Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Amɔsi Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Amɔsi Tɔn

Nyì nukún kpɔ́n wema Amɔsi tɔn mɛ klewun, nǔɖɔɖ’ayǐ ɖé wɛ bo gb’akpà nú mɛ dó nukúnkɛ́ndídó wu, bo lɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto Mɛsiya tɔn ɖiɖó ayǐ sín xó ɖ’ayǐ.