Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 4

Etɛwu Mǐ ka Na Ðó Sísí nú Acɛkpikpa?

Etɛwu Mǐ ka Na Ðó Sísí nú Acɛkpikpa?

“Mi sí gbɛtɔ́ lɛ bǐ; mi yí wǎn nú nɔví mitɔn ɖò nùɖiɖi mɛ lɛ; mi ɖi xɛsi nú Mawu; mi sí Dada ɔ.”—1 PIYƐ́Ɛ 2:17.

1, 2. (a) Alixlɛ́mɛ mɛtɔn mǐ ka ɖó na xwedó? (b) Nùkanbyɔ tɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò wemata elɔ mɛ?

HWENU e a ɖò vǔ é ɔ, é sixu nɔ wá jɛ hweɖelɛnu bɔ mɛjitɔ́ towe lɛ nɔ byɔ ɖɔ a ni bló nùɖé, bɔ é ka nɔ jló we ǎ. A yí wǎn nú mɛjitɔ́ towe lɛ, bo tuùn ɖɔ emi ɖó na setónú nú ye. É ɖò mɔ̌ có, tónúsíse nú ye sixu nɔ ma nɔ jló we hwebǐnu.

2 Mǐ tuùn ɖɔ Tɔ́ mǐtɔn Jehovah yí wǎn nú mǐ. É nɔ kpé nukún dó mǐ wu, bo nɔ na mǐ nǔ e sín hudo mǐ ɖó bo na ɖu gbɛ̀ víví é bǐ. É nɔ na mǐ alixlɛ́mɛ e sín hudo mǐ ɖó bɔ nǔ na nyɔ́ nú mǐ é. Hweɖelɛnu ɔ, é nɔ zán mɛ ɖevo lɛ bɔ ye nɔ xlɛ́ ali mǐ. Mǐ ɖó na sí acɛ e Jehovah ɖó dó mǐ jí é. (Nùnywɛxó 24:21) Amɔ̌, etɛwu é ka nɔ vɛwǔ hweɖelɛnu bɔ mǐ na yí gbè nú alixlɛ́mɛ? Etɛwu Jehovah ka byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni xwedó alixlɛ́mɛ? Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ setónú nú acɛkpikpa e é ɖó é gbɔn?—Kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 9gɔ́ ɔ.

ETƐWU É KA NƆ VƐWǓ?

3, 4. Nɛ̌ gbɛtɔ́ lɛ ka huzu hwɛhutɔ́ gbɔn? Etɛwu é ka sixu vɛwǔ nú mǐ bɔ mǐ na yí gbè nú alixlɛ́mɛ mɛ ɖevo lɛ tɔn?

3 Mǐ mɛ gbɛtɔ́ lɛ nɔ jló na fɔ́n gǔ. Nǔ nyí mɔ̌ sín  hwenu e sunnu kpo nyɔnu kpo nukɔntɔn ɔ Adamu kpo Ɛvu kpo hu hwɛ é. È dá ye bɔ ye nyí mɛ maɖóblɔ̌ có, ye ka fɔ́n gǔ dó acɛ e Mawu ɖó é jí. Sín hwenɛnu ɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ huzu hwɛhutɔ́. Hwɛhutɔ́ e mǐ nyí é nyí ɖokpo ɖò hwɛjijɔ e wu é sixu vɛwǔ nú mǐ, bɔ mǐ na yí gbè nú ali e Jehovah kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo nɔ xlɛ́ mǐ é mɛ. Hwɛjijɔ ɖevo wɛ nyí ɖɔ mɛ ɖěɖee Jehovah nɔ zán dó xlɛ́ ali mǐ lɛ é lɔ nyí gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́.—Bǐbɛ̌mɛ 2:15-17; 3:1-7; Ðɛhan 51:7; Hlɔmanu lɛ 5:12.

4 Ðó mǐ nyí hwɛhutɔ́ wutu ɔ, mǐ nɔ jló na yigo. Goyiyi nɔ zɔ́n bɔ é nɔ vɛwǔ nú mǐ bɔ mǐ na yí gbè nú alixlɛ́mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò Izlayɛli hwexónu tɔn ɔ, Jehovah sɔ́ Mɔyizi bɔ é na nɔ nukɔn nú togun Tɔn. Nya e nɔ nyí Kolée, bo ko sɛ̀n Jehovah nú xwè mɔkpan é huzu goyitɔ́, bo nɔ ɖè mɛmasi ɖaxó xlɛ́ Mɔyizi. Mɔyizi wɛ ɖò nukɔn nú togun Mawu tɔn có, éyɛ ka nyí goyitɔ́ ǎ. Nugbǒ ɔ, è ɖɔ ɖɔ é wɛ nyí mɛ e sɔ́ éɖée hwe hú mɛ bǐ ɖò hwetɔnnu é. Amɔ̌, Kolée yí gbè nú alixlɛ́mɛ Mɔyizi tɔn ǎ. É tlɛ dɔn ahwan ɖaxó ɖé bɔ ye xò kpóɖó n’i, bo fɔ́n gǔ dó Mɔyizi jí. Etɛ ka jɛ dó Kolée kpo gǔfɔntɔ́ lɛ kpo jí? È hu ye. (Kɛ́nsísɔ́ 12:3; 16:1-3; 31-35) Ðò Biblu mɛ ɔ, mǐ mɔ kpɔ́ndéwú gègě bɔ ye kplɔ́n mǐ ɖɔ goyiyi nyla.—2 Tan 26:16-21; Kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 10gɔ́ ɔ.

5. Nɛ̌ mɛɖé lɛ ka zán acɛ yetɔn nyì dò gbɔn?

5 A sixu ko sè xógbe elɔ kpɔ́n: “Hlɔnhlɔn nɔ zɔ́n acɛ gannaganna kpa mɛ.” Ðò hwenuxó gbɛtɔ́ tɔn mɛ ɔ, mɛ gègě ko zán hlɔnhlɔn yetɔn nyì dò. (Xà Nùnywɛtɔ́xó 8:9.) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Sawulu nyí dawe ɖagbe e nɔ sɔ́ éɖée hwe é ɖé hwenu e Jehovah sɔ́ ɛ, b’ɛ na nyí axɔsu Izlayɛli tɔn é. Amɔ̌, é jó goyiyi kpo wuhwinhwan kpo  dó bɔ ye dó ɖɔ dò ɖò ayi tɔn mɛ, b’ɛ zɔ́n bɔ é doya nú Davidi e nyí nya xomɛvɔnɔ ɖé é. (1 Samuwɛli 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11) Nukɔnmɛ ɔ, Davidi huzu axɔsu, bo nyí ɖokpo ɖò axɔsu ɖagbe hugǎn Izlayɛli tɔn lɛ mɛ. Nǔ ɖò mɔ̌ có, é wá sù hweɖenu bɔ Davidi zán acɛ tɔn nyì dò. É ɖóxó xá Bɛtisabe e nyí asì Ulíi tɔn é, bɔ enɛ gudo ɔ, é tɛ́n kpɔ́n bo na hwla hwɛ e é hu é, bo sɛ́ Ulíi dó bɔ è hu i ɖò ahwangbenu.—2 Samuwɛli 11:1-17.

NǓ E WU MǏ NA ÐÓ SÍSÍ NÚ ACƐ E JEHOVAH ÐÓ É É

6, 7. (a) Etɛ wǎn e mǐ yí nú Jehovah é ka nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ wà? (b) Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na setónú hwenu e é ma tlɛ bɔwǔ ǎ é?

6 Mǐ nɔ ɖó sísí nú alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn ɖó mǐ yí wǎn n’i wutu. Ðó mǐ yí wǎn nú Jehovah hú nǔ ɖevo ɖebǔ, alǒ, hú mɛ ɖevo ɖebǔ wutu ɔ, mǐ jló na hɛn xomɛ tɔn hun. (Xà Nùnywɛxó 27:11; Maki 12:29, 30.) Sín hwenu e asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ é wɛ Satáan ko jló ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni xò nǔ kpɔ́n dó acɛ e Jehovah ɖó é wu. Awovi jló ɖɔ mǐ ni lin ɖɔ Jehovah kún ɖó acɛ bo na ɖɔ nǔ e mǐ na wà é nú mǐ ó. Amɔ̌, mǐ tuùn ɖɔ adingban wɛ. Mǐ yí gbè nú xó elɔ lɛ: “Aklunɔ mǐtɔn, Mawu mǐtɔn, susu, yɛ̌yi kpo hlɔnhlɔn kpo jɛxa we, ɖó a bló nǔ bǐ; hwi wɛ jló bɔ ye tíìn; hwi wɛ jló bɔ ye ɖò gbɛ̀.”—Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11.

7 Hwenu e a ɖò vǔ é ɔ, è sixu ko kplɔ́n we ɖɔ a ni nɔ setónú nú mɛjitɔ́ towe lɛ, enyi é na bo ma tlɛ nɔ jló we ǎ ɔ nɛ. Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, ɖó mǐ nyí mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn lɛ wutu ɔ, é sixu wá jɛ hweɖelɛnu bɔ tónúsíse na bɔwǔ ɖebǔ ǎ. Amɔ̌, mǐ yí wǎn nú Jehovah bo lɛ́ ɖó sísí n’i, enɛ wu ɔ, mǐ nɔ wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo  na setónú n’i. Jezu sɔ́ kpɔ́ndéwú ɔ ɖ’ayǐ nú mǐ. É setónú nú Tɔ́ tɔn, hwenu e mɔ̌ wiwa ma tlɛ bɔwǔ ɖebǔ ǎ é. Nǔ e wu é ɖɔ nú Tɔ́ tɔn ɖɔ: “Ni ma nyí jlǒ ce ó, loɔ, ni nyí lee é jló hwɛ gbɔn é” nɛ.—Luki 22:42; kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 11gɔ́ ɔ.

8. Ali tɛ lɛ nu mɔ̌ Jehovah ka nɔ xlɛ́ ali mǐ ɖè? (Kpɔ́n gbàví “ Nɔ Ðótó Wěɖexámɛ.”)

8 Égbé ɔ, Jehovah nɔ xlɛ́ ali mǐ ɖò ali vovo nu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é na mǐ Biblu. É lɛ́ na mǐ mɛxo agun tɔn lɛ. Mǐ nɔ ɖó sísí nú acɛ e Jehovah ɖó é hwenu e mǐ nɔ sí mɛ ɖěɖee é nɔ zán dó xlɛ́ ali mǐ lɛ é é. Nú mǐ gbɛ́ wěɖexámɛ yetɔn lɛ hǔn, Jehovah gbɛ́ wɛ mǐ ɖè nɛ. Hwenu e Izlayɛli-ví lɛ gbɛ́ Mɔyizi é ɔ, Jehovah sɔ́ mɔ̌ e ye wà é dó mɔ nǔ vlɛkɛsɛ́ɛ ɖé ǎ. É mɔ ɖɔ emilɛ gbɛ́ wɛ ye ɖè.—Kɛ́nsísɔ́ 14:26, 27; kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 12gɔ́ ɔ.

9. Nɛ̌ wanyiyi ka ɖó na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na xwedó alixlɛ́mɛ gbɔn?

9 Hwenu e mǐ setónú nú acɛkpikpa é ɔ, é nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ lɛ́ yí wǎn nú nɔví sunnu mǐtɔn lɛ kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo. Lin tamɛ dó nǔ elɔ jí. Enyi adla ɖé j’ayǐ ɔ, hwɛhwɛ wɛ gbɛ̌ta sɔhɛnmɛ tɔn ɖé nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́, bo na dó sixu hwlɛn mɛ gègě gán lee é sixu nyɔ́ bló gbɔn é. Bonu gbɛ̌ta ɔ na w’azɔ̌ ganji ɔ, mɛɖé ɖó na bló tuto na, bɔ hagbɛ̌ gbɛ̌ta ɔ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na xwedó alixlɛ́mɛ tɔn. Bonu mɛɖé ka dovɛ̌ nú alixlɛ́mɛ ɔ bo wà nǔ e jló è é kpowun ɔ ka lo? Nú jlǒ ɖagbe ɖé wɛ na bo tlɛ sísɛ́ ɛ b’ɛ bló mɔ̌ ɔ, alixlɛ́mɛ e é ma xwedó ǎ é sixu dɔn tagba wá nú hagbɛ̌ tɔn e kpò lɛ é, bo tlɛ sixu wà nǔ dó ye wu tawun. Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, enyi mǐ ma xwedó alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn kpo mɛ ɖěɖee é na acɛ ɖó bǎ ɖé mɛ lɛ é kpo tɔn ǎ ɔ, mɛ ɖevo  lɛ sixu sè wuvɛ̌. Amɔ̌, nú mǐ setónú nú Jehovah ɔ, mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn nú nɔví mǐtɔn lɛ, lobo lɛ́ ɖó sísí nú tuto e Jehovah sɔ́ ɖ’ayǐ é.—1 Kɔlɛntinu lɛ 12:14, 25, 26.

10, 11. Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó dìn?

10 Nǔ ɖebǔ e Jehovah byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni bló é nɔ wà ɖagbe nú mǐ. Nú mǐ nɔ ɖè sísí xlɛ́ tuto acɛkpikpa tɔn ɖò xwédo mǐtɔn mɛ, ɖò agun ɔ mɛ, bo nɔ lɛ́ ɖexlɛ́ ɖò lee mǐ nɔ wà nǔ xá acɛkpikpa e ɖò tò nu lɛ é gbɔn é mɛ ɔ, mǐ bǐ na ɖu lè tɔn.—Sɛ́nflínmɛ 5:16; Hlɔmanu lɛ 13:4; Efɛzinu lɛ 6:2, 3; Eblée lɛ 13:17.

11 Nú mǐ mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu Jehovah jló ɖɔ mǐ ni ɖè sísí xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ é mɛ ɔ, é sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wà mɔ̌. Mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó lee mǐ sixu ɖè sísí xlɛ́ ɖò akpáxwé gbɛzán tɔn atɔn mɛ gbɔn é jí ganji.

 SÍSÍ ÐIÐEXLƐ́ ÐÒ XWÉDO MƐ

12. Nɛ̌ asú ɖé ka sixu ɖè sísí xlɛ́ tuto acɛkpikpa tɔn gbɔn?

12 Jehovah sɔnǔ nú xwédo bo na azɔ̌ hagbɛ̌ xwédo ɔ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo. Nú hagbɛ̌ xwédo ɔ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo mɔ nǔ jɛ nǔ e ba ɖò así tɔn wɛ Jehovah ɖè é wu ɔ, tuto xwédo tɔn ɔ na w’azɔ̌ ganji, bɔ xwédo ɔ bǐ na ɖu lè tɔn. (1 Kɔlɛntinu lɛ 14:33) Jehovah sɔ́ asú ɔ b’ɛ nyí ta nú xwédo ɔ. Enɛ xlɛ́ ɖɔ Jehovah ɖò biba ɖò así tɔn wɛ ɖɔ é ni wlíbò nú asì tɔn kpo vǐ tɔn lɛ kpo, lobo nyí alixlɛ́mɛtɔ́ wanyiyinɔ ɖé nú ye. Enɛ wu ɔ, asú ɖé ɖó na ɖó gbè lee é kpé nukún dó xwédo tɔn wu gbɔn é tɔn nú Jehovah. Asú Klisanwun ɖé nɔ nyɔ́ xomɛ, bo nɔ lɛ́ ɖè wanyiyi xlɛ́, lobo nɔ wà nǔ xá xwédo tɔn lee Jezu wà nǔ xá agun ɔ gbɔn é ɖɔhun. Nú asú ɖé bló mɔ̌ ɔ, é nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖó sísí nú Jehovah.—Efɛzinu lɛ 5:23; kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 13gɔ́ ɔ.

Nú tɔ́ Klisanwun ɖé ɖò nukún kpé dó xwédo tɔn wu wɛ hǔn, kpɔ́ndéwú Klisu tɔn xwedó wɛ é ɖè nɛ

13. Nɛ̌ asì ɖé ka sixu ɖè sísí xlɛ́ tuto acɛkpikpa tɔn gbɔn?

 13 Asì Klisanwun ɖé lɔ ɖó azɔ̌ taji e lɛ́ ɖó yɛ̌yi é ɖé. É nɔ nɔ gudo nú asú tɔn hwenu e asú ɔ nɔ ɖò azɔ̌ syɛnsyɛn wà wɛ bo na nyí tatɔ́ xwédo tɔn ɖagbe ɖé é. Mawu sɔ́ azɔ̌ d’así nú é kpo asú ɔ kpo bɔ ye na nɔ kpɔ́ bo kplɔ́n vǐ lɛ. Ali e nu é na kplɔ́n vǐ lɛ ɖè bɔ ye na ɖè sísí xlɛ́ ɖè lɛ é ɖokpo wɛ nyí gbɔn kpɔ́ndéwú éɖesunɔ tɔn gblamɛ. (Nùnywɛxó 1:8) É na nɔ ɖè sísí xlɛ́ asú tɔn, bo na nɔ nɔ gudo n’i ɖò gbeta e kɔn é wá lɛ é mɛ. Enyi é na bo ma tlɛ yí gbè nú gbeta e kɔn asú tɔn wá é ɖé ǎ ɔ, é na tinmɛ lee nǔ cí n’i é kpo xomɛnyínyɔ́ kpo kpodo sísí kpan. Enyi nyɔnu Klisanwun ɖé sín asú ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ ɔ, é na bɔwǔ n’i ɖebǔ ǎ. Amɔ̌, nú é fɔ́n bo ɖò nǔ wà xá asú tɔn wɛ kpo wanyiyi kpo, kpodo sísí kpan ɔ, vlafo ayǐ ɖokpo na wá hɔ́n bɔ é lɔ na jló na tuùn Jehovah bo sɛ̀n ɛ.—1 Piyɛ́ɛ 3:1.

14. Nɛ̌ vǐ lɛ ka sixu ɖè sísí xlɛ́ tuto acɛkpikpa tɔn gbɔn?

14 Vǐ lɛ xɔ akwɛ nú Jehovah, bɔ ye ɖó hudo xɛnyaɖomɛji kpo alixlɛ́mɛ kpo tɔn tawun. Nú vǐ lɛ setónú nú mɛjitɔ́ yetɔn lɛ ɔ, xomɛ nɔ hun mɛjitɔ́ lɛ. Ee lɛ́ ɖò taji tawun é wɛ nyí ɖɔ nú ye setónú ɔ, ye nɔ ɖè sísí xlɛ́ Jehovah bɔ é nɔ hun xomɛ n’i. (Nùnywɛxó 10:1) Ðò xwédo gègě mɛ ɔ, mɛjitɔ́ ɖokpo wɛ ɖò nukún kpé dó vǐ lɛ wu wɛ. É sixu vɛwǔ nú mɛjitɔ́ ɔ kpo vǐ lɛ kpo tawun. Amɔ̌, nú vǐ lɛ setónú bo nɔ gudo nú nɔ yetɔn alǒ tɔ́ yetɔn ɔ, gbɛzán xwédo ɔ tɔn na kpɔ́n te hugǎn. Ðebǔ e ninɔmɛ ɔ na nyí é ɔ, xwédo lɛ ɖebǔ gɔn blɔ̌ ɖó ǎ. Amɔ̌, xwédo lɛ bǐ sixu ɖó awǎjijɛ, enyi hagbɛ̌ xwédo ɔ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo xwedó alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn ɔ nɛ. Enɛ nɔ kpa susu nú Jehovah e ɖó xwédo lɛ bǐ é.—Efɛzinu lɛ 3:14, 15.

 SÍSÍ ÐIÐEXLƐ́ ÐÒ AGUN MƐ

15. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖè sísí xlɛ́ tuto acɛkpikpa tɔn e ɖò agun ɔ mɛ é gbɔn?

15 Jehovah nɔ xlɛ́ ali mǐ gbɔn agun Klisanwun tɔn jí, lobo lɛ́ sɔ́ Jezu bɔ é kp’acɛ d’eji bǐ mlɛ́mlɛ́. (Kolosinu lɛ 1:18) Jezu wá sɔ́ “[deví] gbejinɔtɔ́, ayiɖotenanɔ” ɔ, bo sɔ́ azɔ̌ d’así n’i bonu é ni kpé nukún dó togun Mawu tɔn wu ɖò ayikúngban jí. (Matie 24:45-47) Égbé ɔ, “[deví] gbejinɔtɔ́, ayiɖotenanɔ” ɔ wɛ nyí Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ. Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ sɔnǔ nú nǔ e sín hudo mǐ ɖó é dó hwetɔnnu, bo na dó d’alɔ mǐ bonu nùɖiɖi mǐtɔn na fɔ́n bo na ɖò syɛnsyɛn wɛ. Mɛxo agun tɔn lɛ, devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ kpo nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ kpo nɔ nɔ gudo nú agun ɖěɖee gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é bǐ, bɔ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ xlɛ́ ali ye. È sɔ́ azɔ̌ d’así nú nɔví sunnu enɛ lɛ bǐ bonu ye na kpé nukún dó mǐ wu. Ye na ɖó gbè lee ye wà azɔ̌ enɛ gbɔn é tɔn nú Jehovah. Enɛ wu ɔ, nú mǐ ɖó sísí nú sunnu enɛ lɛ hǔn, sísí ɖó nú Jehovah wɛ mǐ ɖè mɔ̌ nɛ.—1 Tɛsalonikinu lɛ 5:12; Eblée lɛ 13:17; kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 14gɔ́ ɔ.

16. Etɛwu mǐ ka sixu ɖɔ ɖɔ gbigbɔ mímɛ́ wɛ nɔ sɔ́ mɛxo agun tɔn lɛ kpo devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ kpo?

16 Mɛxo agun tɔn lɛ kpo devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ kpo nɔ d’alɔ agun ɔ bɔ é nɔ nɔ gbeji, bo nɔ lɛ́ nɔ bǔ. É ɖò wɛn ɖɔ gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ mǐ ɖɔhun wɛ nú ye. Bɔ nɛ̌ è ka nɔ sɔ́ ye gbɔn lo? Nɔví sunnu enɛ lɛ ɖó na ɖó jijɔ e è mɔ ɖò Biblu mɛ lɛ é. (1 Timɔtée 3:1-7, 12; Titu 1:5-9) Jehovah zán gbigbɔ mímɛ́ dó d’alɔ Biblu wlantɔ́ lɛ bɔ ye tinmɛ jijɔ enɛ lɛ. Mɛxo agun tɔn lɛ nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah bo nɔ byɔ gbigbɔ mímɛ́ tɔn hwenu e ye ɖò xó ɖɔ  dó mɛ e ye na sɔ́ b’ɛ na nyí mɛxo, alǒ devizɔwatɔ́ é jí wɛ é. É ɖò wɛn ɖɔ agun lɛ ɖò alixlɛ́mɛ Jezu kpo Jehovah kpo tɔn glɔ́. (Mɛsɛ́dó 20:28) Sunnu enɛ lɛ e è sɔ́ azɔ̌ d’así na, bɔ ye nɔ nɔ gudo nú mǐ, bo nɔ kpé nukún dó mǐ wu lɛ é nyí nùnina ɖé sín Mawu gɔ́n.—Efɛzinu lɛ 4:8.

17. Etɛ nɔví nyɔnu ɖé ka ɖó na bló hweɖelɛnu bo na dó ɖè sísí xlɛ́?

17 Hweɖelɛnu ɔ, é sixu wá jɛ bɔ mɛxo agun tɔn alǒ devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn ɖě ɖò agun ɔ mɛ bo na w’azɔ̌ ɖé lɛ ǎ. Nǔ cí mɔ̌ ɔ, nɔví sunnu e ko bló baptɛm lɛ é ɖevo sixu d’alɔ, amɔ̌, nú è ma mɔ mɛ mɔhun ɖě ǎ ɔ, nɔví nyɔnu ɖé sixu w’azɔ̌ e nɔví sunnu e bló baptɛm é ɖé ɖó na wà é. Ðò ninɔmɛ enɛ mɛ ɔ, é na nɔ sɔ́ nùɖé cyɔn ta, é sixu nyí tablanu ɖé alǒ gbakún ɖé. (1 Kɔlɛntinu lɛ 11:3-10) Mɔ̌ wiwa na xlɛ́ ɖɔ é ɖó sísí nú tuto tatɔ́ nyínyí tɔn e Jehovah sɔ́ ɖ’ayǐ ɖò xwédo kpo agun ɔ kpo mɛ é.—Kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 15gɔ́ ɔ.

SÍSÍ ÐIÐEXLƐ́ GǍN E ÐÒ TÒ NU LƐ É

18, 19. (a) Etɛ Hlɔmanu lɛ 13:1-7 ka kplɔ́n mǐ? (b) Nɛ̌ mǐ ka nɔ ɖè sísí xlɛ́ acɛkpikpa lɛ gbɔn?

18 Égbé ɔ, Jehovah na tɛn gǎn e ɖò tò nu lɛ é bɔ ye ɖó acɛ ɖó bǎ ɖé mɛ, enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na setónú nú ye. Ye nɔ tò nùɖé lɛ ɖò tò lɛ kpo xá lɛ kpo mɛ, bonu nǔ lɛ ni dó sixu yì lyɛ̌ngbelyɛ̌ngbe, bo nɔ w’azɔ̌ taji ɖé lɛ dó toví lɛ tamɛ. Klisanwun lɛ nɔ setónú nú alixlɛ́mɛ e ɖò Hlɔmanu lɛ 13:1-7 mɛ é. (Xà.) Mǐ nɔ sí “acɛkpikpa e ɖò tò ɔ nu lɛ” é bo nɔ setónú nú sɛ́n tò ɔ tɔn lɛ alǒ sɛ́n e ɖò xá e mɛ mǐ nɔ nɔ lɛ é é. Sɛ́n enɛ lɛ sixu kúnkplá xwé mǐtɔn, azɔ̌ mǐtɔn alǒ nǔɖokan mǐtɔn lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ nɔ sú takwɛ bo nɔ ɖɔ nǔ e acɛkpikpa ɔ ɖ’acɛ bo na tuùn lɛ é n’i. Amɔ̌, enyi acɛkpikpa ɔ byɔ ɖɔ mǐ ni wà nǔ e gbà sɛ́n Mawu tɔn lɛ é ɖé ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na bló?  Mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ ɖɔ: “È ɖó na setónú nú Mawu; é nyɔ́ hú è setónú nú gbɛtɔ́.”—Mɛsɛ́dó 5:28, 29.

19 Enyi mǐ kpé nǔ xá axɔsuzɔwatɔ́ ɖé, ɖi hwɛɖɔtɔ́ ɖé alǒ kponɔ ɖé ɔ, mǐ ɖó na ɖè sísí xlɛ́ hwebǐnu. Klisanwun winnyawinnya lɛ nɔ ɖè sísí xlɛ́ mɛ̌si yetɔn lɛ kpo mɛ ɖevo ɖěɖee nɔ w’azɔ̌ ɖò wemaxɔ ɔ mɛ lɛ é kpo. Ðò azɔ̌ mǐtɔn lɛ jí ɔ, mǐ ɖó na nɔ ɖè sísí xlɛ́ gǎn mǐtɔn, enyi azɔ̌gbɛ́ mǐtɔn lɛ na bo ma tlɛ nɔ bló mɔ̌ ǎ ɔ nɛ. Nú mǐ ɖò mɔ̌ bló wɛ hǔn, mǐ ɖò kpɔ́ndéwú mɛsɛ́dó Pɔlu e ɖè sísí xlɛ́ acɛkpatɔ́ lɛ hwenu e mɔ̌ wiwa tlɛ vɛwǔ é tɔn xwedó wɛ nɛ. (Mɛsɛ́dó 26:2, 25) Nú mɛ ɖevo lɛ na bo ma tlɛ nɔ wà nǔ xá mǐ ganji ǎ ɔ, mǐ ɖó na kpó ɖò sísí ɖexlɛ́ wɛ.—Hlɔmanu lɛ 12:17, 18; 1 Piyɛ́ɛ 3:15, 16a.

20, 21. Nú mǐ ɖè sísí xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ ɔ, nǔ ɖagbe tɛ mɛ é ka sixu tɔ́n kɔ dó?

20 Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ sɔ́ nɔ ɖè sísí xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ sɔmɔ̌ ǎ, b’ɛ fɔ́n bo ɖò nylànylá d’eji wɛ. Amɔ̌, togun Jehovah tɔn gbɔn vo. Nǔ e gbé mǐ nɔ nya é wɛ nyí ɖɔ mǐ na ɖè sísí xlɛ́ mɛ bǐ. Mǐ nɔ xwedó alixlɛ́mɛ mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ tɔn elɔ: “Mi sí gbɛtɔ́ lɛ bǐ.” (1 Piyɛ́ɛ 2:17) Nú mǐ ɖò sísí ɖexlɛ́ mɛ ɖevo lɛ wɛ ɔ, ye nɔ ɖó ayi wu. Jezu ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Weziza mitɔn ni bo hɔ́n ɖò gbɛtɔ́ lɛ nukɔn, bonu ye ni mɔ nǔɖagbewiwa mitɔn lɛ, bo na dó kpa susu nú Tɔ́ mitɔn.”—Matie 5:16.

21 Nú mǐ nɔ ɖè sísí xlɛ́ ɖò xwédo mǐtɔn mɛ, ɖò agun mǐtɔn mɛ, bo nɔ lɛ́ wà mɔ̌ ɖò gbɛzán mǐtɔn sín akpáxwé ɖevo lɛ mɛ ɔ, kpɔ́ndéwú ɖagbe mǐtɔn sixu zɔ́n bɔ mɛ ɖevo lɛ na ba na tuùn Jehovah d’eji. Nú mǐ ɖò sísí ɖexlɛ́ mɛ ɖevo lɛ wɛ hǔn, mǐ lɛ́ ɖò sísí ɖexlɛ́ Jehovah ɖesu wɛ nɛ. É nɔ zɔ́n bɔ xomɛ nɔ hun Jehovah, bɔ mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn n’i.