Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte 2 Jaan Tɔn

Xónusɔ́ɖóte 2 Jaan Tɔn

Jaan tɛɖɛ̌ jí ɖɔ mǐ ɖó na yí wǎn nú mǐɖée lɛ, lobo hɔn nú nǔ ɖěɖee sixu hɛn kancica mǐ kpo Mawu kpo tɔn gblé lɛ é.