Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte 1 Timɔtée Tɔn

Xónusɔ́ɖóte 1 Timɔtée Tɔn

Kpɔ́n nǔ ɖěɖee mɛsɛ́dó Pɔlu wlan sɛ́dó Timɔtée ee nyí xɔ́ntɔn tɔn bo lɛ́ nyí Klisanwun hatɔ́ nukúnkpénuwutɔ́ ɖé é ɖé lɛ ɖò wema-sɛ́dó-mɛ tɔn nukɔntɔn ɔ mɛ.