Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Jelemíi Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Jelemíi Tɔn

Kplɔ́n nǔ dó wema Jelemíi tɔn wu, adɔgbigbo, didɛ kpo nukúnɖiɖo kpo sín tan ɖé.