Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Efɛzinu lɛ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Efɛzinu lɛ Tɔn

Sin sɛ̀ xwè na klewun Efɛzinu lɛ tɔn: wema-sɛ́dó-mɛ Mawu tɔn ɖé wɛ bo tɛɖɛ̌ linlin e Mawu ɖó bo na hɛn fífá kpo bǔninɔ kpo wá gbɔn Jezu Klisu gblamɛ é jí.