wɛ bo tɛ́n kpɔ́n bo nɔ setónú nú sɛ́n tɔn lɛ.

Hwenu e nùɖiɖi towe na lidǒ é ɔ, a ɖó na zé gbɛzán towe jó nú Jehovah lobo bló baptɛm.​—Matie 28:19.

Nɔ ɖótó Mawu. Nɔ xà Biblu, bo byɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖɔ ye ni d’alɔ we bonu a na mɔ nukúnnú jɛ mɛ. Enɛ gudo hǔn, zǎn nǔ e a kplɔ́n lɛ é. Enyi a wà mɔ̌ ɔ, a na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi.​—Ðɛhan 37:29.