Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte 2 Timɔtée Tɔn

Xónusɔ́ɖóte 2 Timɔtée Tɔn

Kpɔ́n nǔ e wu Pɔlu dó wusyɛn lanmɛ nú Timɔtée ɖɔ é ‘ni hɛn nǔnina e Mawu na ɛ é ɖó gbɛ̀’ é.