Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Xabakuku Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Xabakuku Tɔn

Vɔ̌gbɔnji klewun ɖé dó nǔɖɔɖ’ayǐ Xabakuku tɔn jí; wema ɖé wɛ bo sixu na hlɔnhlɔn mǐ ɖò hwenu wuvɛ̌ tɔn lɛ mɛ.