Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Titu Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Titu Tɔn

Kpɔ́n lee alixlɛ́mɛ ɖěɖee mɛsɛ́dó Pɔlu na Titu e è ɖè azɔ̌ ɖaxó ɖé na ɖò tɔtɛntinto Klɛti tɔn mɛ lɛ é sixu hɛn lè wá nú mǐ gbɔn é.