Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Gbɛvíhan Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Gbɛvíhan Tɔn

Vɔ̌gbɔnji aluwɛ kpo nukúnɖiɖo kpo sín xógbe e ɖò wema Gbɛvíhan tɔn mɛ lɛ é tɔn.