Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Ozée Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Ozée Tɔn

Vɔ̌ wema Ozée tɔn jí gbɔn klewun, wema ɖé wɛ bo tɛɖɛ̌ lee Mawu nɔ kú nǔblawu nú nùwanyidotɔ́ e lɛkɔ sín hwɛ yetɔn gudo lɛ é gbɔn é jí.