Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Ajée Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Ajée Tɔn

È sɛ̀ sìn xwè nú nǔɖɔɖ’ayi Ajée tɔn, b’ɛ tinmɛ lee é ɖò taji sɔ ɖɔ è ni sɔ́ Mawu sinsɛn ɖó nukɔn nú lè mɛɖesunɔ tɔn lɛ gbɔn é.