Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte 1 Piyɛ́ɛ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte 1 Piyɛ́ɛ Tɔn

Kplɔ́n nǔ e wu Klisanwun lɛ ɖó na sɔnǔ nú ayi yetɔn bo na wà azɔ̌ syɛnsyɛn é, kpo nǔ e wu ayixa yetɔn ɖó na ɖò te bonu ye na nɔ sixu xoɖɛ é kpo.