Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Jɔbu Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Jɔbu Tɔn

Wema Biblu tɔn e nɔ nyí Jɔbu é sín vɔ̌gbɔnji klewun, tan ɖé wɛ bo na nukúnnúmɔjɛnǔmɛ mɛ dó nǔbǐwukpétɔ́ wɛkɛ ɔ tɔn sín xó e ɖò atɛ mɛ é jí.