Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Jaan Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Jaan Tɔn

Wema Jaan tɔn sín vɔ̌gbɔnji klewun ɖé, tan ɖé wɛ bo tɛɖɛ̌ wanyiyi Mawu tɔn jí.